Sprzedaż działki z fundamentami budynku i mediami zwolniona z VAT

Sprzedaż działki zabudowanej stacją transformatorową wraz ze znajdującymi się na niej fundamentami budynku i przyłączem energetycznym podlega opodatkowaniu, w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przy czym sprzedaż ta będzie w całości korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Spółka, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, jest wyłącznym właścicielem działki, która została zakupiona 28 stycznia 2010 r. od osoby fizycznej i była wówczas niezabudowana. Przy nabyciu nie doszło do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem, gdyż transakcja nie podlegała VAT. W 2013 r. została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą. W dniu 6 marca 2014 r. została wydana decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z budową dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej.

Po zakupie na gruncie została wybudowana w maju 2014 roku stacja transformatorowa. Wiosną 2015 r. na nieruchomości zostały wybudowane również fundamenty pod budynek (obejmujące ściany fundamentowe z ociepleniem). Fundamenty budynku są trwale związane z gruntem. Spółka skorzystała z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług niezbędnych do wykonania ww. fundamentów. Spółka wybudowała również na działce przyłącze energetyczne. Spółka również skorzystała z prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej wykonanie przyłącza.

W 2014 i 2015 roku transformator był wykorzystywany przez spółkę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Od lipca 2015 roku na nieruchomości nie były podejmowane prace zmierzające do ukończenia inwestycji budowlanej, nie czyniono również żadnych nakładów na transformator, jak również przyłącza.

We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy sprzedaż ww. działki:

 1. korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 albo pkt 10a, bądź art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w całości czy w części, a jeśli w części to czy przypisanie części gruntu do obiektu objętego zwolnieniem winno nastąpić wedle klucza powierzchniowego czy też wartościowego;
 2. podlega opodatkowaniu w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży, jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Zdaniem spółki, dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnieniem objęta jest cała nieruchomość, tj. transformator wraz z całym gruntem. Wyodrębnianie części gruntu ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy uznaje się, że część budynku albo budowli posadowionych na nieruchomości podlega zwolnieniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dost...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »