Skutki podatkowe przekazania nieruchomości na cele osobiste

Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania w momencie przeniesienia na jego potrzeby prywatne nieruchomości uprzednio wniesionej jako wkład do spółki cywilnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21września 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 21 września 2016 r.), uzupełniony pismem z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.) oraz pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 20 grudnia 2016 r.;), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy (pytanie Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W dniu 3 października 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nadane za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej w dniu 28 września 2016 r.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 5 grudnia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.813.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 grudnia 2016 r. (data doręczenia 15 grudnia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 20 grudnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

W dniu 19 grudnia 1994 r. Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem zawarli umowę Spółki cywilnej, w której:

 • stwierdzili, że zawierają Spółkę dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • określili kapitał zakładowy oraz liczbę udziałów przypadających na każdego ze wspólników,
 • postanowili, że będą uczestniczyli w zyskach i stratach Spółki w stosunku procentowym do objętych udziałów.

Ponadto, zdecydowano o nazwie i siedzibie Spółki oraz przedmiocie działalności. Określono zasady podejmowania decyzji oraz uprawniono każdego ze wspólników do samodzielnego jej reprezentowania.

W dniu 28 listopada 2008 r. przed notariuszem w kancelarii notarialnej znajdującej się w stawili się:

 1. ojciec Wnioskodawcy,
 2. Wnioskodawca,
 3. matka Wnioskodawcy.

Stawiający ad. 1) i ad. 2) oświadczyli, że działają w tych umowach w imieniu własnym oraz jako wyłączni wspólnicy Spółki cywilnej pod nazwą Zakład Budowlany „...” Spółka cywilna w ... (dalej zwana Spółką). Na potwierdzenie okazali umowę Spółki cywilnej z dnia 19 grudnia 1994 r. wraz z aneksami z dnia 9 sierpnia 2000 r. i z dnia 2 stycznia 2004 r., celem dokonania zmiany umowy Spółki cywilnej oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości. Z przedłożonego przez ojca Wnioskodawcy odpisu z księgi wieczystej wydanego przez Sąd Rejonowy w ... wynikało, że w wymienionej księdze wieczystej własność nieruchomości o obszarze 0,3113 ha, wpisana jest na rzecz ojca Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży z dnia 7 lipca 1995 r. Z odpisu wynikało również, że działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Ojciec Wnioskodawcy oświadczył, że:

 • częściami składowymi opisanej nieruchomości są położone w ..., jednopiętrowy, jednorodzinny, murowany domek mieszkalno-biurowy, o powierzchni użytkowej 116 m2, wzniesiony w 2000 r., podpiwniczony, otynkowany, kryty drewnianym dachem i dachówką oraz murowany garaż o powierzchni użytkowej 24 m2;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego miasta opisana nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenach działalności produkcyjnych, baz, magazynów i składów, w niewielkim fragmencie w strefie izolacyjnej i ochronnej od głównych sieci infrastruktury technicznej, co wynika z treści okazanego zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta ...;
 • opisana nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
 • opisaną nieruchomość nabył w trakcie trwania jego związku małżeńskiego, za środki stanowiące jego majątek osobisty, co potwierdza jego żona, a matka Wnioskodawcy;
 • jest właścicielem tej nieruchomości wolnej od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Rodzice Wnioskodawcy oświadczyli, że w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Z okazanej w komparycji aktu umowy Spółki cywilnej sporządzonej w formie pisemnej wynika, że wspólnicy wnieśli do tejże Spółki gotówkę w kwotach: ojciec Wnioskodawcy 3 000 zł, a Wnioskodawca 2 000 zł.

Wspólnicy Spółki zmienili treść umowy Spółki cywilnej zawartej w dniu 19 grudnia 1994 r. w ten sposób, że „wartość wkładów wniesionych przez wspólników wynosi łącznie kwotę 505 000 zł. Wspólnicy wnieśli następujące wkłady pieniężne: ojciec Wnioskodawcy kwotę 3 000 zł, natomiast Wnioskodawca kwotę 2 000 zł. Ojciec Wnioskodawcy tytułem wkładu dodatkowo wnosi do Spółki zabudowaną budynkiem mieszkalno-biurowym nieruchomość położoną w ..., o obszarze 0,3113 ha, opisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w ... o wartości 500 000 zł”.

W związku z opisaną zmianą umowy Spółki cywilnej, ojciec Wnioskodawcy w wykonaniu zobowiązania wynikającego z tejże zmiany umowy Spółki wniósł do Spółki jako wkład opisaną wyżej zabudowaną nieruchomość i przeniósł własność powyższej nieruchomości na rzecz swoją i Wnioskodawcy, jako wspólników Spółki, a obaj jako wspólnicy wymienionej Spółki powyższą nieruchomość na zasadach współwłasności łącznej nabyli do majątku tej Spółki. Wspólnicy zapewnili, że wartość rynkowa opisanej nieruchomości wynosi kwotę 500 000 zł, tak więc wartość wkładów powiększających majątek powyższej Spółki wynosi kwotę 500 000 zł. Po uzyskaniu prawa własności Spółka wykorzystywała część biurową 36% powierzchni budynku dla celów własnych administracyjno-biurowych. Dlatego też podjęto decyzję o wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych jedynie lokalu biurowego, który zaklasyfikowany został jako budynek biurowy (KŚT 105), amortyzowany jest miesięcznie wg stawki 2,5%. Zaś część mieszkalna była okresowo wykorzystywana dla celów mieszkalnych, początkowo na potrzeby własne, a następnie wynajmowana. Przychody z najmu były rozpoznawane jako pochodzące ze źródła działalność gospodarcza (w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej na potrzeby Spółki), zaś w podatku od towarów i usług korzystały ze zwolnienia. W wyniku rozwoju w dniu 30 lipca 2009 r. uruchomiono punkt sprzedaży w odległości kilku kilometrów od siedziby, która została wniesiona do Spółki (zabudowana nieruchomość). Spółka ze względu na dekapitalizacje obiektu dokonała w 2016 r. remontu dachu budynku i wymiany drzwi w części biurowej. Kwota wydatkowana na remont dachu to ok. 42 000 zł netto, przy czym, odliczono tylko część podatku od towarów i usług przypadającą na lokal biurowy. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś wspólnicy opodatkowują swoje dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych (ojciec Wnioskodawcy podatkiem liniowym, zaś Wnioskodawca na zasadach ogólnych). Ze względu na potrzebę większej koordynacji prac administracyjno-biurowych ze sprzedażą planuje się przenieść siedzibę Spółki do budynku, w którym odbywa się sprzedaż. Zaś budynek stanowiący własność Spółki wspólnicy zamierzają aneksem do umowy Spółki zawartym w formie aktu notarialnego przenieść na potrzeby prywatne Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 24 stycznia 1995 r. W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynek administracyjno-biurowy został sklasyfikowany jako budynek mieszkalno-biurowy. Część mieszkalna stanowi 63,98%, a cz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »