Składki ZUS zleceniobiorcy, który w trakcie miesiąca utracił status studenta

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta współpracującego na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu zlecenia następuje w okresie kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych, znaczenie ma fakt utraty statusu studenta.

 

Przedsiębiorca w treści wniosku o interpretację wskazał, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie umów zlecenia, powierza zleceniobiorcom wykonywanie szeregu czynności. Zleceniobiorcami są m.in. osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz posiadają status studenta, niepodlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Niektórzy ze zleceniobiorców w trakcie obowiązywania umowy zlecenia ze zleceniodawcą utracą status studenta lub ukończą 26 lat. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 4 u.s.u.s. osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz są studentami nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zleceniodawca zatem po weryfikacji statusu studenta oraz wieku nie zgłasza do ww. ubezpieczeń osób wykluczonych z obowiązku zgodnie z przywołaną wyżej podstawą prawną. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia brak obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu zawartej umowy zlecenia od wieku oraz posiadania przez zleceniobiorcę statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta.

W okresie obowiązywania umowy zlecenia może się zdarzyć, że zleceniobiorca utraci status studenta i zgłosi ten fakt zleceniodawcy. Zleceniodawca informuje zleceniobiorców o obowiązku niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o utracie statusu studenta lub ukończeniu 26 roku życia. Zleceniodawca po powzięciu tychże informacji od zleceniobiorcy, po dniu utraty statusu studenta zgłasza taką osobę do ubezpieczeń emerytalnych i rentowego, nawet gdy dowiedział się o tym post factum.

Przy wypłacaniu wynagrodzenia za dany miesiąc wykonywania zlecenia, w sytuacji w której zleceniobiorca przez cały miesiąc posiadał status studenta, przedsiębiorca nie odprowadzi składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z uwagi na wyrejestrowanie studenta z ubezpieczeń społecznych z dniem uzyskania statusu studenta bądź niezgłoszenie studenta do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że za dany miesiąc składki społeczne nie będą należne zgodnie z dyspozycją art. 6 ust 4 u.s.u.s.

W sytuacji, w której student utraci ten status, przykładowo z dniem 5 lipca, a wynagrodzenie za miesiąc czerwiec będzie wypłacone w dniu 10 lipca (zgodnie z przyjętą praktyką zleceniodawca wypłaca wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego), przedsiębiorca również nie potrąci składek za miesiąc czerwiec, albowiem zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowego nastąpi z dniem 6 lipca.

Osoby, które w trakcie trwania stosunku zlecenia tracą status studenta, zgłaszane są przez przedsiębiorcę do ZUS od dnia następnego po dniu złożenia egzaminu dyplomowego/skreślenia z listy studentów. Od tego też dnia naliczane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne przy założeniu, że punktem odniesienia jest data wykonania zleconych czynności, a nie data wypłaty. Płatnik dokonując pierwszej wypłaty po utracie statusu studenta stosuje więc ukształtowaną praktykę podziału wynagrodzenia na część oskładkowaną i nieoskładkowaną, proporcjonalnie do liczby dni podlegania przez zleceniobiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom. Jako podstawa wymiaru składek ZUS wskazywane jest wynagrodzenie uzyskane za okres wykonywania zlecenia od dnia następującego po dniu utraty statusu stud...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »