Samofakturowanie: Sposób zatwierdzania faktur przez sprzedawcę a odliczanie VAT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy upoważniające Wnioskodawcę do wystawiania faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujących, duplikatów faktur i not korygujących w imieniu i na rzecz niektórych dostawców. W zależności od ustaleń określona w umowie procedura akceptacji może przewidywać m.in. możliwość akceptacji faktur przez pracownika Wnioskodawcy na podstawie pełnomocnictwa, czy tzw. milczącą akceptację faktur. Czy faktury wystawione w imieniu i na rzecz dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden z ww. sposobów będą stanowić podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia prawidłowości stosowanej procedury zatwierdzania faktur, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia prawidłowości stosowanej procedury zatwierdzania faktur, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

B. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest zarejestrowanym na terytorium kraju podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zmianami; dalej: „ustawa” lub „ustawa o podatku od towarów i usług”).
W celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy (dalej: „umowy self-billingu” lub „umowy”) upoważniające Spółkę do wystawiania faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujących, duplikatów faktur i not korygujących (dalej: „faktury”) w imieniu i na rzecz niektórych dostawców posiadających status podatników podatku od towarów i usług (dalej: „Dostawcy”).

W oparciu o powyższe umowy Spółka zamierza wystawiać w imieniu i na rzecz poszczególnych Dostawców faktury dokumentujące sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy (dalej: „sprzedaż”), w szczególności odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju na rzecz Spółki oraz otrzymanie przez Dostawców całości lub części płatności przed dokonaniem tych czynności. Nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W zależności od ustaleń przyjętych z danym Dostawcą umowy mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony. Faktury wystawiane przez Spółkę na podstawie zawieranych z Dostawcami umów będą mogły mieć formę papierową lub elektroniczną. Wystawiane przez Spółkę faktury będą spełniać wymagania przewidziane w ustawie oraz zawierać odpowiednie dane, w tym również wyraz „samofakturowanie”. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą mieć również miejsce przypadki, w których zamiast wyrazu „samofakturowanie” Spółka będzie umieszczać napis „self-billing”.

Zawarte z Dostawcami umowy self-billingu oprócz upoważnienia Spółki do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz danego podmiotu będą również określać procedurę zatwierdzania wystawionych przez Spółkę faktur przez Dostawców. W zależności od ustaleń przyjętych z danym Dostawcą określona w umowie procedura akceptacji może przewidywać m.in. możliwość akceptacji faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Dostawcy przez pracownika Spółki działającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Pracownik Spółki może działać w oparciu o pełnomocnictwo udzielone mu bezpośrednio przez Dostawcę lub w oparciu o pełnomocnictwo substytucyjne (dalsze) udzielone mu przez innego pracownika Spółki, który został odpowiednio umocowany przez Dostawcę do akceptacji faktur wystawionych przez Spółkę oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Mogą mieć miejsce przypadki, w których umowa self-billingu będzie przewidywać również tzw. milczącą akceptację faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz danego Dostawcy. W takim przypadku Spółka będzie przedstawiać wystawioną fakturę (bądź faktury) Dostawcy, który w terminie określonym w umowie będzie mógł zgłosić swoje ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Niezgłoszenie uwag w terminie przewidzianym w umowie będzie oznaczało zatwierdzenie tej faktury przez Dostawcę, w imieniu i na rzecz którego została wystawiona ta faktura.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy zawarcie umowy zawierającej elementy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będzie spełniać wymagania przewidziane w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
  2. Czy faktury wystawione przez Spółkę w imieniu i na rzecz Dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden ze sposobów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego będą stanowić podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy zawarcie umowy zawierającej elementy wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będzie spełniać wymagania przewidziane w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy faktury wystawione przez Spółkę w imieniu i na rzecz Dostawcy na podstawie umowy self-billingu i zatwierdzone w jeden ze sposobów przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego będą stanowić podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na tych fakturach na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. (i) sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem oraz (ii) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem takiej sprzedaży.

Równocześnie w art. 106d ust. 1 ustawy pozwala, by faktura dokumentująca wyżej wymienione czynności została wystawiona w imieniu i na rzecz podatnika przez podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika (tzw. samofakturowanie). Warunkiem skorzystania z powyższej możliwości jest wcześniejsze zawarcie przez nabywcę i podatnika umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż zarówno ustawa o podatku od towarów i usług jak i akty wykonawcze do tej ustawy nie przewidują jakichkolwiek ograniczeń lub wymogów odnośnie sposobu zatwierdzania tych faktur. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, strony wspomnianej umowy mogą w dowolny sposób kształtować formę zatwierdzania poszczególnych faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedawcy towarów lub usług

W przypadku zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku Spółka zawrze z poszczególnymi Dostawcami umowy zawierające m.in. upoważnienie Spółki do wystawiania w imieniu i na rzecz danego Dostawcy faktur, faktur zaliczkowych, faktur korygujących, duplikatów faktur i not korygujących. Ponadto wspomniane umowy będą również określać sposób zatwierdzania poszczególnych faktur przez danego Dostawcę - w zależności od ustaleń przyjętych z danym podmiotem procedura akceptacji może obejmować m.in. upoważnienie pracownika Spółki do zatwierdzania faktur w imieniu Dostawcy lub uznanie faktury za zaakceptowaną przez Dostawcę po upływie określonego w umowie terminu, w którym Dostawca nie zgłosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do wystawionej przez Spółkę faktury. Powyższe mechanizmy, w ocenie Wnioskodawcy, stanowią procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, zawarte przez Spółkę umowy self-billingu będą spełniać wymagania określone w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe stanowisko prezentują także niektóre organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-119/14-2/MP) zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż upoważnienie pracownika nabywcy do zatwierdzania faktur wystawionych w imieniu i na rzecz sprzedawcy stanowi procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur, o której mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analogiczne podejście w odniesieniu do tzw. milczącej akceptacji prezentują także niektóre organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2015 r. (sygn. IBPP2/443-1043/14/IK) wskazał: „(…) procedury zatwierdzania poszczególnych faktur w oparciu o mechanizm milczącego zatwierdzania faktur, tj. zatwierdzenie faktury nastąpi przez kontrahenta Spółki wówczas, gdy w terminie określonym w umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę - będzie oznaczać spełnienie warunku istnienia określonej procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez kontrahenta, o którym mowa w art. 106d ust. 1 ustawy.”

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie wspomnianej umowy będzie spełniać wymagania przewidziane w art. 106d ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od których została uzależniona możliwość wystawiania faktur w ramach tzw. samofakturowania.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku nabycia towarów i usług lub dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tego tytułu. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co do zasady, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przy czym, w przypadku gdy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, pomniejszenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest możliwe nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał daną fakturę. Równocześnie art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy stanowi, iż podstawy do obniżenia podatku należnego nie stanowią m.in. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę (zgodnie z odrębnymi przepisami), które nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego. Oznacza to, iż w przypadku faktur wystawianych przez nabywcę w ramach tzw. samofakturowania warunkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z tych faktur jest zaakceptowanie danej faktury przez podmiot, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony ten dokument.

Równocześnie na uwagę zasługuje fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy nie przewidują jakichkolwiek dodatkowych wymagań co do formy i sposobu akceptacji faktur wystawionych w ramach tzw. samofakturowania. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, podmioty mogą swobodnie określać sposób i formę akceptacji poszczególnych faktur. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług istotne jest wyłącznie, by przyjęta procedura akceptacji poszczególnych faktur została określona w umowie zawartej pomiędzy nabywcą a sprzedawcą towaru lub usługi.

Odnosząc powyższe do zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku, należy zauważyć, iż nabywane przez Spółkę towary i usługi będą przez nią wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Spółce, co do zasady, będzie przysługiwać prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, niemniej możliwość odliczenia przez Spółkę kwoty podatku naliczonego wskazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę w imieniu i na rzecz danego Dostawcy będzie uzależniona m.in. od prawidłowej akceptacji tej faktury przez danego Dostawcę.

Jak wskazano na wstępie zawierane przez Spółkę umowy będą określać procedurę akceptacji przez danego Dostawcę poszczególnych faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz tego Dostawcy. Jedną z form akceptacji faktur wystawianych przez Spółkę w ramach tzw. samofakturowania będzie udzielenie przez Dostawcę pełnomocnictwa pracownikowi Spółki do zatwierdzenia w jego imieniu faktur wystawionych przez Spółkę.

W obecnie obowiązującej regulacji brak jest jakichkolwiek zapisów, które ograniczałyby możliwość udzielenia przez Dostawcę pełnomocnictwa do potwierdzenia w jego imieniu faktur wystawionych przez Spółkę w jego imieniu i na jego rzecz. Tym samym zastosowanie w tym przypadku powinny znaleźć ogólne zasady dotyczące pełnomocnictw określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U z 2014 r. poz. 121 ze zmianami; dalej: „KC”). Zgodnie z art. 98 KC pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Natomiast do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Równocześnie art. 108 KC stanowi, iż pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze wzglę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »