Samofakturowanie dla potrzeb VAT

Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do wystawiania w trybie samofakturowania na rzecz swoich Dostawców faktur korygujących lub zbiorczych faktur korygujących (oraz duplikatów faktur korygujących) w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 9 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur korygujących, zbiorczych faktur korygujących, duplikatów tych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Dostawców – jest prawidłowe;
 • momentu odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach korygujących, zbiorczych fakturach korygujących, duplikatach tych faktur korygujących wystawionych przez Wnioskodawcę do faktur wystawionych przez Dostawców – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania przez Wnioskodawcę faktur korygujących, zbiorczych faktur korygujących, duplikatów tych faktur korygujących do faktur wystawionych przez Dostawców oraz momentu odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach korygujących, zbiorczych fakturach korygujących, duplikatach tych faktur korygujących wystawionych przez Wnioskodawcę do faktur wystawionych przez Dostawców.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Sp. z.o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, ,,R.” lub „Spółka”) jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny w Polsce. W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa towary (lub usługi) od dostawców mających siedzibę na terytorium Polski (dalej „Dostawcy”). Towary nabyte od Dostawców są w dalszej kolejności sprzedawane ostatecznym klientom w drogeriach R..

W celu uproszczenia i przyśpieszenia procesu wystawiania i dostarczania dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia stron z podatku od towarów i usług. Spółka zamierza wdrożyć procedurę, która pozwoli jej na samodzielne wystawianie faktur korygujących w imieniu Dostawców.

Procedura zostanie zainicjowana poprzez podpisanie z poszczególnymi Dostawcami umów o samofakturowaniu (,,Umowa”). Umowy te będą zawarte na czas oznaczony lub nieoznaczony i zostanie w nich określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur korygujących przez Dostawcę dokonującego czynności podlegające opodatkowaniu. Spółka planuje stosować mechanizm samofakturowania do faktur korygujących, ich duplikatów, a także korygujących faktur zbiorczych. Dostawca będzie wystawiał fakturę pierwotną dokumentującą sprzedaż towarów lub usług.

W przypadku obowiązku skorygowania takiej faktury, faktura korygująca będzie wystawiana zawsze przez Spółkę przy zastosowaniu mechanizmu samofakturowania. Przedmiotowe rozwiązanie wynika z charakteru współpracy pomiędzy Spółką, a Dostawcami w której to Spółka pierwsza posiada pełną informację na temat konieczności wystawienia faktury korygującej oraz wysokości korekty.

Na gruncie umowy o samofakturowaniu, przyjęte i niekwestionowane jest, że strona upoważniona do wystawiania faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy może również wystawiać duplikaty faktur, jak również faktury korygujące (w tym zbiorcze).

Na podstawie Umowy, którą Spółka ma zamiar zawrzeć z Dostawcami, faktury korygujące będą wystawiane przez R. w imieniu i na rzecz Dostawców w szczególności w następujących sytuacjach:

 1. Różnica cenowa - Dostawca zafakturował Spółkę według wyższych cen zakupu niż ceny, na które umówiły się strony.
 2. Towar źle spakowany - zgodnie z polityką, jakości Spółki towary nieprawidłowo spakowane nie są przyjmowane. Zasady pakowania dostarczanego towaru wraz z konsekwencjami ich naruszenia są komunikowane Dostawcom na wstępnym etapie nawiązywania współpracy handlowej między Spółką a Dostawcą.
 3. Zła jakość - przypadek, w którym towar dostarczony do Spółki jest uszkodzony, zniszczony, przeterminowany etc.
 4. Braki w dostawach - ilość przyjęta do magazynu Spółki jest mniejsza od ilości zafakturowanej. Procedury obowiązujące w Spółce przewidują sporządzenie protokołu rozbieżności podczas przyjęcia towaru do magazynu. Wspomniany protokół jest podpisywany przez kierowcę/przewoźnika odpowiedzialnego za transport towarów od Dostawcy.
 5. Brak EAN - Dostawca przysyła do Spółki towar, który nie widnieje w systemach logistycznych- sprzedażowych.
 6. Spółka ma prawo zwrotu towarów dostarczonych przez część Dostawców, które wynika z treści umowy wiążącej Spółkę z konkretnym Dostawcą. Na podstawie umowy o samofakturowaniu, w takim przypadku Spółka będzie miała obowiązek wystawić fakturę korygującą dokumentującą zwrot towarów.
 7. Na podstawie polityki zakupowej Spółki, towar niezamówiony nie jest przyjmowany, jak również nadwyżki towaru ponad ilość towaru, który miał być dostarczony na podstawie zamówienia. Na podstawie umowy o samofakturowaniu, również w takim przypadku Spółka będzie miała obowiązek wystawić fakturę korygującą dokumentującą zwrot towarów.
 8. Rabat potransakcyjny - z częścią Dostawców zawarte zostały umowę przewidujące mechanizm rabatu potransakcyjnego związanego z tzw. sprzedażą premiową. W związku z tą przesłanką korekty, R. będzie upoważniony na gruncie Umowy do wystawiania, albo zbiorczych faktur korygujących za dany okres, albo kilku faktur korygujących, celem udokumentowania obniżenia cen zakupu w związku z osiągnięciem określonej w umowie wysokości obrotu w danym okresie czasu z Dostawcą, z którym zostanie podpisana umowa sprzedaży premiowej.

W takim stanie faktycznym, na podstawie zrealizowanego obrotu z danym Dostawcą w ustalonym okresie, obliczana będzie wartości należnego rabatu, jaki Spółka powinna uzyskać od tego Dostawcy, a do Dostawcy jest wysyłana informacja o wysokości zrealizowanego obrotu oraz kwocie netto korekty, jaką Spółka powinna otrzymać od Dostawcy.

Umowa ta będzie zawierać postanowienia, zgodnie z którymi podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi upoważnia Spółkę do wystawiania faktur korygujących oraz ich duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek.

Ponadto w treści tej umowy będzie uwzględniona procedura zatwierdzania takich faktur, zgodnie z którą;

 1. Spółka będzie przedstawiała drugiej stronie Umowy oryginał i kopię faktury korygującej do jej akceptacji poprzez wysłanie skanu dokumentów (,,Dokumenty”) drogą elektroniczną (Akceptacja”);
 2. Termin przedstawienia do Akceptacji oryginału faktury korygującej będzie tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi (kopia faktury korygującej pozostaje u Dostawcy).
 3. Otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia prawidłowości wysłanych Dokumentów lub brak zgłoszenia przez Dostawcę zastrzeżeń w terminie 48 godzin, liczonych od otrzymania przez Spółkę potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail na serwer poczty Dostawcy, traktowany będzie, jako uzyskanie przez Spółkę Akceptacji.
 4. W przypadku otrzymania uwag, taka procedura zostanie powtórzona aż do uzyskania Akceptacji.

Forma faktur korygujących wystawianych przez Spółkę:
Faktury korygujące wystawiane na podstawie Umowy wystawiane będą przede wszystkim w formie dokumentu papierowego. Wysyłka takich dokumentów będzie następowała w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Spółka pragnie nadmienić, że korekta podatku naliczonego, w stosunku do kwoty tego podatku określonej w wystawionej przez Kontrahenta Spółki fakturze z wykazanym podatkiem, zostanie dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka wejdzie w posiadanie zatwierdzenia danej faktury korygującej wystawionego, zgodnie z procedurą określoną w Umowie, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT.

W przyszłości forma takiego potwierdzenia może być uzależniona od uzgodnień z poszczególnymi kontrahentami (np. potwierdzenia zbiorcze w formie korespondencji e-mail, wykorzystanie przeznaczonej do tego aplikacji dostępnej w systemie ERP, tradycyjne potwierdzenie pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru), niemniej obecnie stosowana będzie jedynie tradycyjna metoda listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

W przyszłości Spółka rozważa wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI).

Nabywane towary i usługi, objęte przedmiotowym wnioskiem, będą służyły Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Sposób przechowywania faktur, o których mowa w przedmiotowym wniosku, będzie zapewniał łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania aż do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wnioskodawca zapewni na żądanie odpowiednich organów, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny pobór przedmiotowych faktur i przetwarzanie danych w nich zawartych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do wystawiania w trybie samofakturowania na rzecz swoich Dostawców faktur korygujących lub zbiorczych faktur korygujących (oraz duplikatów faktur korygujących) w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawców?
 2. W którym miesiącu, będącym okresem rozliczeniowym, Spółka będzie uprawniona do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur korygujących lub zbiorczych faktur korygujących wystawionych w trybie samofakturowania:
  1. czy w miesiącu wystawienia faktury korygującej,
  2. czy też w miesiącu uzyskania zatwierdzenia danej faktury przez podatnika dokonującego tych czynności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym przyszłym stanie faktycznym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do wystawiania na rzecz swoich Dostawców faktur korygujących (oraz duplikatów faktur korygujących), w tym również tzw. zbiorczych faktur korygujących, w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawców.

Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani wystawić fakturę z tytułu wykonywanych przez siebie czynności podlegających VAT (tj. dostaw towarów i świadczenia usług).

Fakturę wystawia, co do zasady, dostawca, będący podatnikiem podatku VAT w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Jednakże w obecnie obowiązującym stanie prawnym, tj. art. 106d ustawy o VAT, ustawodawca przewidział możliwość dokumentowania sprzedaży również przez nabywcę towarów bądź usług, gdyż przepis ten uprawnia nabywcę towaru lub usługi do wystawienia faktury VAT w imieniu i na rzecz dostawcy. Na mocy ust. 2 tego przepisu faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia.

Artykuł 106d ustawy o VAT stanowi implementację art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm. dalej: ,,Dyrektywa VAT”). W myśl tego przepisu, faktury mogą być wystawiane przez nabywcę lub usługobiorcę w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na ich rzecz przez podatnika, w przypadku, gdy istnieje wcześniejsze porozumienie między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi. Państwo członkowskie może wymagać, aby takie faktury były wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazana wyżej regulacja art. 106d ustawy o VAT, mająca swoje źródło w Dyrektywie VAT, upoważnia podmiot nabywający towary lub usługi do wystawienia w jego imieniu i na jego rzecz faktury dokumentującej transakcje zawarte między tymi stronami. Wymogiem jest wcześniejsze zawarcie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz sprzedawcy, (przy czym nie jest obowiązkowe zawarcie takiej umowy w formie pisemnej), w której treści należy określić procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez Dostawcę.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Dostawcami umowy zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 106d ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki przedmiotowa regulacja nie ogranicza kategorii faktur, które nabywca- po zawarciu stosownej umowy może wystawiać w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Należy, zatem uznać - zdaniem Wnioskodawcy - że tego typu umowa obejmuje wszystkie kategorie faktur (tj. pierwotne faktury, ich duplikaty, faktury korygujące oraz ich duplikaty, jak również zbiorcze faktury korygujące oraz ich duplikaty).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, obowiązujące przepisy regulujące podatek VAT uprawniają Wnioskodawcę do wystawiania powyższych dokumentów w trybie samofakturowania również w razie wystawienia faktury przez Dostawcę, pod warunkiem, zawarcia stosownej umowy pomiędzy Wnioskodawcą i Dostawcą oraz zatwierdzenia tych dokumentów przez Dostawcę w trybie określonym przez tą umowę.

Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, iż przedmiotowa regulacja w żaden sposób nie ogranicza zakresu umowy między nabywcą a dostawcą, co powoduje, że strony mają prawo uzgodnić, że tylko pewne kategorie faktur (np. faktury korygujące, ich duplikaty oraz zbiorcze faktury korygujące), będą wystawiane przez nabywcę w imieniu i na rzecz dostawcy, podczas gdy pozostałe kategorie faktur (np. pierwotne faktury sprzedażowe oraz ich duplikaty) będą wciąż wystawiane przez Dostawcę.

Jednocześnie Spółka pragnie zauważyć, że zmiana pierwotnych regulacji dotyczących samofakturowania, tj. rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania (...) z 28 marca 2011 r., Dz.U. z 2011 r„ nr 68, poz. 360), która miała miejsce w dniu l grudnia 2008 r. usunęła zakaz wystawiania przez sprzedawców określonej kategorii faktur w trakcie obowiązywania umowy o samofakturowanie, co a contrario oznacza, że obecnie nie ma przeszkód, by porozumienie pomiędzy podatnikami przewidywało samofakturowanie wyłącznie w odniesieniu do skonkretyzowanej kategorii transakcji bądź dokumentów (np. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących), przy jednoczesnym stwierdzeniu, iż pozostałe kategorie faktur w dalszym ciągu będą wystawiane przez dostawców (tj. pierwotne faktury sprzedażowe).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zaprezentowane przez niego stanowisko zgodnie z którym na podstawie Umowy będzie on mógł wystawiać na rzecz swoich Dostawców tylko faktury korygujące ich duplikaty oraz zbiorcze faktury korygujące, pozostawiając wystawianie pierwotnych faktur oraz ich duplikatów w gestii Dostawców, znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach podatkowych, wydawanych przez działających z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych.

Wnioskodawca pragnie w szczególności wskazać na:

 • indywidualną interpretację prawa podatkowego wydaną 2 stycznia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1/443-1430/11-4/AP), w której organ podatkowy zajął takie stanowisko, iż ,,od dnia 1 grudnia 2008 r. nie obowiązuje już warunek określony w § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwro...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »