Samochód demonstracyjny a odliczenie VAT

Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomocą jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2014 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 19 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku w związku z nabyciem paliwa do samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2014 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku w związku z nabyciem samochodu osobowego wykorzystywanego do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych oraz prawa do pełnego odliczenia podatku w związku z nabyciem paliwa do samochodu osobowego w okresie wykorzystywania go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

Na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, pismem znak IBPP2/443-448/14/JJ z dnia 16 maja 2014 r., przesłał ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 19 maja 2014 r.) do załatwienia zgodnie z właściwością.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego i przeformułowania pytań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, m.in. w zakresie handlu samochodami osobowymi. Zakupione samochody są towarem handlowym i służą dalszej odsprzedaży.

Podkreślić z całą mocą należy, iż Podatnik, jako dealer samochodów, nabywa samochody wyłącznie w celu odprzedaży. Do podstawowego zakresu prowadzonej przez niego działalności należy bowiem sprzedaż/odprzedaż samochodów.
Podkreślić należy, iż pytanie Podatnika nie dotyczy samochodów nabywanych w celu ich wykorzystywania przez Podatnika, czy też jego pracowników/współpracowników, a jedynie samochodów nabywanych w celu sprzedaży/odprzedaży.
W praktyce działalności podatnika zdarzają się przy tym sytuacje, w których samochody zakupione w celu odsprzedaży, przed zaistnieniem tego zdarzenia – przed sprzedażą – są używane w celach demonstracyjnych (np. dojazd próbnych, w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych). Podstawowy i de facto wyłączny cel, w jakim samochody te są nabywane, nie ulega jednak zmianie. Samochody te są nabywane wyłącznie w celu ich odprzedaży.

W każdym bowiem wypadku, gdy pojawi się potencjalny zainteresowany – kupiec – samochód nabywany w celu odprzedaży jest tej osobie, oczywiście po uzgodnieniu stosownych elementów umowy kupna-sprzedaży, zbywany. W żadnym natomiast wypadku celem nabycia samochodów nie jest ich przeznaczenie do celów jazd próbnych/testowych/demonstracyjnych.

Samochody, których dotyczy przedmiotowy wniosek, nie są używane przez pracowników ani w celach służbowych ani tym bardziej w celach prywatnych. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej również nie wykorzystuje tych samochodów do jazd służbowych czy też prywatnych. Pojazdy te, jeżeli nie są używane do celów demonstracyjnych w danym momencie są zaparkowane w miejscu siedziby Podatnika.

Wnioskodawca wskazał, iż określenie Podatnik oznacza Pana.
Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Faktury zakupu samochodów, objętych zakresem pytań, nie są wystawione przez Wnioskodawcę.
Faktury zakupu paliwa do napędu samochodów są wystawione na P.
W odpowiedzi na następujące pytania tut. Organu zawarte w wezwaniu z dnia 4 lipca 2014 r.,

Wnioskodawca udzielił odpowiedzi:
Pytanie tut. Organu: „Czy Wnioskodawca wykorzystuje samochody demonstracyjne będące przedmiotem wniosku wyłącznie do celów działalności gospodarczej...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca wykorzystuje samochody demonstracyjne będące przedmiotem wniosku wyłącznie do celów działalności gospodarczej.
Pytanie tut. Organu: „Jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje samochody demonstracyjne wyłącznie do celów działalności gospodarczej należy wskazać, czy z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów obiektywnie wynika, że przedmiotowe samochody są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów obiektywnie wynika, że przedmiotowe samochody są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystanie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Pytanie tut. Organu „W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 5, należy wskazać z jakiej dokumentacji wynika, że samochody demonstracyjne są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej... Czy wynika to np. z regulaminów, umów, zarządzeń, innych dokumentów – należy wskazać z jakich dokumentów.”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca prowadzi ewidencje wydań do jazd próbnych/testowych; jest to druk narzucony przez koncern ... wszystkim dealerom.

Pytanie tut. Organu: „Jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje przedmiotowe samochody wyłącznie do celów działalności gospodarczej należy wskazać w jaki sposób Wnioskodawca kontroluje, czy przedmiotowe pojazdy są/będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca posiada dokumenty, które w sposób obiektywny ukazują, że pojazd przeznaczony jest na odsprzedaży.

Pytanie tut. Organu: „Jeżeli Wnioskodawca wykorzystuje samochody demonstracyjne wyłącznie do celów działalności gospodarczej, to należy wskazać czy Wnioskodawca – w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł/poniesie pierwszy wydatek związany z tymi samochodami – złożył/złoży właściwemu dla Wnioskodawcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację, której wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U., poz. 371)...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego odpowiedniej informacji, ponieważ samochód nabyty został, w celu odsprzedaży.
Pytanie tut. Organu: „Czy Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu poszczególnych samochodów demonstracyjnych, wykluczającą użycie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu poszczególnych samochodów demonstracyjnych, wykluczającą użycie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ponieważ są one nabyte w celu odsprzedaży.

Pytanie tut. Organu: „Od kiedy Wnioskodawca prowadzi ww. ewidencję...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu poszczególnych samochodów demonstracyjnych.
Pytanie tut. Organu: „Jeżeli Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu samochodów demonstracyjnych to należy wskazać jakie elementy zawiera ta ewidencja...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu poszczególnych samochodów demonstracyjnych.
Pytanie tut. Organu: „Czy Wnioskodawca posiada inny samochód, który jest wykorzystywany do celów prywatnych...”
Odpowiedź Wnioskodawcy: Wnioskodawca posiada inny samochód, który wykorzystuje do celów prywatnych. Ten samochód jest nabyty w celu odsprzedaży a w „międzyczasie” są wykorzystywane jako samochody testowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w konsekwencji podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomocą jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r., w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% podatku – w szczególności wynikającego z faktury.

Zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeśli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika (...) dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży.

Zdaniem Podatnika, ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do samochodów nabywanych przez podatników zajmujących się odsprzedażą tych samochodów (dealerów), także wówczas, gdy do momentu/chwili sprzedaży, samochody te (nabyte w wyłącznym celu odprzedaży) są używane przez nich jako samochody demonstracyjne (testowe) i zastępcze.

Samochody wykorzystywane do jazd testowych/demonstracyjnych nie tracą charakteru pojazdów przeznaczonych do dalszego zbycia. Dlatego też podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem takich samochodów. Nadto, jako że spełniony jest cel określony w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT – przeznaczenie wyłącznie do odprzedaży – Podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT.

Bezpodstawnym byłoby ograniczanie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych, które jako towary o charakterze obrotowym (handlowym), przeznaczone są wyłącznie do zbycia w ramach wykonywanych przez podatnika opodatkowanych czynności. A samochody czasowo/do momentu znalezienia kupca...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »