Różnice kursowe przy wypłacie dywidendy w EURO

Wypłata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych różnic kursowych. Różnice te zostaną jednak rozpoznane od własnych środków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystąpi różnica wartości tych środków w dacie wpływu na konto Spółki i ich wypływu. Tak więc wypłata dla Udziałowca dywidendy w walucie obcej może skutkować powstaniem różnic kursowych, stanowiących odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie różnice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne różnice kursowe) Spółki.

 

Stan faktyczny

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Wnioskodawca”), zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta, podjęta została decyzja odnośnie podziału wyników finansowych i wypłaty dywidendy do wspólników, będących jednocześnie spółkami, posiadającymi swoją siedzibę poza terytorium Polski.

Kwota zysku określona w uchwale została wyrażona w walucie PLN. Jednocześnie wspólnicy Wnioskodawcy, w ramach odrębnego porozumienia uzgodnili kurs przeliczeniowy do wypłaty kwoty dywidendy w PLN na walutę EUR. Kursem uzgodnionym do przeliczenia był kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy, jako kurs w sposób najbardziej właściwy do denominacji w takim przypadku. Wnioskodawca do wypłaty dywidendy wykorzystał środki zgromadzone na rachunku walutowym EUR.

Pytania i stanowisko podatnika

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w wyniku przeliczenia dywidendy wyrażonej w walucie PLN na EUR powstaną podatkowe różnice kursowe na rozrachunkach w z związku z jej wypłatą?

2. Czy w związku z uregulowaniem zobowiązania z tytułu dywidendy przeliczonej na walutę EUR w zaistniałym stanie faktycznym powstaną podatkowe różnice kursowe na wypłacie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym EUR?

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawcy, przeliczenie dywidendy z waluty PLN na EUR nie rodzi co do zasady powstania zobowiązania wyrażonego w walucie obcej, a tym samym różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt l-2 oraz ust. 3 pkt l-2 ustawy o CIT, gdyż wypłata dywidendy nie wiąże się z poniesionym kosztem wyrażonym w walucie obcej.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 sierpnia 2010 r. (nr ITPB3/423-273/10/DK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2011 r. (nr IPTPB3/423-85/11-4/IR), stwierdzając, że „skoro dywidenda nie jest kosztem podatkowym, różnice kursowe powstałe jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania”. Jak również: „wypłata dywidendy nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów Wnioskodawcy. Jest jedynie realizacją prawa wspólnika do udziału w zyskach Spółki wynikającego z art. 191 KSH”.

Podobne stanowisko przyjął również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (…), który stwierdził, że: „różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo KUP jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi powyżej. Dywidenda nie stanowi KUP, gdyż wypłata przez Spółkę dywidendy nie ma związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przez Spółkę przychodu podatkowego. Wypłata dywidendy jest jedynie spełnieniem przez Spółkę obowiązku nałożonego przez Kodeks spółek handlowych związanego z przekazaniem udziałowcom udziału w zyskach Spółki. Skoro zatem dywidenda nie jest KUP, różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania, a w konsekwencji dodatnie różnice kursowe, nie stanowią przychodu do opodatkowania a ujemne różnice (…)”.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od braku powstania podatkowych różnic kursowych na zobowiązaniach, o których mowa w pytaniu 1, odrębnej analizie należy poddać różnice kursowe powstałe na skutek wypłaty kwoty dywidendy powstałej z przeliczenia z waluty PLN na EUR z rachunku walutowego. W przypadku omawianej kategorii różnic kursowych, zdaniem Wnioskodawcy powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym różnice kursowe powstają, jeżeli wartość nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa, bądź wyższa od wartości tych środków pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy o CIT przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy różnice kursowe w tym przypadku powstaną od własnych środków wypłaconych z rachunku walutowego w oparciu o:

- kurs przyjęty do wyceny wpływów kwoty rozchodowywanej waluty oraz

- kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wypłatę dywidendy.

Do powstania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych, wpływających na zwiększenie odpowiednio przychodów lub kosztów podatkowych spółki, przyczynia się fakt wypłacenia należności z tytułu dywidendy z rachunku walutowego. Stosownie bowiem do art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, źródłem powstania podatkowej różnicy kursowej są środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej.

Jeżeli u Wnioskodawcy prowadzony jest rachunek walutowy i wystąpi różnica między wartością waluty w dacie jej wpływu na rachunek i w dacie jej wypływu z rachunku, wówczas o kwotę ustalonej różnicy należy odpowiednio zwiększyć przychody lub koszty podatkowe. Nie ma znaczenia, że wypłata waluty z rachunku dokonywana jest w związku z wypłatą dywidendy wspólnikom. Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »