Różnice kursowe przy rozliczaniu zagranicznych podróży

Pytanie: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika od kwoty w złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zwróconych pracownikowi wydatków i wypłaconej diety w EUR, przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej, a kwotą zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypłaconej diety w EUR, stanowiącej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 9 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem wydatków i wypłatą diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 sierpnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem wydatków i wypłatą diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca korzysta z programu komputerowego (dalej „System”) do rozliczania diet i wydatków w ramach podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy (dalej „Pracownicy”).

Pracownicy odbywają podróże służbowe głównie do Niemiec. Wydatki i diety Pracowników są rozliczane w Systemie. System przyjmuje jednolity kurs wymiany walut z EUR na złote. Jest to kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej.

Przykładowo jeżeli Pracownik jest w podróży służbowej od dnia 24 do 27 kwietnia 2017 r. System za właściwy kurs do przeliczenia diety dla Pracownika z EUR na złote przyjmuje kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia 26 kwietnia 2017 r., czyli z dnia poprzedzającego ostatni dzień zakończenia podróży służbowej.

Pracownik otrzymuje od Wnioskodawcy dietę przeliczoną po kursie obliczonym w Systemie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej, Pracownicy rozliczają podróże służbowe w Systemie w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Po akceptacji przez przełożonego Pracownika wydatków w ramach podróży służbowej Pracownikowi wypłacana jest dieta w wysokości wynikającej z rozporządzenia, jednakże według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej.

Zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Wydatki związane z podróżami służbowymi, co do zasady, zaliczane są do kosztów pośrednio związanych z przychodem. U prowadzących księgi rachunkowe za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). W przypadku podróży służbowych dniem poniesienia kosztu jest dzień przedłożenia przez Pracownika rozliczenia kosztów podróży.

Może się zatem zdarzyć, że Pracownik po przeliczeniu kwoty do wypłaty w Systemie otrzyma kwotę w złotych – w zależności od wahań kursu walut – wyższą lub niższą od kwoty jaka wynikałaby z przeliczenia diety według kursu określonego zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety za czas podróży służbowej Pracownika do wysokości określonej w rozporządzeniu może powstać sytuacja, w której Pracownik uzyska kwotę, która mogłaby być zakwalifikowana jako przychód z tytułu samej różnicy kursowej walut mimo, iż Pracownik otrzymałby kwotę określoną w rozporządzeniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od kwoty w złotych, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypłaconej diety w EUR, nieprzekraczającej wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej, a kwotą zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypłaconej diety w EUR, stanowiącej koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dnia ujęcia w kosztach określonej zgodnie z art. 11a ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota w złotych, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypłaconej diety w EUR, nieprzekraczająca wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej a kwotą zwróconych pracownikowi Wnioskodawcy wydatków i wypłaconej diety w EUR, stanowiącą koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, przeliczoną na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dnia ujęcia w kosztach określonej zgodnie z art. 11a ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jest wolna od podatku dochodowego, a tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego w zakresie ww. różnicy.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z faktu, iż zgodnie z art. 21 ust. 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a Wnioskodawca wypłaca Pracownikom diety w wysokości określonej w rozporządzeniu.

Przykładowo Pracownik odbywający podróż służbową...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »