Różnice kursowe a kwota podatku VAT

Pytanie podatnika: Czy różnica pomiędzy kwotą podatku VAT przeliczoną na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury a kwotą podatku VAT naliczonego przeliczonego przez kontrahenta na fakturze zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w przypadku różnicy ujemnej lub przychód podatkowy w przypadku różnicy dodatniej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 23 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej różnic kursowych powstałych na kwocie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2 w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 12 września 2014 r., nr IPTPB3/423-215/14-2/KJ (doręczonym w dniu 15 września 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 23 września 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 19 września 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) prowadzi księgi rachunkowe. W swojej działalności nabywa towary i usługi od kontrahentów zarówno zagranicznych, jak i polskich, za które rozliczenie następuje w walucie obcej. W wyniku tych transakcji Spółka otrzymuje faktury zakupowe wyrażone w walucie obcej, w tym także faktury od firm zarejestrowanych na potrzeby rozliczenia z tytułu podatku VAT w Polsce, na których wartość podatku VAT jest przeliczona na PLN. Spółka do przeliczania kosztów wyrażonych w walucie obcej na złote polskie stosuje kurs średni ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury przez kontrahenta. Usługi zakupowane od polskich dostawców (w tym także wystawione w walucie obcej) najczęściej podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT. Faktury te, wystawione zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zawierają kwotę podatku VAT wyrażoną w polskich złotych, gdzie kwota VAT naliczonego jest przeliczona na PLN według kursu określonego zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), tj. według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19a ww. ustawy.

Kwota podatku VAT w polskich złotych przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury różni się od kwoty podatku VAT w polskich złotych zawartego w fakturze od kontrahenta. W księgach rachunkowych Spółki powstaje zobowiązanie w kwocie brutto, przeliczone według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, i odpowiednio koszt przeliczony według tego samego kursu. Spółka reguluje swoje zobowiązanie w kwocie brutto w walucie obcej podanej na fakturze. W konsekwencji powstaje różnica pomiędzy wartością podatku VAT wynikająca z zastosowania dwóch różnych kursów: dla celów ujęcia kosztu (zobowiązania) w księgach rachunkowych oraz dla celów ujęcia faktury w rejestrze podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformowała, że Spółka ustala różnice kursowe zgodnie z metodą wskazaną w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na podstawie przepisów o rachunkowości, a wybór tej metody został potwierdzony złożeniem odpowiedniego zawiadomienia do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo, Spółka wskazała, że prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ponadto Spółka wskazała, że w przypadku wystąpienia wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego różnic ujemnych Spółka dla celów rachunkowych ujmuje te różnice na koncie kosztów rodzajowych, w sekcji kosztów z tytułu podatków i opłat, gdzie ujmowany jest też np. podatek VAT niepodlegający odliczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast w przypadku wystąpienia wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego różnic dodatnich, dla celów rachunkowych są one odnoszone na pozostałe przychody operacyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy Spółka postępuje prawidłowo używając do przeliczania kosztów poniesionych w walucie obcej na PLN średniego kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez kontrahenta?
  2. Czy różnica pomiędzy kwotą podatku VAT przeliczoną na PLN według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury a kwotą podatku VAT naliczonego przeliczonego przez kontrahenta na fakturze zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w przypadku różnicy ujemnej lub przychód podatkowy w przypadku różnicy dodatniej?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 (w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym).

W zakresie pytania nr 1 wniosek Spółki zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota różnicy w odniesieniu do VAT naliczonego w przypadku faktur zakupowych w walucie obcej wynikająca z przeliczenia tego zobowiązania z tytułu podatku VAT według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury a kursu zastosowanego przez kontrahenta na fakturze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku różnicy ujemnej bądź przychód podatkowy w przypadku różnicy dodatniej.

Spółka zauważa, że kwota zobowiązania wobec kontrahenta składa się z dwóch kwot: kwoty netto i podatku (razem brutto). Zgodnie z rachunkową zasadą podwójnego zapisu, która polega na tym, że każda operacja gospodarcza jest księgowana na dwóch (lub więcej) kontach, po przeciwnych stronach (debet i kredyt), w tej samej kwocie, kwota zobowiązania zaksięgowana na koncie zobowiązań (po stronie kredytowej) musi się równać sumie kwot (po stronie debetowej), zaksięgowanych na koncie kosztu oraz koncie podatku naliczonego. Do zaksięgowania faktury zarówno po stronie zobowiązań jak i po stronie kosztów oraz podatku VAT musi być użyty ten sam kurs. Spółka użyje średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Również ustawa o rachunkowości w art. 30 mówi, że wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »