Rozliczenia VAT. Samofakturowanie w praktyce

Pytanie podatnika: Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Umowa dotycząca „samofakturowania”, w zakresie procesu wystawiania i akceptacji faktur, spełnia wymogi, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT? Czy Spółce przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy, w sytuacji gdy zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w Umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu 2 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 16 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia przez umowę dotyczącą samofakturowania wymogów art. 106d ust. 1 oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia przez umowę dotyczącą samofakturowania wymogów art. 106d ust. 1 oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy.
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (data wpływu 16 stycznia 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
Spółka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa owoców. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje zakupu m.in. owoców od polskich dostawców, którzy wystawiają na Spółkę faktury VAT.

Spółka zawarła oraz planuje zawarcie kolejnych porozumień z dostawcami, na mocy których to Spółka wystawia faktury w imieniu i na rzecz dostawców (umowa samofakturowania; dalej: „Umowa”). Przedstawiony poniżej opis dotyczy zarówno zawartych Umów i wystawionych faktur (zaistniały stan faktyczny) jak również Umów, które mają zostać zawarte w przyszłości oraz wystawionych na ich podstawie faktur (zdarzenie przyszłe).

Zgodnie z Umową faktury za dostawy owoców dokonane przez dostawców na rzecz Spółki są wystawiane przez Spółkę oraz przesyłane przez nią na adres e-mail wskazany przez dostawcę lub - w przypadku niepodania adresu e-mail - pocztą tradycyjną. Dostawca będzie informować Spółkę o każdorazowej zmianie adresu e-mail.

Za datę otrzymania faktury strony uważają:

 • w przypadku faktur wysłanych elektronicznie - datę wysłania wiadomości e-mail z fakturą z serwera Spółki;
 • w przypadku faktur wysłanych papierowo pocztą - datę odbioru faktury przez dostawcę.

W zakresie akceptacji faktur, zgodnie z treścią Umowy dostawca jest zobowiązany zgłosić Spółce wszelkie niezgodności w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury. Zgłoszenie niezgodności następuje za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście. W przypadku stwierdzenia niezgodności Spółka anuluje wystawioną fakturę wystawiając dokument „Faktura VAT anulowanie” i przesyłając do dostawcy razem z nową fakturą w celu akceptacji. Dostawca otrzymuje zatem „Fakturę VAT anulowanie”, która anuluje fakturę zawierającą niezgodności oraz nową, poprawną fakturę. Niektórzy dostawcy odsyłają lub będą odsyłać Spółce błędnie wystawioną fakturę, inni tego nie robią. Spółka nie może również wykluczyć, że część dostawców ujmie w swoich księgach nie tylko ostateczną, poprawną fakturę, ale również tę zawierającą niezgodności i fakturę ją anulującą.

W przypadku braku zgłoszenia niezgodności w terminie 7 dni Spółka przyjmuje, że dostawca nie ma zastrzeżeń co do treści otrzymanej faktury i z chwilą upływu terminu na zgłaszanie niegodności faktura zostaje zaakceptowana (tzw. „milcząca akceptacja”).

Faktury wystawiane przez Spółkę w imieniu dostawców zawierają / będą zawierać wszystkie niezbędne elementy wymienione w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, w tym wyraz „samofakturowanie”.

Towary nabywane przez Spółkę na podstawie faktur wystawianych przez Spółkę w imieniu dostawców, o których mowa we wniosku, są / będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Procedura zatwierdzania poszczególnych faktur poprzez tzw. milczącą akceptację wynika / będzie wynikać z umów dotyczących samofakturowania, zawieranych przez Spółkę z dostawcami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy opisana w stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Umowa dotycząca „samofakturowania”, w zakresie procesu wystawiania i akceptacji faktur, spełnia wymogi, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT?
 2. Czy Spółce przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy, w sytuacji gdy zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w Umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Spółki w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Umowa dotycząca „samofakturowania”, w zakresie procesu wystawiania i akceptacji faktur, spełnia wymogi, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy o VAT.
 2. Zdaniem Spółki, Spółce przysługuje i będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz dostawcy, w sytuacji gdy zatwierdzenie faktury nastąpi przez tego podatnika w sposób milczący, tj. gdy w terminie określonym w Umowie nie zgłosi on sprzeciwu lub uwag w stosunku do faktury wystawionej przez Spółkę.

Uzasadnienie
Ad. 1
Zgodnie z art. 106d ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

W konsekwencji, w celu uznania faktury dokumentującej daną transakcję za wiążącą, powinny zostać spełnione dwie przesłanki.
Po pierwsze, przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę, strony transakcji powinny zawrzeć umowę w sprawie „samofakturowania”. Umowa ma dokumentować zgodę obu stron na wystawianie przez nabywcę faktur w imieniu dostawcy.
Po drugie, w umowie tej powinna zostać określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez dostawcę.

Ponieważ ustawa o VAT nie zawiera żadnych ograniczeń, czy też zasad dotyczących procedury zatwierdzania faktur, należy uznać, że określenie sposobu zatwierdzania faktur leży wyłącznie w gestii stron umowy, które mają w tym zakresie pełną swobodę. W celu potwierdzenia prawidłowości powyższej opinii Spółka pragnie przywołać stanowisko reprezentowane przez A. Bartosiewicza, zgodnie z którym: „sposób zatwierdzania faktur został pozostawiony uznaniu stron porozumienia o wystawianiu faktur przez nabywcę. Może on być dowolny, byle pozwalał na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy dana faktura została zatwierdzona przez nabywcę, czy też nie. (...) Strony mogą jednak w sposób dowolny ułożyć formę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę” (Komentarz do art. 106d ustawy o podatku od towarów i usług, VAT. Komentarz, wyd. IX, A. Bartosiewicz, Lex 2015).

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 października 2014 r., sygn. ILPP1/443-585/ 14-2/MK, Minister Finansów wskazał, że: „(...) przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona.”

Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że art. 106d ust. 1 ustawy o VAT stanowi implementację art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.). Wraz z wejściem w życie dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE, nastąpiła liberalizacja przepisów dotyczących „samofakturowania”. Jednocześnie, uchylono przepis, który uprawniałby państwa członkowskie do określenia zasad oraz warunków porozumienia i procedury zatwierdzania faktur między podatnikiem a nabywcą lub usługobiorcą.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 224 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, „faktury mogą być wystawiane przez nabywcę lub usługobiorcę w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na ich rzecz przez podatnika, w przypadku gdy istnieje wcześniejsze porozumienie między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi. Państwo członkowskie może wymagać, aby takie faktury były wystawiane w imieniu i na rzecz podatnika.” Co więcej, zgodnie z „Uwagami wyjaśniającymi przepisy dotyczące fakturowania VAT w związku z Dyrektywą Rady 2010/45/UE” opracowanymi przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej (TAXUD), „procedura zatwierdzania poszczególnych faktur może mieć charakter wyraźny lub dorozumiany. Może zostać uzgodniona i opisana w ramach wcześniejszego porozumienia lub może być dowiedziona poprzez przetwarzanie faktury lub otrzymanie przez dostawcę lub usługodawcę płatności.”

Wobec omawianych powyżej prz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »