Rozliczanie transakcji według faktur częściowych

Pytanie podatnika: Czy Spółka wystawiając dla kontrahentów faktury częściowe, dokumentujące częściowe wykonanie części usługi lub określony etap produkcji towarów, może rozpoznać przychód w dacie wystawienia danej faktury częściowej? Jeśli tak, to czy będzie przysługiwało jej prawo do rozpoznania kosztu w wysokości odpowiadającego jej przychodu w dacie wystawienia faktury częściowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczaniem transakcji według faktur częściowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczaniem transakcji według faktur częściowych.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka z o.o. (dalej jako: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka jest podmiotem działającym w branży technologicznej, zajmującym się automatyzacją procesu produkcyjnego. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest dostawa innowacyjnych rozwiązań z dziedziny automatyzacji dla zakładów produkcyjnych i montażowych.

Spółka planuje wprowadzenie modelu rozliczeń według faktur częściowych zarówno dla transakcji sprzedaży do podmiotów polskich jak i dla sprzedaży wewnątrzwspólnotowych, zarówno w zakresie dostaw towarów jak i świadczenia usług. Należności wynikające z faktur częściowych będą wynikać z zakończenia poszczególnych etapów wykonania danej usługi lub zakończenia poszczególnych etapów prac przy produkcji określonych towarów.

Zasadniczo data wykonania każdego etapu usługi oraz zakończenia prac przy produkcji towarów będzie identyczna jak data wystawienia danej faktury częściowej.

Pierwsza faktura częściowa będzie zasadniczo wystawiana na początku projektu po podpisaniu umowy z klientem. Taka faktura częściowa będzie dokumentowała rozliczenie zaangażowania Wnioskodawcy już na etapie oferowania projektu do klienta oraz wstępnego uzgodnienia koncepcji projektu. Uprzednio Spółka rozpoczynała rozliczenie projektu od wystawienia faktury zaliczkowej. Obecnie faktura cząstkowa ma zastąpić fakturę zaliczkową, gdyż nie będzie powiązana z faktem dokonania zapłaty.

Spółka chciałaby jednakowo kwalifikować przychody z faktur częściowych oraz rozpoznawać koszty uzyskania przychodu odpowiadające tym przychodom.

Celem rozpoznania prawidłowego bezpośredniego kosztu uzyskania przychodu Spółka stosowałaby następującą metodę:

KNKUP = KO * (Pn/Po)

KUP=KO - KNKUP

gdzie:

KNKUP - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu dotyczące przychodów niezafakturowanych na dzień bilansowy,

KO - koszty bezpośrednie ogółem,

Pn - przychody niezafakturowane,

Po - przychody ogółem z wyceny na dzień bilansowy,

KUP - koszty uzyskania przychodu.

Tak obliczoną maksymalną wysokość kosztów Spółka zaliczałaby do kosztów uzyskania przychodu w dacie rozpoznania przychodu należnego za dany etap prac (w dacie wystawienia faktury częściowej). Jednocześnie Spółka wyłączałaby z kosztów uzyskania przychodu wydatki, które stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ich nie stanowią. Po dokonaniu ostatniego etapu prac Spółka zaliczałaby do kosztów uzyskania przychodu wszystkie pozostałe wydatki bezpośrednio związane z realizacją kontraktu długoterminowego dotychczas niezaliczone do nich.

W piśmie z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, co następuje.

1. Czy należności wynikające z faktur częściowych będą miały charakter definitywny, a faktury wystawiane przez Spółkę w trakcie wykonania każdego etapu usługi oraz zakończenia poszczególnych prac przy produkcji towarów będą dokumentować tę część wynagrodzenia, która jest już Spółce należna, czy też powyższe należności nie będą miały ostatecznego charakteru i będą mogły podlegać zwrotowi?

Należności wynikające z faktur częściowych będą miały charakter definitywny, a faktury wystawiane przez Spółkę w trakcie wykonania każdego etapu usługi oraz zakończenia poszczególnych prac przy produkcji towarów będą dokumentować tę część wynagrodzenia, która jest już Spółce należna.

2. Czy w umowach z klientami będzie określone, że przedmiot umowy (zarówno dla usług, jak i towarów) został podzielony na poszczególne części (etapy)?

TAK, w umowach z klientami będzie określone, że przedmiot umowy (zarówno dla usług, jak i towarów) został podzielony na poszczególne części (etapy).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka wystawiając dla kontrahentów faktury częściowe, dokumentujące częściowe wykonanie części usługi lub określony etap produkcji towarów, może rozpoznać przychód w dacie wystawienia danej faktury częściowej?
 2. Gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie okazała się pozytywna, to jeśli Spółka rozpozna przychód w dacie wystawienia faktury, to czy będzie przysługiwało jej prawo do rozpoznania kosztu w wysokości odpowiadającego jej przychodu w dacie wystawienia faktury częściowej?
 3. Gdyby odpowiedź na drugie pytanie okazała się pozytywna, to czy prawidłowe jest stanowisko Spółki polegające na rozpoznaniu jako bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu wydatków współmiernie do przychodów, tj. zgodnie z metodą przedstawioną przez Spółkę?

W piśmie uzupełniającym z 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował pytanie oznaczone nr 2, poprzez wskazanie, że określenie „rozpoznania kosztu w wysokości odpowiadającego jej przychodu” dotyczy tylko kosztów bezpośrednich.

Ponadto, w ww. piśmie Wnioskodawca doprecyzował, że pytania oznaczone we wniosku nr 2 i nr 3 dotyczą zarówno wykonania części usługi, jak i określonego etapu produkcji towarów.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1.

Spółka wystawiając faktury częściowe dokumentujące zakończenie poszczególnych części prac zarówno dla usług, jak i towarów ma prawo do rozpoznania przychodu w dacie wystawienia faktury.

W celu prawidłowego rozpoznania przychodu w związku z częściowym wykonywaniem prac należy się odwołać do art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wskazuje, iż:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Zatem dla usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą częściowego ich wykonania. Natomiast dla faktur wystawianych dla poszczególnych etapów produkcji towarów znajdzie zastosowanie przepis o powstaniu przychodu nie później niż w dacie wystawienia faktury.

Wskazać należy zatem, iż nie można uznać otrzymanych należności z tytułu częściowego wykonania poszczególnych etapów prac za pobrane wpłaty na poczet wykonania tych prac produkcyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, faktury wystawiane w trakcie częściowego wykonywania każdej z prac dokumentują tą część wynagrodzenia, która jest już należna.

Podsumowując, stanowisko Spółki w świetle którego za datę przychodu częściowego wykonania prac należy przyjąć datę wystawienia faktury uznać należy za prawidłowe.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 2, ostatecznie sformułowane w piśmie uzupełniającym z 17 czerwca 2016 r.

Spółka wystawiając faktury częściowe dokumentujące zakończenie poszczególnych części prac (produkcji towarów lub wykonania części usługi) ma prawo do rozpoznania kosztu bezpośredniego w wysokości odpowiadającego jej przychodu w dacie wystawienia faktury częściowej.

Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Oprócz rozstrzygnięcia, czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów istotna pod względem podatkowym pozostaje jeszcze kwestia, w jakim momencie podatnik może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Uregulowania w tym zakresie zawarto w przepisach art. 15 ust. 4, 4a-4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że moment potrącalności kosztów podatkowych jest ściśle związany z tym, jaki charakter mają ponoszone przez podatnika wydatki, a dokładniej, czy można je zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem (art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), czy do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (art. 15 ust. 4d i 4e ww. ustawy).

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »