Rezerwa celowa jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, utworzona rezerwa celowa w wysokości 100% ekspozycji kredytowej z tytułu umowy kredytowej z 15 marca 2005 r., zaliczona do kategorii „stracone”, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 2014 r., stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26 lit a, art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2014 r. utworzonej przez Bank rezerwy celowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2014 r. utworzonej przez Bank rezerwy celowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej „Bankiem”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udzielił 15 marca 2005 r. kredytu gotówkowego w wysokości 100.000,00 zł z terminem spłaty 10 lat, z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku mieszkalnego. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiła hipoteka na nieruchomości - działce gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Wobec nieregulowania kredytu przez klientów Bank, decyzją z 27 sierpnia 2010 r., dokonał wypowiedzenia umowy kredytowej oraz wezwał ich do natychmiastowej spłaty całości kredytu. Równocześnie, niespłacony kredyt w wysokości 48.314,00 zł został przeksięgowany do kategorii „stracone”.

Wobec niespłacenia kredytu Bank, wnioskiem z 28 sierpnia 2010 r., wystąpił do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko kredytobiorcom. Sąd nadał klauzulę wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym 22 lutego 2011 r., po czym Bank skierował przeciwko kredytobiorcom wnioski do organu egzekucyjnego - Komornika Sądowego:

  • 8 marca 2011 r. - sporządzenie wniosków przez Bank,
  • 11 marca 2011 r. - potwierdzenie odbioru wniosków przez Komornika Sądowego,
  • 18 marca 2011 r. - podjęcie czynności przez organ egzekucyjny.

Równocześnie w 2011 r. do Banku wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, z wniosku innych wierzycieli. Po otrzymaniu pisma, Bank przystąpił do prowadzonej egzekucji z nieruchomości. W efekcie nieskutecznej egzekucji komorniczej, do dnia sporządzenia niniejszego wniosku, nieruchomość nie została sprzedana (2 nieskuteczne licytacje).

W 2010 r. Bank dokonując zmiany klasyfikacji kredytu do kategorii „stracone” skorzystał z możliwości pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw o wartość posiadanego zabezpieczenia hipotecznego, w wyniku czego rezerwa celowa na ekspozycję kredytową nie została utworzona. Możliwość taką dawało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. Nr 235 poz.1589 ze zm., dalej: „rozporządzenie”). Korzystając z możliwości pomniejszenia podstawy tworzenia Bank kierował się limitami wynikającymi z Tabeli nr 1 Załącznika nr 3 do rozporządzenia. Stosując te limity, Bank utworzył w sierpniu 2014 r. rezerwę celową w wysokości 25% kwoty ekspozycji kredytowej - tj. 11.638,80 zł. (limit pomniejszenia w wysokości 75% kwoty ekspozycji kredytowej - przy opóźnieniu w spłacie powyżej 51 m-cy i nie więcej niż 54 m-ce) oraz dotworzył kolejną rezerwę w wysokości 25% ekspozycji kredytowej, tj. 11.638,80 zł. W listopadzie 2014 r. (limit pomniejszenia w wysokości 50% kwoty ekspozycji kredytowej - przy opóźnieniu w spłacie powyżej 54 m-ce i nie więcej niż 57 m-cy). Kwota utworzonej rezerwy wyniosła łącznie z tego tytułu 23.277,60 zł. Jednocześnie wobec uznania, że istnieje niskie prawdopodobieństwo zaspokojenia swoich roszczeń z posiadanego zabezpieczenia, Bank podjął decyzję o odejściu od metody dotwarzania rezerw w oparciu o limity pomniejszeń wynikające z rozporządzenia i utworzeniu, jeszcze w 2014 r., rezerwy celowej do 100% kwoty wierzytelności. W efekcie tego dokonał odpisu na rezerwę w wysokości 23.277,60 zł. Przy podjęciu decyzji, o której mowa powyżej, Bank wziął pod uwagę nieskuteczność egzekucji komorniczej oraz ilość i kwotę wpisów hipotek obciążających nieruchomość (kwota 1.176.588,63 zł.). Łączna kwota utworzonej w 2014 r. rezerwy celowej na ekspozycję kredytową wyniosła 46.555,20 zł.

Przy kontynuowaniu wcześniejszego rozwiązania wynikającego z rozporządzenia, limit pomniejszeń uległby wyczerpaniu dopiero w 2015 r., a co za tym idzie rezerwa celowa odpowiadająca 50% kwoty wierzytelności, tj. 23.277,60 zł, zostałaby dotworzona w 2015 r.

Utworzona rezerwa w wysokości 46.555,20 zł nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w latach 2010-2013; wierzytelność nie uległa również przedawnieniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, utworzona przez Bank w 2014 r. rezerwa celowa w wysokości 100% ekspozycji kredytowej z tytułu umowy kredytowej z 15 marca 2005 r., zaliczona do kategorii „stracone”, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 2014 r., stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26 lit a, art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy:
Zgodnie z art. 15 ust. l ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. l.

Art. 16 ust. l pkt 26 lit. a, w związku z art. 16 ust. 3 ustawy, dopuszcza możliwość kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Skorzystanie przez Bank z możliwości zakwalifikowania kosztów rezerw na wierzytelności z tytułu kredytów do kosztów uzyskania przychodu uzależnione musi być jednak od spełnienia określonych prawem przesłanek:
1.musi nastąpić uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, na którą rezerwa zo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »