Remont kapitalny środków trwałych w kosztach podatkowych

Pytanie: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myśl przyjętej polityki rachunkowości Spółki jako remonty cykliczne począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne środków trwałych a nie jednorazowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2017 r. (data wpływu 12 grudnia 2017 r.), uzupełnionym 5 lutego 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remonty kapitalne środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na remonty kapitalne środków trwałych. Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 22 stycznia 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.433.2017.1.ANK wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 5 lutego 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) prowadzi działalność podstawową zgodnie z PKD 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej. W swojej działalności ponosi wydatki związane z remontami kapitalnymi swojej infrastruktury. Dotyczą one urządzeń i układów technologicznych, a ich celem jest przywrócenie pierwotnej funkcjonalności remontowanych obiektów. Nie podwyższają one w znaczeniu podatkowym wartości początkowej środków trwałych, nie dochodzi do ulepszenia remontowanego sprzętu/infrastruktury. Spółka kwalifikuje je jako koszty pośrednie. Są to remonty cykliczne (rozliczane w czasie), odbywające się co 5-6 lat. Oprócz remontów kapitalnych Spółka przeprowadza remonty bieżące, które stanowią koszty podatkowe na bieżąco tj. w miesiącach w których są realizowane.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka będzie uznawać Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w dalszej części wniosku określanych jako „MSSF”) jako standardy zgodnie z którymi będą sporządzane sprawozdania statutowe Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z 1 lutego 2018 r. Spółka wskazała, że koszty przeprowadzanych remontów kapitalnych Spółka będzie ujmować w wartości bilansowej odpowiednich aktywów trwałych od których amortyzacja będzie sukcesywnie odnoszona w koszty bilansowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przeformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remonty kapitalne (zakwalifikowane w myśl przyjętej polityki rachunkowości Spółki jako remonty cykliczne począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku tj. zgodnie ze standardami „MSSF”) poprzez odpisy amortyzacyjne środków trwałych a nie jednorazowo?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Koszty przeprowadzenia generalnych przeglądów (remontów), zgodnie z MSR 16, podlegają ujęciu w wartości bilansowej odpowiedniej pozycji rzeczowych aktywów trwałych (jako komponent) i są amortyzowane przez okres pozostały do przeprowadzenia kolejnego remontu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość remontów w części, która zgodnie z podejściem MSR 16, będzie zwiększała wartość początkową środków trwałych zostanie odniesiona w koszty podatkowe zgodnie z podejściem bilansowym tzn. poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Takie podejście spowoduje, iż koszt remontu w tej części zostanie zaliczony proporcjonalnie w czasie, zgodnie z okresem amortyzacji bilansowej.

Generalnie polityka rachunkowości, która będzie obowiązywać od nowego roku (polityka rachunkowości zgodna z MSSF) przewiduje możliwość zakwalifikowania do celów rachunkowych przeprowadzanych remontów kapitalnych bądź jako tzw. remontów cyklicznych (rozliczanych w czasie i potrącane w dacie ich poniesienia, czyli w dniu, w którym zostały one ujęte w księgach rachunkowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości, na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego, z zastrzeżeniem ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów), bądź jako remontów dotyczących bieżącego okresu (tj. w okresie ich przeprowadzenia). Zakwalifikowanie na gruncie rachunkowości/MSSF remontów kapitalnych do jednej z wyżej wymienionych kategorii jest uzależnione od spełnienia w polityce rachunkowości wymagań odnoszących się w szczególności do zakresu i szczegółowości przeprowadzanego remontu kapitalnego. W przypadku spełnienia przez dany remont kapitalny wymagań dotyczących remontów cyklicznych, ze względu na specyfikę regulacji MSSF, remont ten jest ujmowany dla celów rachunkowych jako komponent środków trwałych zwiększający wartość początkową środków trwałych i jest prezentowany w wyniku finansowym (dla potrzeb bilansowych) jako koszt amortyzacji. Natomiast w razie braku spełnienia wymagań dotyczących remontów cyklicznych, dany remont kapitalny jest prezentowany jako remont bieżącego okresu.

Zgodnie z zapisem w MSR 16 - Nakłady, które jednostka ponosi po przyjęciu środka trwałego (ujęciu, jako składnik aktywów) powinny zostać dodane do wartości bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest prawdopodobne, że jednostka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne, które przewyższą korzyści możliwe do osiągnięcia w ramach pierwotnie oszacowanego poziomu wyników działalności uzyskiwanych z już posiadanego składnika aktywów.

Zgodnie z tą definicją jest to tzw. ulepszenie środka trwałego, zatem koszty regularnych remontów kapitalnych (generalnych), jeżeli warunkują dalsze użytkowanie środka trwałego powinny zostać ujęte, jako koszty aktywowane.

Wszelkie pozostałe nakłady na remonty i konserwację rzeczowych środków trwałych ujmuje się, jako koszty okresu - ponoszone w celu przywrócenia lub utrzymania przyszłych korzyści ekonomicznych.

Należy podkreślić, że wprowadzenie tego sposobu kwalifikacji księgowej remontów kapitalnych nie wynika ze zmiany natury tych prac. Również obecnie, remonty kapitalne nie służą modernizacji środków trwałych. Podstawą do przyjętej polityki rachunkowości są wytyczne MSSF w kontekście materialności kosztów remontu. Niemniej jednak dla celów podatkowych Wnioskodawca rozpoznaje wydatki z tytułu remontów kapitalnych tj. kwalifikuje je jako koszty podatkowe pośrednio związane z przychodami podatkowymi czyli koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Z uwagi na autonomię prawa podatkowego, przyjęte przez Spółkę standardy sprawozdawczości nie mają wpływu na zmianę sposobu określania momentu zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztu uzyskania przychodów. Przepisy UPDOP nie zawierają definicji ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 13 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342) pojęcie ksiąg rachunkowych należy rozumieć szeroko, także do celów podatkowych.

Podstawowa definicja pojęcia „dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu” zawarta w art. 15 ust. 4e UPDOP precyzuje, że dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych (zaksięgowania) na podstawie stosownego dowodu księgowego. Ustawodawca uzależnia moment powstania kosztu podatkowego między innymi od momentu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Omawiane przepisy dotyczą niewątpliwie potrącania kosztów w czasie. Zaksięgowanie kosztu dla celów podatkowych służyć ma przy tym określeniu dochodu lub straty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »