Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie OC a opodatkowanie PIT

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawcę, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył również z tego tytułu obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2014 r. (data wpływu 21 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu składek na ubezpieczenia OC - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu składek na ubezpieczenia OC. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 lutego 2014 r. (data wpływu 21 lutego 2014 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, powstał w wyniku przekształcenia - Szpitala Miejskiego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową dnia 17 września 2012 r. - przez Zarząd Województwa xxx, działający na podstawie Uchwały ... w oparciu o przepisy ustawy działalności leczniczej. 100% udziałów w Spółce posiada Województwo xxx. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, nie jest przedsiębiorcą. Taki status ma natomiast podmiot leczniczy działający w formie spółki kapitałowej.

Wnioskodawca, zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, innych pracowników wykonujących funkcje zarządcze lub nadzorcze, pracowników jako współpozwanych razem z członkiem zarządu/prokurentem Wnioskodawcy w związku z roszczeniem skierowanym w stosunku do danego pracownika (np. zarzut przyczynienia się do powstania szkody) - ubezpieczenie typu ... . Beneficjentem umowy będzie Wnioskodawca - jedyny uprawniony na podstawie polisy - do żądania wypłaty odszkodowania. Celem umowy ubezpieczenia tego typu jest bowiem zwolnienie Wnioskodawcy z odpowiedzialności cywilnej od skutków ewentualnych roszczeń osób trzecich jakie mogą skierować w stosunku do osób ubezpieczonych.

Ubezpieczenie obejmowałoby również roszczenia skierowane przeciwko współmałżonkowi ubezpieczonego z tytułu współwłasności majątkowej w związku ze szkodą wynikłą z działania lub zaniechania ubezpieczonego, powstałego przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionej funkcji oraz roszczenia z powodu uchybień ubezpieczonego popełnionych przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionej funkcji, które skierowane byłyby przeciwko spadkobiercom lub przedstawicielom prawnym ubezpieczonego w razie ubezwłasnowolnienia lub śmierci ubezpieczonego.

W czasie trwania umowy ubezpieczenia mogłoby dojść do zmiany składu osobowego oraz liczebnego składu organów i pracowników Wnioskodawcy. Ubezpieczenie objęłoby zarówno osoby obecnie pełniące funkcje u Wnioskodawcy, jak i pełniące te funkcje w przeszłości oraz osoby, które będą je pełnić w przyszłości - wobec których wystąpić może z roszczeniem osoba trzecia. Zgodnie z treścią art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie ubezpieczenia ubezpieczony nie będzie imiennie wskazany, a umowę taką ubezpieczający może zawrzeć na cudzy rachunek. Ponadto stan liczebny osób będących małżonkami i potencjalnymi spadkobiercami osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę, a objętych ubezpieczeniem, nie będzie określony i może ulegać zmianie z przyczyn, na które Wnioskodawca nie ma wpływu. W związku z powyższym nie będzie możliwe określenie liczby ubezpieczonych, a katalog ubezpieczonych byłby w przedmiotowej umowie otwarty.

Z wyżej wymienionych powodów składka ubezpieczeniowa przy tego rodzajach umowach ubezpieczenia, obliczana będzie przez zakład ubezpieczeń ryczałtowo. Ponadto wysokość składki nie ulegnie zmianie, w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem, a zmiana składu osobowego organów Wnioskodawcy nie będzie powodować konieczności zmiany umowy ubezpieczenia.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Wnioskodawcę, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył również z tego tytułu obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca obowiązany jest obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Ustalenie, czy Wnioskodawca obowiązany będzie do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy również w zakresie kosztu związanego z wykupieniem polisy OC spełniającej warunki określone przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, sprowadza się do stwierdzenia, czy składka ubezpieczeniowa opłacana przez Wnioskodawcę z ww. tytułu będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt składki ubezpieczeniowej opłacanej przez Niego nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu z tytułu wykonywanej funkcji w rozumieniu art. 11, art. 12 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek wskazany w art. 31 ww. ustawy.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem niniejszego wniosku jest kwestia uznania za przychód wartości składki opłacanej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na cudzy rachunek (zgodnie z art. 808 Kodeksu cywilnego), tj. przez Wnioskodawcę - spółkę kapitałową na rzecz osób wchodzących każdorazowo (w okresie ubezpieczenia) w skład jej organów oraz innych pracowników/osób pełniących funkcje nadzorcze i zarządcze (ubezpieczenie objęłoby bowiem nie tylko członków władz, którzy pełnią tę funkcję w okresie ubezpieczenia, osoby sprawujące tę funkcję w przeszłości, a ponadto spadkobierców i współmałżonków ww. osób) bez imiennego wskazania ubezpieczonych. Jednocześnie zgodnie z art. 808 § 2 Kodeksu cywilnego, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Wybór takiego rodzaju ubezpieczenia uzasadniony jest koniecznością właściwego zabezpieczenia interesów Wnioskodawcy w związku z bieżącą działalnością oraz podejmowanymi działaniami inwestycyjnymi. Celem umowy będzie zwolnienie Wnioskodawcy z odpowiedzialności cywilnej od skutków ewentualnych roszc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »