Przewalutowanie kredytu a różnice kursowe

Pytanie podatnika: Czy przewalutowanie zobowiązania z waluty PLN na EUR skutkować będzie powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w momencie przewalutowania zobowiązania lub spłaty po przewalutowaniu - jeżeli wartość zobowiązania w PLN w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zobowiązania w dniu przewalutowania lub spłaty zobowiązania w EUR po przewalutowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozpoznania podatkowych różnic kursowych powstałych na moment:

  • przewalutowania kredytu z PLN na EUR – jest prawidłowe,
  • spłaty kredytu przewalutowanego z PLN na EUR – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie rozpoznania podatkowych różnic kursowych powstałych na moment przewalutowania kredytu z PLN na EUR oraz spłaty kredytu przewalutowanego z PLN na EUR.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży, głównie wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wyrobów chemicznych. Działalność prowadzona jest między innymi na podstawie Zezwolenia z 16 grudnia 2009 r. w specjalnej strefie ekonomicznej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. W celu uzyskania środków pieniężnych potrzebnych na wybudowanie hali
produkcyjno-magazynowej, Spółka zawarła 6 lipca 2011 r. umowę kredytu z Bankiem. Na jej podstawie kredytodawca udzielił Spółce kredytu w walucie polskiej (dalej jako: „PLN”).

Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu, zwrot kwoty zobowiązania miał nastąpić również w walucie PLN. W dniu 5 listopada 2014 r. na podstawie aneksu nr 3 Spółka zrestrukturyzowała swoje zobowiązanie kredytowe przewalutowując kredyt na walutę europejską (dalej jako: „EUR”). Zwrot kwoty zadłużenia, w tym rat kredytowych oraz odsetek następuje obecnie w walucie europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy przewalutowanie zobowiązania z waluty PLN na EUR skutkować będzie powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 1 w zw. z art. 15a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „u.p.d.o.p.”), w momencie przewalutowania zobowiązania lub spłaty po przewalutowaniu - jeżeli wartość zobowiązania w PLN w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zobowiązania w dniu przewalutowania lub spłaty zobowiązania w EUR po przewalutowaniu?
  2. Czy przewalutowanie zobowiązania z waluty PLN na EUR skutkować będzie powstaniem kosztów uzyskania przychodów z tytułu ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 1 w zw. z art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p., w momencie przewalutowania zobowiązania lub spłaty po przewalutowaniu - jeżeli wartość zobowiązania w PLN w dniu jego otrzymania będzie wyższa od wartości zobowiązania w dniu przewalutowania lub spłaty zobowiązania w EUR po przewalutowaniu?

 
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Co do zasady, nie stanowi więc przychodu otrzymany, bądź zwrócony kredyt lub pożyczka. Identycznie ustawodawca traktuje wydatki poczynione na spłatę pożyczki lub kredytu. Art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a u.p.d.o.p. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów) z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (...). Poza skapitalizowanymi odsetkami od pożyczek oraz kredytów zarówno udzielona, jak i zwrócona pożyczka lub kredyt są obojętne z punktu widzenia zwiększenia przychodów lub kosztów uzyskania przychodów. Jednakże, zgodnie z art. 15a ust. 1 u.p.do.p., różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Dodatnie różnice kursowe dla odbiorcy kredytu lub pożyczki powstają między innymi zgodnie z art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p., gdy wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają między innymi, zgodnie z art. 15a ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p., gdy wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Na skutek przewalutowania dokonuje się nowego obliczenia wartości wysokości kapitału udzielonej pierwotnie pożyczki lub kredytu. Wyliczenie to bazuje na określonym kursie walutowym. Po przewalutowaniu wartość kapitału pozostała do spłaty może ulec zmniejszeniu, bądź zwiększeniu. Wnioskodawca jest zdania, że dla zaistnienia podatkowych różnic kursowych konieczne jest spełnienie kilku warunków literalnie wynikających z ww. przepisów. Przede wszystkim kredyt musi zostać udzielony w walucie obcej oraz spłacony w walucie obcej, a ponadto konieczne jest wystąpienie różnicy pomiędzy wartością kredytu w dniu jego otrzymania oraz w dniu jego uregulowania. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powstaną podatkowe różnice kursowe, pomimo, że faktycznie możliwe jest powstanie rzeczywistych różnic kursowych. Powstanie podatkowych różnic kursowych możliwe jest bowiem wyłącznie w sytuacji, gdy płatności związane z daną transakcją kredytową lub pożyczkową realizowane są w walucie obcej. Wynika to literalnej wykładni art. 15a ust. 2 pkt 5 u.p.d.o.p., w którym mowa jest o kredycie w walucie obcej. Ponadto, za taką interpretacją przemawia art. 15a ust. 4, który wskazuje sposób obliczania różnic kursowych. Zgodnie z jego treścią, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »