Przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego po zakończeniu działalności a korekta kosztów

Pytanie: Czy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i przekazaniu nieruchomości do majątku prywatnego, Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w likwidowanej działalności gospodarczej, jeśli tak, to w jakim zakresie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2017 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 29 sierpnia 2017 r., identyfikator poświadczenia e-PUAP - …), uzupełnionym pismem z dnia 26 września 2017 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 26 września 2017 r., identyfikator poświadczenia e-PUAP - …), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów po likwidacji działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., Nr 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 15 września 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.269.2017.1.DJD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 15 września 2017 r. (data doręczenia 21 września 2017 r. - identyfikator poświadczenia e-PUAP - ….). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 26 września 2017 r., nadanym za pośrednictwem platformy e-PUAP (data doręczenia 26 września 2017 r. - identyfikator poświadczenia e-PUAP – …).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 15 lutego 1995 r. Podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości własnych. Równolegle świadczy w bardzo małym zakresie usługi edukacyjne, a do 2010 r. zajmowała się sprzedażą detaliczną soczewek kontaktowych. Z tytułu uzyskiwanych przychodów od 1 marca 1998 r. stała się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonującym sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. W prowadzonej działalności w zakresie najmu nieruchomości Wnioskodawczyni wykorzystuje dwa budynki.

Budynek Nr 1 – użytkowy – wytworzony przez Wnioskodawczynię i Jej męża (pozostających we wspólności majątkowej). Budynek ten znajduje się pod zarządem Wnioskodawczyni. Wszelkie przychody osiągane z tej nieruchomości stanowią Jej przychód z działalności gospodarczej, co ma odzwierciedlenie w umowach najmu z najemcami. Mąż Wnioskodawczyni prowadzi także swoją działalność w ww. budynku, jako najemca, uiszczając czynsz. Budynek został przekazany do eksploatacji w dniu 10 maja 2001 r., a w dniu 15 stycznia 2007 r. przyjęty do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Od faktur dokumentujących wydatki poniesione na wybudowanie tego budynku Wnioskodawczyni dokonywała odliczeń podatku od towarów i usług. Budynek użytkowy został wpisany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z wartością początkową równą wartości wytworzenia, a miesięczne odpisy amortyzacyjne dokonywane są według stawki 2,5%. W budynku tym nie przeprowadzono znaczących nakładów remontowych, czy też ulepszeń, które wpłynęłyby na podwyższenie wartości początkowej.

Budynek Nr 2 – mieszkalny – część kamienicy (z lokalami użytkowymi PKOB-1122) otrzymanej w spadku po dziadkach, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w … o nabyciu spadku z dnia 17 maja 1990 r. i jego podziale z dnia 12 lipca 1991 r. Na nieruchomość tę składa się: 100% udział w 4 wyodrębnionych lokalach oraz 50% udział w niewydzielonej jej części, stanowiącej mieszkalną oficynę, pomieszczenia gospodarcze, strych, piwnicę i klatki schodowe. Początkowo wynajem nieruchomości odbywał na zasadach najmu prywatnego, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W 2007 r. został włączony do działalności i opodatkowany 19% stawką podatku liniowego.

Ze względu na trudność w ustaleniu wartości początkowej wybrana została uproszczona metoda określenia wartości początkowej – wykorzystująca iloczyn metrów wynajmowanej powierzchni zgłoszonej do podatku od nieruchomości i stawki 988 zł. W budynku tym poniesiono znaczące nakłady. Faktury dokumentujące poniesienie tych nakładów w zakresie podatku od towarów i usług obniżyły podatek należny.

Nakłady, o których mowa powyżej, przedstawiają się następująco:

 • 2016 r. – docieplenie budynku na kwotę 42 348,64 zł brutto, odliczony VAT 6 493,00 zł,
 • 2016 r. – remont dachu na kwotę 9 840,00 zł brutto, odliczony VAT 1 508,80 zł,
 • 2014 r. – remont kanalizacji na kwotę 17 300,00 zł brutto, odliczony VAT 2 555,62 zł,
 • 2012 r. – wykonanie izolacji na kwotę 11 324,00 zł brutto, odliczony VAT 2 117,61 zł,
 • 2010 r. – odnowienie elewacji na kwotę 29 316,60 zł brutto, odliczony VAT 4 652,20 zł,
 • 2010 r. – wykonanie elewacji granitowej na kwotę 13 500,00 zł brutto, odliczony VAT 2 142,30 zł,
 • 2010 r. i 2009 r. – remont wyodrębnionego lokalu użytkowego na kwotę 28 723,52 zł brutto, odliczony VAT 5 179,65 zł.

Wnioskodawczyni w swoim majątku prywatnym posiada także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, tzw. kawalerkę, otrzymaną w darowiźnie, którą wynajmuje okazjonalnie. Opodatkowania przychodu z najmu tego lokalu dokonuje z zastosowaniem 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z początkiem 2018 r. Wnioskodawczyni planuje zlikwidować działalność gospodarczą i przekazać wyżej opisane nieruchomości do swojego majątku prywatnego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że dla potrzeb działalności gospodarczej prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, a przychody z działalności opodatkowane są według 19% stawki podatku liniowego. Budynek użytkowy (Nr 1) ma powierzchnię 360 m2 i został wytworzony w ramach wspólnoty majątkowej małżonków, z majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Jej męża. W budynku użytkowym wynajmowanych jest 5 pomieszczeń, z zastrzeżeniem, że jedno z nich użytkuje równolegle kilku najemców. Najemcy tego budynku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i jedna spółka z o.o. W budynku użytkowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podpisanych jest 11 umów najmu. Umowy te zostały zawarte na czas nieoznaczony.

Natomiast umowy najmu budynku mieszkalnego (Nr 2) zostały zawarte:

 1. na czas nieoznaczony – dotyczy to lokalu użytkowego,
 2. na czas oznaczony – na 10 lat, 2 lata i 1 rok – dotyczy to lokali mieszkalnych.

Budynek mieszkalny, otrzymany w spadku, nie stanowi wyłącznej własności Wnioskodawczyni lecz tworzy współwłasność z siostrą. Budynek ten posiada przewagę powierzchni mieszkalnych (PKOB-1122) i zgodnie z przepisami nie został wpisany do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne następują według metody uproszczonej od 1992 r. Nakłady poniesione w budynku mieszkalnym stanowiły remonty, które polegały na odtworzeniu ze zdewastowanej tkanki budowlanej jego pierwotnego stanu technicznego i użytkowego. Celem remontów nie była zmiana funkcji i przeznaczenia tego budynku, co ma odzwierciedlenie w utrzymaniu istniejącej, przeważającej powierzchni mieszkaniowej w budynku. Ponieważ przy uproszczonej metodzie amortyzacji nie ma możliwości zwiększenia wartości początkowej środka trwałego i odliczenia kosztów w odpisach amortyzacyjnych, nakłady poniesione w budynku mieszkalnym zostały bezpośrednio z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »