Przekazanie firmy mężowi bez podatku

Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach spółki cywilnej przez oboje małżonków do indywidualnej działalności gospodarczej męża, które będzie dokonane w drodze darowizny, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Wspólnicy spółki cywilnej (małżeństwo) chcą dokonać nieodpłatnego przekazania (darowizny) jej przedsiębiorstwa do indywidualnej działalności gospodarczej męża, który prowadziłby działalność w niezmienionym obszarze i zakresie przedmiotowym, z tą różnicą, że robiłby to w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym numerem identyfikacji podatkowej. Przekazane przedsiębiorstwo stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Wspólnicy spółki cywilnej są małżeństwem bez ustanowionej rozdzielności majątkowej (cały majątek podlega wspólności majątkowej małżeńskiej). Każdy ze wspólników ma po 50% udziałów w spółce cywilnej. Po przekazaniu przedsiębiorstwa spółki cywilnej do jednoosobowej działalności gospodarczej zostanie ona rozwiązana. Ze względu na fakt, że w skład przekazywanego majątku wejdą nieruchomości przekazanie nastąpi w formie aktu notarialnego. Na dzień rozwiązania nie będzie ona dysponować żadnym majątkiem (cały majątek zostanie ujęty w wartości przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo zostanie przekazane w drodze darowizny do majątku odrębnego męża.

W związku z powyższym, we wniosku o interpretację, zadano pytanie, czy nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez wspólników spółki cywilnej, będących małżonkami, do jednoosobowej działalności gospodarczej jednego ze wspólników - małżonka będącego przedsiębiorcą podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zdaniem wnioskodawcy - tak.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko za prawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

W myśl art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1

- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy zwolnienia określone w ust. 1 oraz art. 4a i art. 4b stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium takiego państwa.

Stosown...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »