Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

30.12.2015

Prywatne korzystanie z samochodów służbowych a kasa fiskalna u pracodawcy

Pytanie podatnika: Czy Spółka świadczyć będzie na rzecz pracowników nieodpłatną usługę polegającą na użyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usługa, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT? Czy Spółka zobowiązana będzie zaewidencjonować świadczenie usługi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania czynności nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych – jest prawidłowe,
 • braku obowiązku ewidencjonowania wykonywanych czynności na kasie rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 29 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów osobistych oraz braku obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług na kasie rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Sp. z o.o. jest osobą prawną zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług . Działalność gospodarcza Spółki obejmuje w szczególności świadczenie różnego rodzaju usług o charakterze finansowym, w tym usług leasingu oraz usług udzielania pożyczek. Spółka dysponuje flotą pojazdów, stanowiących pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, które wykorzystywane są przez pracowników Spółki w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym Spółka planuje wdrożenie nowej polityki użytkowania samochodów osobowych przez pracowników. W ramach tej polityki poza wykorzystywaniem samochodów Spółki do celów służbowych pracownicy będą mieli również możliwość używania tych pojazdów do ich celów prywatnych - Spółka nie przewiduje bowiem wprowadzenia zakazu używania pojazdów służbowych do celów osobistych pracowników. Spółka nie będzie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów, a pojazdy te nie będą przeznaczone do odprzedaży, sprzedaży czy oddawania ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, dla Spółki kwotę podatku naliczonego od wszelkich wydatków związanych z tymi samochodami stanowić będzie 50% kwoty podatku wynikającej z faktury. Ograniczenie to dotyczyć będzie przy tym całokształtu dokonywanych przez Spółkę zakupów związanych z tymi samochodami, w tym nabycia tych samochodów lub korzystania z nich na podstawie umów leasingu (bądź najmu), nabycia wszelkich towarów i usług służących eksploatacji i używaniu tych samochodów, w tym paliw silnikowych, oleju napędowego, gazu, usług naprawy i konserwacji.

Wykorzystanie pojazdów przez pracowników do ich celów prywatnych dotyczyć będzie zasadniczo użytkowania samochodu poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy. Spółka nie będzie otrzymywać od pracowników jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu udostępnienia samochodów. Pracownicy nie będą także obciążani z tytułu użycia (zużycia) towarów oraz usług związanych z wykorzystywaniem samochodów, do których zaliczają się m.in. płyny eksploatacyjne (płyn do chłodnicy, płyn hamulcowy, olej silnikowy), smary, wymiana opon, wymiana zużytych części eksploatacyjnych (np. żarówek), paliwo, olej napędowy bądź gaz, ubezpieczenie, usługi myjni czy usługi serwisowe (dalej łącznie jako: Materiały eksploatacyjne).

Prawo do używania samochodu do celów prywatnych przez pracownika stanowić będzie pozapłacowy element wynagrodzenia za pracę pracowników. W związku z powyższym, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.), Wnioskodawca będzie doliczał pracownikom do przychodów podlegających opodatkowaniu z tytułu pracy dodatkowe kwoty odpowiadające wartości nieodpłatnego świadczenia jakie pracownicy uzyskają z tytułu możliwości używania do celów prywatnych pojazdów wraz z ściśle towarzyszącymi tym pojazdom Materiałami eksploatacyjnymi. Kwoty doliczane pracownikom do przychodów podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych będą uwzględniać oszacowaną wartość świadczenia z uwzględnieniem udostępnianych pojazdów gotowych do jazdy, tj. kosztów całościowego świadczenia Spółki w tym zakresie.

Podstawowym celem wykorzystywania pojazdów przez pracowników będzie prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza, to jest wykorzystanie tych pojazdów przez pracowników jako samochodów służbowych, niezbędnych do realizacji obowiązków służbowych tych pracowników. Spółka nie będzie jednak monitorować wykorzystywania samochodów przez pracowników. Ilość kilometrów, które pracownicy mogą przejechać dla własnych celów prywatnych w danym okresie nie będzie limitowana, nie zostanie również wprowadzony limit tankowania. Spółka nie będzie miała zatem możliwości precyzyjnego określenia, w jakim zakresie samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych pracowników, a w jakim do celów działalności gospodarczej Spółki. Tym bardziej Spółka nie będzie w stanie precyzyjnie ustalić poziomu zużycia Materiałów eksploatacyjnych w ramach poszczególnych rodzajów aktywności.

Spółka traktować będzie użycie samochodów do celów prywatnych jako świadczenie jednolite, polegające na umożliwieniu danemu pracownikowi użycia w pełni sprawnego i przygotowanego do jazdy samochodu (wraz z Materiałami eksploatacyjnymi) również do jego celów prywatnych (to jest do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki). Wartość tego świadczenia będzie traktowana jako przychód pracownika z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że Spółka świadczyć będzie na rzecz pracowników nieodpłatną usługę polegającą na użyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usługa, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT?
 2. Czy Spółka zobowiązana będzie zaewidencjonować świadczenie usługi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka świadczyć będzie na rzecz pracowników nieodpłatną usługę polegającą na użyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usługa, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie zobowiązana do zaewidencjonowania świadczenia usługi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrującej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega, między innymi, „odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”.

Świadczenie usług na gruncie VAT zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemąjącej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)”.

Regulację w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług zawiera natomiast art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, w myśl którego: „za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.”

Istotne wyłączenie w zakresie opodatkowania VAT nieodpłatnego świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym „Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
 2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o VAT, przez „nabycie”, o jakim mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć również przyjęcie pojazdów samochodowych „w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze”.

Przepis art. 86a ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, do którego odsyła art. 8 ust. 5 ustawy o VAT stanowi, że „w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;”.

Z powyższych przepisów ustawy o VAT wynika, iż świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia samochodów, oprócz celów służbowych również do celów prywatnych pracowników, co do zasady stanowi usługę. W efekcie, świadczenie takie zasadniczo jest opodatkowane podatkiem VAT. Wyłączenie, określone w art. 8 ust. 5 ustawy o VAT polega na tym, że w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z udostępnianymi nieodpłatnie pojazdami samochodowymi, użycie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu. Innymi słowy, użycie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą stanowi usługę, która jednak nie podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Zaprezentowana regulacja służy realizacji zasady neutralności podatku VAT. Jeżeli bowiem podatnik nie jest w stanie wykazać, że samochody używane są wyłącznie do czynności opodatkowanych, wówczas nie przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT. Wynika to z faktu, iż kwota 50% nieodliczonego podatku ma odzwierciedlać w zryczałtowany sposób wartość prywatnego (osobistego) użytku samochodu. Skoro zatem użytek prywatny znajduje odzwierciedlenie w ramach ograniczenia prawa do odliczenia VAT, to nie może on być ponownie opodatkowany na zasadach nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do naruszenia zasady neutralności, ponieważ prywatny użytek zostałby dwukrotnie opodatkowany, a ciężar takiego podwójnego opodatkowania zostałby poniesiony wyłącznie przez podatnika VAT (z jednej strony jako brak prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego, zaś z drugiej strony - jako konieczność wykazania VAT należnego).

W tym miejscu należy wskazać na przepis art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, określający zakres wydatków, do których zastosowanie znajduje ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT przewidziane w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. I tak, wydatki wskazane w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT obejmują wydatki z tytułu:

 1. „nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.”

Jak wynika z powyższego przepisu, nie tylko w przypadku nabycia samochodu (względnie używania samochodu na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy) prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego jest ograniczone. Ograniczenie dotyczy bowiem także szeroko pojętych materiałów eksploatacyjnych i innych wydatków związanych z eksploatacją samochodów. Regulacja ta wynika z faktu, że korzystanie przez podatnika z pojazdów samochodowych jest nierozerwalnie związane z zakupem towarów i usług służących eksploatacji i używaniu tych pojazdów.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wyłączeniu z opodatkowania VAT zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT podlega nieodpłatne udostępnienie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą pojazdu samochodowego w uwzględnieniem użycia (zużycia) niezbędnych materiałów eksploatacyjnych. Gdyby bowiem zużycie materiałów eksploatacyjnych, w ramach używania pojazdu przez pracownika do jego celów osobistych, podlegało opodatkowaniu VAT, przeczyłoby to sensowi zaprezentowanych przepisów, w szczególności art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Jak już wyjaśniono, konstrukcja wyłączenia z opodatkowania VAT nieodpłatnej usługi polegającej na udostępnieniu samochodu do celów innych niż działalności gospodarcza wynika z faktu, że ta usługa skutkuje ograniczeniem prawa do odliczenia po stronie podatnika (w tym przypadku po stronie Spółki). Gdyby prywatne wykorzystanie towarów i usług, o których mowa w art. 86a ust. 2, innych niż same pojazdy samochodowe, miało być opodatkowane, wówczas prawo do odliczenia nie mogłoby być ograniczone. W przeciwnym razie zasada neutralności podatku VAT zostałaby naruszona.

W ocenie Wnioskodawcy użycie (zużycie) Materiałów eksploatacyjnych przez pracowników nie może być uznane za dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Wynika to przede wszystkim z okoliczności, że zużycie Materiałów eksploatacyjnych wynika wyłącznie z faktu korzystania z pojazdów samochodowych i jest ściśle związane z tym korzystaniem. Ponadto, ustalenie poziomu wykorzystania Materiałów eksploatacyjnych do celów prywatnych (osobistych) pracowników w praktyce nie jest możliwe. Problem ten został też dostrzeżony przez ustawodawcę, który określił w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT stałą wartość (ryczałtową) podatku niepodlegającego odliczeniu, nie określając jednocześnie instrumentów prawnych do określenia przez podatnika innej wartości, która potencjalnie mogłaby być bardziej miarodajna. Należy przy tym wskazać na fakt, że na gruncie podatku VAT podatnik nie ma obowiązku ustalania w jakim faktycznie zakresie pracownik wykorzystuje samochód do celów prywatnych, a wręcz przeciwnie - ustawodawca wprowadził w art. 86a ustawy o VAT uproszczoną zasadę ogólną, akceptując niejako, że określenie rzeczywistej proporcji wykorzystania pojazdu do celów działalności oraz do innych celów może być niewykonalne.

W ocenie Spółki, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym należy uznać, że dochodzi do świadczenia nieodpłatnej usługi polegającej na użyciu pojazdu samochodowego do celów innych niż działalność gospodarcza Spółki (to jest do celów osobistych pracownika), zaś użycie (zużycie) Materiałów eksploatacyjnych stano...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »