Procedura samofakturowania dla potrzeb VAT

Pytanie podatnika: Czy możliwe jest wprowadzenie procedury samofakturowania w opisanym modelu (tj. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących oraz z akceptacją faktur korygujących dokonywaną poprzez brak sprzeciwu)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 10 sierpnia 2015r. (data wpływu 17 sierpnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia procedury samofakturowania w modelu opisanym we wniosku (tj. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących oraz z akceptacją faktur korygujących dokonywaną poprzez brak sprzeciwu) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 29 maja 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia procedury samofakturowania w modelu opisanym we wniosku (tj. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących oraz z akceptacją faktur korygujących dokonywaną poprzez brak sprzeciwu).

Wniosek ten został uzupełnionym pismem z 10 sierpnia 2015r. (data wpływu 17 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 lipca 2015r. znak: IBPP2/4512-508/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca (dalej również Spółka) zamierza wdrożyć razem z częścią swoich dostawców procedurę rozliczeń opierającą się na systemie tzw. samofakturowania. Intencją stron jest, aby przedmiotowa procedura dotyczyła wyłącznie faktur korygujących. Innymi słowy, faktura na towar będzie wystawiana standardowo przez dostawcę (bez zmian w porównaniu do dotychczasowej praktyki). Natomiast w razie zidentyfikowania braków ilościowych, wad dostarczonych towarów lub innych okoliczności skutkujących koniecznością korekty pierwotnej faktury, Wnioskodawca w imieniu dostawcy będzie wystawiał odpowiednią fakturę korygującą. Taka faktura korygująca będzie wysyłana do dostawcy w celu akceptacji.

Aby ująć całą procedurę w odpowiednie ramy, zostaną zawarte z dostawcami umowy dotyczące samofakturowania (może to również nastąpić poprzez aneksowanie istniejących umów handlowych). Na mocy poszczególnych umów Spółka będzie uprawniona do wystawiania w imieniu i na rzecz swoich kontrahentów faktur korygujących dotyczących dokonanych wcześniej na rzecz Spółki dostaw (w przypadkach, w których zgodnie z przepisami wystawia się faktury korygujące). Dodatkowo, umowy będą określały zasady akceptowania przez dostawcę wystawionych przez Spółkę faktur. Strony przewidują, że zastosowanie znajdzie tzw. procedura milczącej akceptacji. Innymi słowy, faktura korygująca będzie uznawana za zaakceptowaną, jeżeli w terminie ustalonym przez strony w umowie dostawca nie wniesie sprzeciwu.

W piśmie uzupełniającym z 10 sierpnia 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy wyjaśniając, że:
Zgodnie z zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku Wnioskodawca zamierza wdrożyć razem z częścią swoich dostawców procedurę rozliczeń opierającą się na systemie tzw. samofakturowania. Intencją stron jest, aby przedmiotowa procedura dotyczyła wyłącznie faktur korygujących. Innymi słowy, faktura na towar będzie wystawiana standardowo przez dostawcę (bez zmian w porównaniu do dotychczasowej praktyki). Natomiast w razie zidentyfikowania braków ilościowych, wad dostarczonych towarów lub innych okoliczności skutkujących koniecznością korekty pierwotnej faktury, Wnioskodawca w imieniu dostawcy będzie wystawiał odpowiednia fakturę korygująca. Taka faktura korygująca będzie wysyłana do dostawcy w celu akceptacji.

W związku z przedmiotowym zdarzeniem przyszłym przedmiotem pytania wskazanego we Wniosku nie jest prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w fakturach i fakturach korygujących, a jedynie możliwość zastosowania mechanizmu samofakturowania wyłącznie w stosunku do faktur korygujących wraz z ich tzw. milcząca akceptacją.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy możliwe jest wprowadzenie procedury samofakturowania w opisanym modelu (tj. wyłącznie w stosunku do faktur korygujących oraz z akceptacją faktur korygujących dokonywaną poprzez brak sprzeciwu)?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko doprecyzowane ostatecznie w piśmie z 10 sierpnia 2015r.), przepisy ustawy VAT nie nakazują, by procedurą samofakturowania były objęte wszystkie faktury dokumentujące nabycie towarów i usług przez podatnika, w związku z czym możliwe jest zastosowanie przedmiotowej procedury w odniesieniu do części faktur. Bez znaczenia jest przy tym to, czy kryterium wyboru jest podmiotowe czy przedmiotowe, a w przypadku kryterium przedmiotowego - czy opiera się na rodzajach dostaw czy też na rodzajach dokumentów, jakie przewiduje ustawa VAT dla danych czynności. Dodatkowo, brak jest wymagań, by akceptacja faktur wystawianych w ramach takiej procedury miała szczególną formę.

Zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy VAT, podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury: 1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu, 2) o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, 3) dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione wszystkie warunki konieczne do wprowadzenia procedury samofakturowania, określone w przywołanym wyżej art. 106d ust. 1 ustawy VAT. Spółka będzie podmiotem nabywającym towary lub usługi od podatnika (swojego dostawcy) i zawrze z podatnikiem (dostawcą) umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika. Ponadto, w umowie tej zostaną zawarte postanowienia dotyczące procedury zatwierdzania wystawionych przez Spółkę na rzecz i w imieniu danego dostawcy faktur.

Analizowany przepis mówi o fakturach dokumentujących dokonanie przez podatnika sprzedaży. W opinii Spółki takimi fakturami są zarówno faktury określone w art. 106b ustawy VAT, jak i określone w art. 106j tej ustawy faktury korygujące. Zarówno jedne, jak i drugie dotyczą sprzedaży dokonywanej przez dostawcę na rzecz Spółki. Również powszechne podejście w obrocie i praktyka interpretacyjna organów podatkowych wskazuje na możliwość wystawiania faktur korygujących w schemacie samofakturowania. Przykładem może być tutaj interpretacja wydana przez Dyrektora IS w Katowicach w imieniu MF 21 stycznia 2015 r. (sygn. IBPP2/443-803/14/WN), w której uznano, że faktury, faktury korygujące i faktury zaliczkowe wystawiane w schemacie samofakturowania są zgodne z przepisami VAT.

Jednocześnie, ponieważ przepisy ustawy VAT nie wprowadzają wymogu objęcia przedmiotową procedurą wszystkich faktur, zdaniem Spółki możliwe jest wprowadzenie takiej procedury wyłącznie w odniesieniu do faktur korygujących.

Kolejnym ustawowym wymogiem jest określenie w umowie z dostawcą procedury zatwierdzania wystawionych faktur. Przepis art. 106d ust. 1 ustawy VAT nie precyzuje, jak taka procedura ma wyglądać, nie wprowadza także żadnych obostrzeń, wyłączeń czy szczególnych form w zakresie akceptowania faktur. W opinii Spółki oznacza to, że strony umowy mogą dowolnie ustalić zasady akceptacji, kwestią istotną jest wyłącznie to, by umowa pomiędzy dostawcą a odbiorcą zawierała postanowienia regulujące zasady zatwierdzania faktur wystawianych w procedurze samofakturowania. Skoro zaś zasady takie zostaną uregulowane w treści umowy, należy uznać, że obie strony się na nie zgadzają, uważają je za właściwe i odpowiadające ich wymaganiom czy oczekiwaniom. Jeżeli więc strony mogą określić procedurę zatwierdzania faktur wystawianych przez podmiot, na rzecz którego została dokonana dostawa, to zdaniem Spółki procedura ta może mieć formę tzw. milczącej akceptacji, o ile umowa precyzuje termin i formy, w jakich dostawca może z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »