Procedura kwalifikowania w ramach MŚP budzi wątpliwości

Interpelacja nr 6625 do ministra rozwoju w sprawie definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowny Panie Ministrze!

Istotne wątpliwości w kontekście przyznawania pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorcom budzi procedura ich odpowiedniego zakwalifikowania w ramach MŚP.

Stosownie do art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 przez małe i średnie przedsiębiorstwa należy rozumieć przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku 1 do w/w rozporządzenia. Stosownie zaś do art. 1 załącznika, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Załącznik nr 1 w art. 2 ust. 1-3 szczegółowo określa pułap finansowy i limit zatrudnienia dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstw.

I tak w kontekście ustalania pułapu finansowego wątpliwości występują na gruncie definiowania pojęcia obrotu. W art. 4 ust. 1 Załącznika 1 wskazano jedynie, iż kwota wybrana jako obrót obliczana jest z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, do której odwołuje się rozporządzenie Komisji UE która posługuje się natomiast pojęciem sumy bilansowej (art. 3 ust.11 dyrektywy) dla określenia właściwych kryteriów dla mikro -, małych, średnich i dużych jednostek. Suma bilansowa na gruncie dyrektywy jest to całkowita wartość składników aktywów wymienionych w lit. A-E po stronie aktywów wyszczególnionych we wzorze określonym w załączniku III lub IV. Dyrektywa ta podobnie jak powołane uprzednio rozporządzenie nie określa definicji obrotu. Obowiązująca uprzednio Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek nr 78/660/EWG w art. 28 definiowała obrót netto jako sumy uzyskane ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ramach zwykłej działalności operacyjnej spółki, po odjęciu rabatów oraz podatku od towarów i usług i innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem.

1. Wobec braku legalnej definicji obrotu należałoby wyjaśnić czy przez obrót w kontekście art. 4 ust. 1 Załącznika 1 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 należy rozumieć kwoty pochodzące ze sprzedaży i świadczenia usług, po odjęciu rabatów oraz podatku od towarów i usług i innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem?

W kontekście powiązań osobowo-kapitałowych pomiędzy przedsiębiorcami, które mają istotne znaczenie dla przekroczenia pułapów kwalifikujących jako MŚP wątpliwości występują przy definicji przedsiębiorstwa powiązanego.

I tak art. 3 ust. 3 Załącznika do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 wskazuje, że „Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  1. przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
  2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
  3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
  4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub człon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »