Prawo własności nieruchomości a odpisy amortyzacyjne

Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie uprawiony do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu od będących we władaniu Spółki Nieruchomości w oparciu o dokonywane odpisy amortyzacyjne, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 19 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Spółka X (dalej również: „Spółka”, „Wnioskodawca”) 15 stycznia 2015 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży (dalej również: „Umowa”), na mocy której Sprzedawca zobowiązał się sprzedać Spółce prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami, budowlami oraz związaną z nimi infrastrukturą (budynki/budowle, infrastruktura, dalej również: „Nieruchomości”). Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do 31 lipca 2017 r., nie wcześniej jednak niż po zapłacie całej ceny. Strony ustaliły, że cena sprzedaży płatna będzie w częściach. Zadatek w wysokości 37,5% ceny zapłacony zostanie w dniu zawarcia Umowy natomiast reszta ceny zapłacona będzie w 30 równych miesięcznych ratach. Jednocześnie wskazano, że w dniu zawarcia Umowy przedmiotowe nieruchomości zostaną wydane we władanie Spółce i po ich przyjęciu Spółka stanie się ich dzierżycielem, uprawnionym do korzystania z nich na własne potrzeby. Ponadto Spółka, począwszy od dnia przejęcia przedmiotowych nieruchomości, zobowiązana będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z nieruchomością, którymi na zasadzie refinansowania obciążana będzie przez Sprzedawcę. Wnioskodawca zamierza wprowadzić nabyte budynki, budowle i infrastrukturę do ewidencji środków trwałych i począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do używania,zacząć dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu dla Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie uprawiony do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu od będących we władaniu Spółki Nieruchomości w oparciu o dokonywane odpisy amortyzacyjne, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka stoi na stanowisku, że zawarta Umowa oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy podatkowe uprawniają Spółkę do traktowania dokonywanych odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych Nieruchomości, jako kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, m.in. budynki, budowle, czy też inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane  przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcząalbo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. l7a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie budzi wątpliwości Wnioskodawcy rodzaj nabytych składników, zgodnie bowiem z aktem notarialnym przedmiotem sprzedaży są budynki, budowle z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, przedmiotowe składniki majątku w całości wykorzystywane są w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Również spełniony został warunek przewidywanego okresu używania dłuższego niż rok. Dodatkowo, wartość początkowa wprowadzonych do ewidencji składników przekracza 3.500 zł. Spełnione są również inne warunki wymienione w art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to znaczy nabyte składniki są kompletne i zdatne do użytku. Kwestią wątpliwą pod kątem oceny prawno - podatkowej jest aktualny stan prawny wykonywanego nad Nieruchomościami władztwa. Spółka uważa, że pomimo braku formalnego prawa własności do przedmiotowych Nieruchomości charakter wykonywanego władztwa nad składnikami świadczy o szerokim zakresie zarówno praw do nieruchomości jak i związanych z ich posiadaniem obowiązków i jest wysoce zbliżony do pełnego prawa własności, które to prawo jedynie w aspekcie formalnym zostanie przeniesione na Wnioskodawcę w przyszłości. Spółka już od dnia zawarcia Umowy używa Nieruchomości do celów swojej działalności gospodarczej, w pomieszczeniach znajduje się siedziba Spółki, prowadzone są prace adaptacyjne i modernizacyjne mające na celu pełne przystosowanie Nieruchomości do potrzeb Wnioskodawcy, a zatem są one w pełni wykorzystywane wyłącznie do celów jego działalności. Ponadto, Spółka korzysta z Nieruchomości bez ograniczeń faktycznych. Z drugiej strony Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z władaniem Nieruchomością, co wyraźnie zostało wskazane w akcie notarialnym - Spółka będzie obciążana tymi kosztami przez Sprzedawcę na zasadzie refinansowania. Zdaniem Spółki, nabycie prawa własności na podstawie przysz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »