Prawo do odliczenia VAT w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego

Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do wykazania w ewidencji i deklaracji podatkowej 60% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej sprzedaż samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 6.000 zł, niezależnie od wykorzystania limitu związanego z odliczeniem podatku VAT z czynszu leasingowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2013 r. (data wpływu 8 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

„A” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Wnioskodawca) jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca prowadzi usługową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem będzie samochód osobowy wykorzystywany na potrzeby działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca zamierza obniżyć podatek należny o 60% podatku naliczonego VAT z faktur, za czynsz leasingowy, wystawionych przez leasingodawcę - łącznie nie więcej niż 6000,00 zł.

Po upływie podstawowego okresu umowy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo nabycia samochodu po cenie określonej w umowie.

Zgodnie z zapisami umowy, w celu skorzystania z przysługującej Wnioskodawcy opcji wykupu powinien on złożyć leasingodawcy odpowiednie oświadczenie.

Wnioskodawca rozważa wykupienie samochodu po zakończeniu umowy leasingu w związku z czym zamierza obniżyć podatek należny o 60% podatku naliczonego VAT od faktury dokumentującej sprzedaż samochodu przez leasingodawcę - nie więcej niż 6000,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku nabycia samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do wykazania w ewidencji i deklaracji podatkowej 60% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej sprzedaż samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 6.000 zł, niezależnie od wykorzystania limitu związanego z odliczeniem podatku VAT z czynszu leasingowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nabycia samochodu osobowego po zakończeniu umowy, będzie miał on prawo do odliczenia od podatku należnego 60% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej sprzedaż tego samochodu, jednak nie więcej niż 6.000 zł, niezależnie od wykorzystania limitu związanego z odliczeniem tego podatku z tytułu czynszu leasingowego.

Leasing operacyjny jest usługą na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego jednym z wariantów jest nabycie przedmiotu umowy przez leasingobiorcę. Opcja wykupu samochodu jest uprawnieniem, z którego lesingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Wykup samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest odrębną czynnością prawną gdyż dotyczy nabycia towaru, natomiast użytkowanie samochodu w ramach umowy leasingu przed jego nabyciem jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro wykup samochodu jest odrębną czynnością, to od tej czynności będzie przysługiwało Wnioskodawcy wykazanie w deklaracji VAT podatku naliczonego w wysokości 60% podatku związanego z nabyciem samochodu osobowego, jednak nie więcej niż 6000,00 zł.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2012 r. sygnatura ITTP2/443-1014/12/MD.

Gdyby w przyszłości okazało się, że samochód niniejszy będzie służył wykonywaniu zarówno czynności opodatkowanych, jak i czynności zwolnionych z podatku, Wnioskodawca dokona korekty podatku naliczonego dotyczącego usługi leasingu oraz nabycia wspomnianego samochodu według zasad przewidzianych w art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością opodatkowaną jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług - przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy (obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »