Polski Ład i przedsiębiorca - pytania i odpowiedzi

Polski Ład dla przedsiębiorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania się, niższy ryczałt, realne wsparcie dla przedsiębiorców, fair play w składce zdrowotnej. W praktyce Polski Ład to przede wszystkim mnóstwo pytań i wątpliwości.

 

Co rozumieć pod pojęciem "koszty prowadzenia działalności" w przypadku zakupu środków trwałych: czy odpisy amortyzacyjne czy cały wydatek związany z zakupem środka trwałego, jaki ponieśliśmy jednorazowo?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku kredytu firmowego: czy odsetki w danym roku czy z całego harmonogramu spłat?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą zapłacone w roku podatkowym odsetki od kredytu firmowego.

 

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku ubezpieczenia i metody memoriałowej w kosztach – czy całą składkę czy tylko tę przypadającą na ten rok i zaksięgowaną w KPiR?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

 

Czy darowizna wykupionego z leasingu samochodu na rzecz członka rodziny z I grupy podatkowej powoduje jakieś obciążenia podatkowe w PIT?

Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 

Czy do wyliczenia preferencji dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Preferencja dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy do wyliczenia ulgi dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy dochód dla potrzeb ustalenia uprawnienia do skorzystania z rozwiązań dla klasy średniej obejmuje jedynie koszty firmowe, w postaci zakupu towarów (handlowych i na potrzeby firmowe) i usług, czy też należy go pomniejszyć o zapłacone składki ZUS społeczne za dany okres?

Przy preferencji dla klasy średniej dla przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów, które pomniejszają przychody. Przychód jest pomniejszany o koszty firmowe, np. zakup towarów handlowych i usług, ale nie jest pomniejszany o składki ZUS.

 

Czy dokonując wypłaty 13. pensji po rozwiązaniu stosunku pracy, stosuję ulgę dla klasy średniej?

Tak, jeżeli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11 141 zł.

 

Czy jakieś ulgi roczne dla przedsiębiorcy wykluczają się wzajemnie? Np. czy jak przedsiębiorca skorzysta z ulgi na dzieci to czy może skorzystać z preferencji dla klasy średniej?

Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.

 

Czy jako inwestor indywidualny mogę skorzystać z ulgi na pierwszą ofertę publiczną, tzw. ulgi na IPO?

Tak, ulga na IPO jest skierowana do firm i inwestorów indywidualnych. Będzie służyć rozwojowi rynku kapitałowego przez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na giełdzie dla inwestorów indywidualnych.

Na czym polega ulga?

Spółka akcyjna będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT o kwotę, która stanowi:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO) dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Co do osób fizycznych ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

 • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
 • odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:

  1. dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo,

  2. wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku pierwszej oferty publicznej.

Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w wyniku IPO, był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy podatnika.

Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Czy jeśli mam do odliczenia stratę z lat poprzednich, która spowoduje, że nie uzyskam dochodu za rok 2022, to nie będę musiał opłacać składki zdrowotnej?

Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Czy jest jakaś maksymalna składka zdrowotna, powyżej której nie można jej płacić?

Nie – nie ma limitu górnego.

 

Czy jeżeli nie było straty ale np. dochód 2000 zł a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 

Czy koszty związane z wcześniejszym wykupem samochodu z leasingu mogą stanowić KUP?

Jeżeli nie są to wydatki związane bezpośrednio z wykupem samochodu, to należy je rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. poprzez ich związek przyczynowy z osiągniętym przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.
W tym przypadku, z uwagi na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 

Czy mogę nadpłacić raty leasingowe, tak aby przed wykupem do 31.12.2021 ująć ich najwyższą wartość w KUP?

Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian w podatkach dochodowych w odniesieniu do zasad wykorzystywania w działalności gospodarczej składników majątku użytkowanych na podstawie leasingu operacyjnego i zaliczania w koszty podatkowe określonych wydatków z tym związanych.
Ustawa PIT pozwala zaliczać do kosztów podatkowych opłaty ponoszone na rzecz finansującego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu leasingu operacyjnego. Należą do nich przede wszystkim opłata wstępna oraz raty.
Jeżeli nadpłacone raty nie utracą charakteru opłat za używanie przedmiotu leasingu, wówczas mogą być zaliczone do kosztów. Natomiast jeśli „nadpłacone” raty będą w istocie stanowiły wydatek na zakup przedmiotu leasingu, to wydatek taki może stać się kosztem podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli przedmiot ten po wykupie zostanie zakwalifikowany do środków trwałych podatnika.
Z uwagi jednak na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 

Czy mogę odliczyć łączną wartość składki zdrowotnej za rok 2022 w grudniu 2021, jeżeli opłacę składki z góry za rok 2022 jeszcze w roku 2021? Czy przysługuje mi odliczenie?

Odliczenie od podatku dochodowego kwoty składki opłaconej z góry za cały 2022 r. w grudniu 2021 r. należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ważne jest, aby płatnik składek przy wpłacie uwzględnił wszystkie należne składki, które powinien zapłacić, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to wpłacenie kwoty, która odpowiada wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności), nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. ZUS ma obowiązek rozdzielać wpłatę na należności z tytułu składek dokonaną przez płatnika składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo.

 

Czy mogę wcześniej wykupić samochód z leasingu bez wprowadzania go do firmy (najdalej grudzień 2021) i sprzedać go w II połowie 2022 roku bez podatku?

Jeżeli samochód zostanie wykupiony z leasingu do końca 2021 r., to jego sprzedaż będzie rozliczana na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Oznacza to, że sprzedaż samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym został wykupiony, nie będzie podlegała podatkowi PIT.

 

Czy mogę zapłacić w grudniu 2021 roku składkę zdrowotną za grudzień 2021 i odliczyć ją w zaliczce za grudzień?

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT.

 

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku jeżeli w 2021 była ona wprowadzona do firmy i dochód z najmu był dochodem z działalności odliczanym na zasadach ogólnych?

Tak, można do końca 2022 r. nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku, jeżeli w 2021 najem był rozliczany prywatnie ale na zasadach ogólnych? Czy też trzeba wybrać ryczałt? Co z amortyzacją – czy może stanowić KUP w 2022 roku?

Tak, można do końca 2022 r. korzystać z z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej i nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 

Czy Polski Ład likwiduje możliwość darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny?

Przepisy PIT nie „zabraniały” i Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 

Czy Polski Ład pogarsza zasady rozliczania leasingowanych aut? Przedsiębiorcom będzie ciężko uniknąć PIT przy ich sprzedaży. Doradcy podatkowi zapewniają jednak, że nowe przepisy nie spowodują obowiązku zapłaty VAT.

Obecnie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym są raty leasingowe. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca (leasingobiorca) wykupi taki samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to przychód z jego odpłatnego zbycia nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo, że raty leasingowe były uwzględniane w kosztach prowadzonej działalności (pomniejszały podatek dochodowy). Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu z leasingu) odpłatne zbycie takiego składnika nastąpi po upływie 6. miesięcy, to uzyskany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu PIT.
Aby wyeliminować taką podwójną preferencję w PIT, Polski Ład wprowadza zmiany uszczelniające dotyczące odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku.
Zmiany dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca zaprzestał wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego i nabył go do majątku prywatnego (wykupił z leasingu), a następnie odpłatnie zbył. Po zmianach, przychody z odpłatnego zbycia takich samochodów będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli ich odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 6. lat po nabyciu do majątku prywatnego.
Wprowadzane rozwiązanie znajdzie zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Będzie zatem dotyczyć przychodów z odpłatnego zbycia samochodu, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli zatem samochód zostanie wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach.
Ze względu m.in. na odrębną dla celów VAT definicję działalności gospodarczej, zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie w zakresie podatku dochodowego, nie wpłyną na obowiązujące zasady rozliczenia wykupu samochodów poleasingowych w VAT.

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania rezygnacji z ulgi?

Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

 

Czy preferencję dla klasy średniej przedsiębiorcy mogą odliczać w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy czy trzeba czekać na rozliczenie roczne?

Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej, np. z art. 44 ust. 3 ustawy PIT w przypadku zaliczek miesięcznych.

 

Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej gdy w poprzednim miesiącu była strata?

Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

 

Czy przychody z ZFŚS wliczam do limitu przychodu, dla którego ulga ma zastosowanie?

Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami.

Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

 

Czy rozliczanie kosztów firmowych to optymalizacja podatkowa, z której korzysta każda firma w Polsce? Polski Ład uderzy w małe firmy rodzinne i postawi na głowie relacje spółka – wspólnik.

W Polskim Ładzie do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonywanym na jej rzecz przez podmiot powiązany z nią, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowić będzie taką ukrytą dywidendę.
Tym samym podatkowe skutki dokonania przez spółkę zapłat,y formalnie niebędącej „dywidendą”, lecz zapłatą za świadczenia podmiotu powiązanego, będą takie same jak w przypadku rzeczywistej wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy).
Są 3 przypadki, które określają kwalifikowanie poniesionych przez spółkę kosztów za ukrytą wypłatę dywidendy:

 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku, lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku uzyskania porównywalnego świadczenia od podmiotu z nim niepowiązanego, lub
 • koszty poniesione przez spółkę obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem tej spółki.

Przepisy o ukrytej dywidendzie nie będą jednak stosowane wówczas, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów, stanowiących ukrytą dywidendę, będzie niższa niż zysk, uzyskany przez taką spółkę w tym samym roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w jej wyniku finansowym.
W odpowiedzi na postulaty biznesu rząd zgodził się na odroczenie o cały rok stosowania tych regulacji. Dlatego przepisy o ukrytej dywidendzie będą stosowanie do kosztów ponoszonych przez spółki od 1 stycznia 2023 r.

 

Czy są, a jeśli tak, to jakie, konsekwencje dla pracodawcy, jeśli uwzględni kwotę wolną, po złożeniu w trakcie roku przez pracownika PIT-2?

Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 

Czy sprzedaż środka trwałego w trakcie roku zwiększy podstawę do naliczenia składki zdrowotnej gdy wybrane są zasady ogólne opodatkowania?

Tak, zwiększy. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców jest dochód z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT. Takim przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

 

Czy w jakikolwiek sposób będzie można odzyskać koszt modernizacji mieszkania, które jest przedmiotem najmu czy to rozliczanego prywatnie czy też w działalności?

To zależy od sposobu uzyskiwania przychodów z najmu i formy ich opodatkowania. W przypadku opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), wydatki na modernizację nie będą uwzględniane przy rozliczaniu ryczałtu, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, bez pomniejszania o KUP. W przypadku osiągania przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, z którego dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wydatki na modernizację będą KUP, jeżeli nie stanowią ulepszenia środka trwałego.

 

Czy w Polskim Ładzie mogę skorzystać jednocześnie z ulgi IP-BOX i B+R?

Tak.

W polskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje zachęt podatkowych wspierających proces innowacji jako całość: ulga B+R (badania + rozwój) oraz preferencja IP Box.

Nowe rozwiązanie w Polskim Ładzie polega na możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest IP Box. Zatem podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawcz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »