Polski Ład i pracownik - pytania i odpowiedzi

Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.

 

Co oznacza sformułowanie wg brzmienia przepisów na dzień 31.12.2021 – czy to znaczy, że patrzymy jakie parametry podatkowe miał pracownik w dniu 31.12.2021 czy też bieżące oświadczenia pracownika, np. złożony PIT-2, a sama wysokość parametrów jest taka jak w dniu 31.12. 2021?

Sformułowanie „zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” oznacza, że płatnik stosuje zasady ustawowe obowiązujące w tym dniu. Nie ma znaczenia złożony przez pracownika PIT-2 (upoważnienie do uwzględniania kwoty wolnej w zaliczkach). Płatnik- pracodawca zawsze pomniejsza „hipotetyczną” zaliczkę na PIT o kwotę zmniejszającą podatek, gdyż na mocy ustawy na dzień 31.12.2021 r. miał takie uprawnienie (bez względu na to, czy był upoważniony do tego indywidualnie, czy nie). Jest to interpretacja nowego przepisu (i rozwiązanie) najkorzystniejsze dla ubezpieczonego i pracodawcy, który nie będzie musiał stosować różnych zasad w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Jeżeli chodzi o rozliczenie zaliczki zleceniobiorcy – płatnik takiego uprawnia nie miał. Zatem nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę przy obliczaniu „hipotetycznej” zaliczki.

 

Co podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oznacza dla emerytów i pracowników?

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czyli do europejskiego poziomu, oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku PIT. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już maleć wraz ze wzrostem dochodów, a jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?

W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

 

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 5100 zł (30000 x 17%).

 

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł).

 

Co w przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy o prace na B2B (świadczenie usług dla kilku podmiotów), co stanowi podstawę do naliczenia ulgi dla klasy średniej i co z wcześniej naliczoną ulgą z umowy o pracę?

O prawie do ulgi dla klasy średniej decyduje wysokość przychodów z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. O ile zatem suma tych przychodów i dochodów mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, to niezależnie od uzyskania przez podatnika innych przychodów lub dochodów (podlegających opodatkowaniu według skali lub 19% podatkiem liniowym dla działalności gospodarczej), podatnik ma prawo do ulgi dla klasy średniej.

 

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę.

 

Co w sytuacji, kiedy ulga dla klasy średniej była należna tylko z jednego źródła, czy zmienia się sposób wyliczenia w zeznaniu rocznym?

Dla zastosowania preferencji dla klasy średniej podatnik nie musi uzyskać przychodów zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności gospodarczej. Wystarczy, że przychody uzyska tylko z jednego źródła, np. ze stosunku pracy. W tym przypadku stosuje ten sam wzór obliczenia wysokości ulgi, co w przypadku zbiegu dwóch źródeł przychodów. Różnica polega jedynie na tym, że kwota przychodów z jednego źródła (np. działalności gospodarczej) wynosi 0 zł.

 

Co w sytuacji, kiedy z umowy u pracę należna jest ulga dla klasy średniej a pracownik ma jednocześnie umowę zlecenia u swojego lub innego pracodawcy? Czy w zeznaniu rocznym nadal będzie należna ulga czy z racji przekroczenia łącznego przychodu 133 692 nie będzie się ona należała, pomimo dochodu z umowy o pracę np. 100 000 zł za dany rok?

Jeżeli przychody uzyskane z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej mieszczą się w wymaganym przedziale przychodów do zastosowania ulgi dla klasy średniej, to ta ulga będzie przysługiwała, niezależnie od przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

 

Czy do wyliczenia ulgi dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy jest, a jeśli tak to jaka, odpowiedzialność pracodawcy za błędne oświadczenie pracownika w przypadku, gdy: a. pracownik pozostaje jeszcze w stosunku pracy; b. kiedy nie pracuje już u danego pracodawcy

Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

 

Czy jeżeli dostałem już pierwszą wypłatę, mogę złożyć PIT-2?

Tak, możesz złożyć PIT-2  po pierwszej wypłacie.

 

Czy jeżeli mam umowę zlecenia / umowę o dzieło, składam PIT-2?

Nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło.

 

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 

Czy jeżeli zrezygnuję z pracy u danego pracodawcy, u którego miałem złożony PIT-2, a wynagrodzenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli po ustaniu stosunku pracy, to czy były pracodawca zastosuje mi kwotę zmniejszającą?

Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?

Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulg ę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Ważne!

Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.

Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

 

Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej, możesz skorzystać, jeśli osiągniesz:

 • przychody z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

 

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

 

Czy muszę co roku składać PIT-2?

Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.

 

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 

Czy oświadczenia i wnioski dotyczące Polskiego Ładu złożone przez pracowników jeszcze w grudniu 2021, będą miały zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2022?

Wnioski i oświadczenia powinny być składane po wejściu w życie przepisów, które określają ich składanie, czyli od 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, nie ma przeszkód, aby płatnicy przyjmowali te dokumenty przed tą datą, skoro przepisy ustawy wdrażającej podatkową część Polskiego Ładu są ogłoszone w Dzienniku Ustaw od 23 listopada 2021 r.

 

Czy Polski Ład nie spowoduje obniżki uposażeń sędziów i prokuratorów i stanie się zagrożeniem dla zatrudniania niepełnosprawnych oraz zachętą do przechodzenia z umowy o pracę na samozatrudnienie?

Polski Ład nie różnicuje wysokości opodatkowania w zależności od wykonywanego zawodu. Wszystkie osoby, które pracują na etacie (w tym prokuratorzy, sędziowie, fryzjerzy czy nauczyciele), płacą podatek PIT na tych samych zasadach, tj. z uwzględnieniem obowiązujących stawek, ulg i zwolnień.
Oznacza to, że sędzia – podobnie jak pielęgniarka lub kosmetyczka – o ile spełni warunki np. do ulgi dla klasy średniej, również będzie mógł z niej skorzystać w 2022 roku.
Polski Ład nie zmienia zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Nie likwiduje miejsc pracy. Nadal będą funkcjonować zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami są bezpośrednimi beneficjentami podwyższenia do 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu nie będą płacić podatku od dochodów miesięcznych, które nie przekraczają 2,5 tys. zł.

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania rezygnacji z ulgi?

Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

 

Czy regulacje w ramach „Stop nielegalnemu zatrudnianiu” obejmują także umowy zlecenie?

Przepisy „Polskiego Ładu” dotyczące nielegalnego zatrudnienia są oparte na definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, nielegalne zatrudnienie to zatrudnienie przez pracodawcę osoby, bez potwierdzenia na piśmie, w wymaganym terminie, rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

 

Czy są, a jeśli tak, to jakie, konsekwencje dla pracodawcy, jeśli uwzględni kwotę wolną, po złożeniu w trakcie roku przez pracownika PIT 2?

Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?

Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

 

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak to w jaki sposób ją liczyć?

Tak. Jest taka możliwość.

Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków, mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Czy złożone oświadczenia i wnioski przez pracownika mają również zastosowanie dla byłych pracowników? Tzn. czy naliczając wynagrodzenie ze stosunku pracy uwzględniać te wnioski, chociaż jest to wypłata wynagrodzenia po zakończeniu stosunku pracy i czy ma tu znaczenie, że wypłata jest w tym samym roku podatkowym czy w kolejnym?

Pytanie nie precyzuje, o jakie wnioski i oświadczenia chodzi. Na przykład preferencja dla klasy średniej jest stosowana przez zakład pracy z mocy ustawy (podatnik nie musi składać żadnego wniosku ani oświadczenia). O ile zatem były zakład pracy będzie dokonywać wypłat ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika (kwalifikowanych do przychodów z pracy na etacie), to zastosuje preferencję dla klasy średniej przy poborze zaliczek na podatek, jeśli miesięczny przychód z tej pracy wyniesie od 5701 zł do 11 141 zł.
Przy poborze zaliczki zakład pracy stosuje zasady jej ustalania obowiązujące na moment uzyskania przychodów przez pracownika (a nie za okres, za który przychód jest należny). Oświadczenia w sprawie stosowania nowych ulg (PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla powracających i PIT-0 dla seniorów) należy składać odrębnie dla każdego roku. Zatem jeśli wypłata następuje po zakończeniu stosunku pracy, ale jeszcze w tym samym roku podatkowym, dla którego zostało złożone oświadczenie, płatnik uwzględnia oświadczenie. W przypadku wypłaty w roku następnym oświadczenie już nie działa. W przypadku oświadczenia PIT-2 (zmniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oświadczenia nie trzeba składać odrębnie dla każdego roku. Zatem płatnik stosuje je mimo zakończenia stosunku pracy.

 

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

 

Etat i działalność a ulga dla klasy średniej – czy strata z działalności ma wpływ na wysokość przychodów/dochodów liczoną dla celów ustalenia prawa skorzystania z ulgi dla klasy średniej?

Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i  przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

 

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl – pobierz formularz.

 

Jak ma postąpić pracodawca po wykryciu pomyłki w naliczaniu wynagrodzeń, np. nieuwzględnienie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, pobieraniu zaliczki na podatek dla osób poniżej 26. roku życia, oświadczenia o byciu rodzicem co najmniej 4 dzieci itd. Jak korygować podatki po wykryciu pomyłki związanej z wyliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek? Korygujemy miesiąc, w którym zaliczka na podatek została źle naliczona, czy też korygujemy w bieżącym miesiącu, czy podatnik rozliczy to sam w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 

Jaka będzie odpowiedzialność zleceniodawcy jeśli nie dopilnuje limitu 30 000 zł rocznie i nadal nie będzie pobierał zaliczki na podatek od umowy zlecenia pracownika, który złożył oświadczenie o nie pobieraniu zaliczki na podatek?

Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej.

 

Jakie konsekwencje poniesie zleceniobiorca, który złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek u jednego zleceniodawcy a następnie w trakcie roku wykonał jednorazową umowę zlecenia u innego zleceniodawcy: i. Ryczałtową 150 zł, ii. Jednorazowy rachunek na 3000 zł

Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 

Jakie rozwiązania są przewidziane dla klasy średniej?

W efekcie zmian wprowadzanych przez Polski Ład w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie.

Pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej.

W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Chodzi o przychody uzyskane:

 • z pracy na etacie oraz
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku działalnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »