Polski Ład 3.0: Zmiany wchodzące w życie 26 października 2022 r.

26 października br. weszło w życie część zmian z tzw. Polskiego Ładu 3.0, m.in. odroczono wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, doprecyzowano zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych. Ponadto, uelastyczniona została konstrukcja oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund, dokonano zmian w estońskim CIT w zakresie terminu zapłaty podatku, rozszerzono uprawnienia płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz uregulowano sytuację, gdy ryczałtowiec nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności.

 

1. PIT i CIT: Zmiany w zakresie transakcji rajowych

 

2. Aktualizacja wyceny środków trwałych - rozporządzenie MF

(art. 15 ust. 5 ustawy o CIT oraz art. 22o ust. 1 ustawy o PIT)

Dotychczas, minister właściwy do spraw finansów publicznych określał, w drodze rozporządzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny:

1) środków trwałych, tj.:

a) budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością,

b) maszyn, urządzeń i środków transportu,

c) innych przedmiotów

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu,

a także

d) przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych,

e) budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie,

f) składników majątku, wymienionych w lit. a-c, niestanowiących własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywanych przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,

2) wartości początkowej składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł,

3) jednostkowej ceny nabycia części składowych i peryferyjnych, które stanowią wydatek na ulepszenie środka trwałego,

4) wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 50 000 zł,

5) kwoty określonej w art. 22g ust. 10 ustawy o PIT do obliczenia wartości początkowej spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego,

jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%.

Od 26 października 2022 r., minister finansów wyda takie rozporządzenie jeżeli wskaźnik w okresie dwóch kwartałów oraz w okresie czterech kwartałów danego roku kalendarzowego w stosunku do analogicznych okresów roku ubiegłego przekroczy 10%.

Przepis w nowym brzmieniu stosuje się do wskaźników wzrostu cen nakładów inwestycyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 2022 r.

 

3. Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

(art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT)

Przepisy art. 15c - w brzmieniu obowiązującym w 2021 r. - wprowadzone zostały do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy, ich funkcją jest ograniczenie nadmiernego finansowania działalności podatnika długiem, co skutkuje zaniżeniem dochodów wykazywanych w miejscu (kraju), w którym prowadzona jest przez podatnika działalność gospodarcza. Przepisami tymi ograniczone zostały fiskalne efekty stosowania przez podatnika mechanizmu optymalizacyjnego polegającego na nadmiernym finansowaniu jego działalności długiem. Z powyższych względów ustawodawca wprowadził do ustawy CIT limit takiego finansowania dłużnego, jakie może przez podatnika być uwzględnione w jego kosztach uzyskania przychodów. Limit ten odniesiony został do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad uzyskane z analogicznych tytułów przychody i wyznaczony uzyskanym za ten sam okres wskaźnikiem EBITDA.

Polski ustawodawca określił jednak w 2017 r., iż tzw. „bezpieczną przystanią” będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczająca 3 000 000 zł. Celem tej regulacji było wyłączenie jej stosowania wobec podatników, u których uzyskana w roku podatkowym trwającym 12 miesięcy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego kwoty tej nie przewyższa.

Powyższy przepis ustawy CIT spotkał się jednak z różnym jego interpretowaniem. Część podatników zaczęła traktować tę regulację jako dającą prawo do podwyższenia przez podatnika limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, wynikającego z uzyskanego wskaźnika EBITDA o kwotę 3 mln zł. W ocenie tych podatników limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaka w roku podatkowym może przez podatnika zostać zaliczona do jego kosztów w podatku dochodowym, należy obliczać jako 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA + 3 mln zł.

Celem uniknięcia sporów z podatnikami, przepisami ustawy z 29 października 2021 r. ustawodawca wskazał w zmienionej treści art. 15c, iż wyłączona z kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca:

1) kwotę 3 000 000 zł albo

2) kwotę odpowiadającą 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA.

Nowe brzmienie tych przepisów, choć wykluczyło wcześniej wskazane wątpliwości, spotkało się jednak z zastrzeżeniami, iż przy niekorzystnym dla podatników interpretowaniu aktualnego brzmienia tych przepisów organy podatkowe mogłyby oczekiwać wyłączenia przez podatnika z kosztów uzyskania przychodów mniejszej z powyższych wartości. Ta potencjalna niekorzystna interpretacja polega na tym, iż podatnik byłby zobowiązany do zastosowania jednocześnie dwóch limitów - kwoty 3 mln zł oraz wskaźnika 30% EBITDA, co sprawiałoby, że zawsze obowiązywałby niższy limit kosztów uzyskania przychodu. Mogło to - w świetle obaw podatników - prowadzić do wyłączenia prawa wyboru i stąd, organizacje branżowe zgłosiły liczne postulaty o doprecyzowanie przepisów.

Uwzględniając powyższe proponuje się takie doprecyzowanie ust. 1 tej regulacji, które usunie powstałe wątpliwości. Zmiana odpowiada na zgłaszane postulaty i ma charakter ewidentnie korzystny - podatnik może zastosować limit odliczenia 3 mln zł albo 30% EBITDA, którykolwiek jest w jego przypadku wyższy. Podatnik może zatem wykazać wyższe koszty uzyskania przychodu, spośród podanych dwóch kwot.

Art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT

Przepisami ustawy z 29 października 2021 r. wprowadzony został do ustawy CIT - art. 16 ust. 1 - nowy pkt 13f, ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych lub polegających na akwizycji innych podmiotów.

W świetle tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT uzyskanego od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w części, w jakiej finansowanie zostało przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Uwzględniając jednak fakt, iż celem tego przepisu było wyeliminowanie działań optymalizacyjnych w grupach podmiotów powiązanych, zmieniono:

  • wprowadzenie ograniczenia w stosowaniu tego przepisu i wyłączenie z jego zakresu finansowania dłużnego udzielonego przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • wyłączenie jego stosowania w przypadkach finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem (wyłączenie to stosuje się również w odniesieniu do nabycia kolejnych udziałów (akcji) w podmiotach, w których podatnik uprzednio nabył część udziałów (akcji) w przypadku,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »