Podstawa opodatkowania przy WNT - koszty pakowania i transportu

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje datę powstania obowiązku podatkowego uznając, że w przypadku kosztów dodatkowych związanych z dostawą towarów w miesiącu kwietniu 2015 r. w różnych terminach takich jak koszty pakowania i koszty transportu, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia przez dostawcę zbiorczej faktury, gdy dniem wystawienia faktury jest ostatni dzień miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów, których usługi dotyczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania kosztów dodatkowych tj. kosztów pakowania i transportu jako stanowiące podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowe,
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz przeliczenia waluty obcej na walutę polską - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania kosztów dodatkowych tj. kosztów pakowania i transportu jako stanowiące podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz przeliczenia waluty obcej na walutę polską.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 września 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz wpłatę brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) ma siedzibę oraz prowadzi działalność w Polsce, jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Polsce.

W miesiącu kwietniu 2015 r. w różnych terminach Wnioskodawca kupował towary handlowe od dostawcy mającego siedzibę w Niemczech. Dostawca jest zarejestrowany w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej. Dostawca wysyłał zakupione towary do siedziby Wnioskodawcy albo bezpośrednio do klientów Wnioskodawcy, którzy również mają swoje siedziby w Polsce wykorzystując do tego różne firmy kurierskie. Dostawca wystawiał faktury za sprzedane Wnioskodawcy towary w dniu następnym po wysyłce towaru w wartościach bez podatku, w walucie EURO. Wystawione przez dostawcę faktury za towar nie obejmowały kosztów obsługi zamówień Wnioskodawcy, kosztów pakowania wysyłanego towaru oraz kosztów transportu tego towaru.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. dostawca wystawił jedną zbiorczą fakturę obejmującą koszty dodatkowe związane z dostawą towarów w różnych terminach w miesiącu kwietniu 2015 r. takie jak koszty pakowania i transportu wysyłanych towarów za cały miesiąc kwiecień 2015 r. Faktura ta również została wystawiona w wartościach bez podatku, w walucie EURO.

Nabycie towarów Wnioskodawca rozpoznaje jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazuje podatek VAT od tego nabycia jako podatek należny oraz jako podatek naliczony. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Wnioskodawca rozpoznaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług tj. z dniem wystawienia przez dostawcę każdej faktury za towar. Wnioskodawca przelicza wartość nabytych towarów na złote stosując odpowiednio kurs średni NBP ogłaszany w dniu poprzedzającym wystawienie przez dostawcę każdej faktury. Gdyby dostawca nie wystawił faktury lub wystawił fakturę po 15. dniu następnego miesiąca po miesiącu dokonania dostawy obowiązek podatkowy od nabycia tych towarów Wnioskodawca rozpoznałby w dniu 15. następnego miesiąca po dacie dostawy towarów stosując do przeliczenia wartości nabytych towarów na złote kurs średni NBP ogłaszany w dniu roboczym poprzedzającym dzień 15. następnego miesiąca po dacie dostawy towaru.

Zbiorczą fakturę wystawioną przez tego dostawcę obejmującą koszty dodatkowe związane z dostawą towarów w miesiącu kwietniu 2015 r. w różnych terminach takie jak koszty pakowania i transportu Wnioskodawca rozpoznaje również jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, ponieważ są to usługi, które na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wchodzą do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Wnioskodawca przelicza wartość tych kosztów dodatkowych związanych z dostawą towarów w różnych terminach w miesiącu kwietniu 2015 r. stosując średni kurs NBP ogłaszany w dniu poprzedzającym wystawienie przez dostawcę faktury tj. 29 kwietnia 2015 r. uznając, że obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (w tym wypadku usług związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów) powstaje w dniu wystawienia przez dostawcę faktury tytułem wykonanych usług, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawy towarów miały miejsce, tj. zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

W innym przypadku dostawca wystawił fakturę po 15. dniu następnego miesiąca po miesiącu dokonania dostawy. Wnioskodawca przeliczył wartość tych usług na złote stosując kurs średni NBP ogłaszany przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym 15. dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym usługi związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów były wykonane.

W piśmie z dnia 14 września 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od towarów i usług pod numerem ….
 2. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE pod numerem PL ……...
 3. Wnioskodawca nabywał w kwietniu 2015 r. towary handlowe, służące dalszej odsprzedaży.
 4. Towary handlowe nabywane w różnych terminach w miesiącu kwietniu 2015 r. od kontrahenta z Niemiec służyły działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
 5. W związku z okolicznością wynikającą z opisu sprawy, iż „Dostawca wysyłał zakupione towary do siedziby Wnioskodawcy albo bezpośrednio do klientów Wnioskodawcy (…)” Spółka wyjaśniła, że w sytuacji gdy dostawca wysyłał towary bezpośrednio do klientów Wnioskodawcy:
 6. Organizował transport a także ryzyko transportu towarów do Polski ponosił dostawca. Transport towarów odbywał się na rzecz Wnioskodawcy.
 7. Wnioskodawca nabywał prawo do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel w momencie dostawy towarów przez dostawcę na teren Polski.
 8. W przypadku, gdy dostawca wysyłał bezpośrednio towary do klientów Wnioskodawcy przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel przechodziło na Wnioskodawcę również na terytorium Polski.
 9. Klienci Wnioskodawcy nabywali prawo do rozporządzania towarami jak właściciel na terytorium Polski w momencie dostawy towaru i wystawienia faktury sprzedaży przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje koszty dodatkowe związane z dostawą towarów w miesiącu kwietniu 2015 r. w różnych terminach takie jak koszty pakowania i koszty transportu, dla których dostawcą usług jest ten sam podmiot, który dostarcza towary, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 2. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje datę powstania obowiązku podatkowego uznając, że w przypadku kosztów dodatkowych związanych z dostawą towarów w miesiącu kwietniu 2015 r. w różnych terminach takich jak koszty pakowania i koszty transportu, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia przez dostawcę zbiorczej faktury, gdy dniem wystawienia faktury jest ostatni dzień miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów, których usługi dotyczą?
 3. Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo przelicza na złote wartość kosztów dodatkowych związanych z dostawą towarów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »