Podróż zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika

Wydatki ponoszone w związku z przejazdami taksówką lub komunikacją miejską na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujących się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowią przychód podlegający opodatkowaniu - twierdzi fiskus.

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem rozbudowanej sieci stacjonarnych salonów sprzedaży oraz sklepu internetowego.

Wnioskodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują obowiązki na podstawie umów o pracę zawartych zgodnie z polskimi regulacjami w zakresie prawa pracy. Wykonując obowiązki wynikające ze stosunku pracy pracownicy odbywają zarówno krajowe, jak i zagraniczne podróże służbowe. Aby odbyć podróż służbową wskazanym przez Wnioskodawcę środkiem transportu pracownicy muszą przemieścić się na teren odpowiednio dworca kolejowego/ dworca autobusowego/portu lotniczego. W tym celu pracownicy mają możliwość skorzystania z finansowanego przez Wnioskodawcę transportu z ich miejsca zamieszkania na odpowiednio, według wyboru przez Wnioskodawcę środka transportu - dworzec kolejowy/dworzec autobusowy/port lotniczy lub z dworca kolejowego/dworca autobusowego/portu lotniczego do miejsca zamieszkania pracownika. Dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy, na który udają się pracownicy, nie zawsze znajduje się na terenie miejscowości, w której pracownik zamieszkuje lub na terenie której znajduje się jego stałe miejsce wykonywania pracy. Podróże niejednokrotnie rozpoczynają się i kończą w godzinach nocnych lub wczesnych porannych często więc pracownik nie ma możliwości dotarcia na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy komunikacją miejską stąd akceptacja Wnioskodawcy na przejazdy finansowanymi przez Wnioskodawcę taksówkami.

Wnioskodawca wymaga od pracowników, aby w przypadkach, w których jest to możliwe potwierdzali poniesienie wydatku za przejazdy taksówkami lub komunikacją miejską. Wnioskodawca dokonuje zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wydatków pracowników w trakcie delegacji służbowej, natomiast zwracane pracownikowi koszty poniesione na przejazdy taksówkami w trakcie delegacji, są opodatkowane w sytuacjach kiedy dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika. Zwrot kosztów przejazdów na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ port lotniczy znajdujący się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika Wnioskodawca traktuje jako korzystające ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 ze zm. dalej: „u.p.d.o.f.”).

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w opisanym stanie faktycznym wypłacone pracownikowi należności z tytułu odbytej podróży służbowej, w części dotyczącej wydatku za dojazd taksówką, bądź skorzystania z komunikacji miejskiej do dworca kolejowego, dworca autobusowego lub portu lotniczego korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f., także w sytuacji, gdy dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, port lotniczy znajduje się w tej samej miejscowości co miejsce zamieszkania pracownika?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym koszty dojazdów na dworzec kolejowy/ dworzec autobusowy/ porty lotniczy, zwrócone przez Wnioskodawcę pracownikowi korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f.

W myśl art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.”

Zgodnie zaś z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. „wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

 • podróży służbowej pracownika,

 • podróży osoby niebędącej pracownikiem

do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) u.p.d.o.f. jest odbycie przez pracownika podróży służbowej. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają przy tym definicji podróży służbowej, w tym zakresie należy się zatem posłużyć definicją zawartą w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 ze zm. dalej: „k.p.”).

W myśl art. 77.5 § 1 k.p. „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową."

Przy tym w zakresie podróży służbowych, jeżeli pracodawca nie ureguluje wewnętrznie, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, zasad odbywania i rozliczania delegacji - obowiązywać będą przepisy właściwe dla pracowników sfery budżetowej.

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013.167 dalej: „Rozporządzenie"), „z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 • diety;

 • zwrot kosztów:

  - przejazd&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »