Podatki i opłaty lokalne: Nowa definicja budowli jest niepotrzebna?

Prace nad definicją budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zbiegły się z podjętymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pracami nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt zakładał nadanie nowego brzmienia definicji budowli. Mając na uwadze złożoność zagadnienia oraz brak wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego uwzględniającej uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych nie przewiduje się w najbliższym czasie skierowania pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy w zakresie zmiany definicji budowli - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 29822 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany treści art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam interpelację skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany treści art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1445, ze zm.).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15 (OTK ZU A/2018, poz. 2) orzekł, że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zainicjowała wniesiona skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm., dalej u.p.o.l.) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Wskazane przepisy sądy administracyjne interpretowały w ten sposób, że obiekt budowlany spełniający wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., uznawano za budowlę w oparciu o niewskazane w u.p.o.l. kryteria. W następstwie stosowano do obiektów wyczerpujących definicję budynku zasadę określania wysokości zobowiązania podatkowego w sposób właściwy dla obiektów stanowiących budowlę.

Prokurator Generalny w piśmie z dnia 2 września 2016 r., znak: PK VIII TK 51.2016 wyraził stanowisko, że art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l, rozumiany w ten sposób, że dopuszcza kwalifikowanie obiektów budowlanych do kategorii budowli przy uwzględnieniu kryterium funkcjonalnego tych obiektów, jest zgodny z art. 64 ust. l i 3 w związku z zasadą ustawowej określoności regulacji podatkowych i zasadą poprawnej legislacji wywodzonymi z art. 217 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast Marszałek Sejmu RP wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. 2016 poz. 2072 ze zm.), ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

W myśl zasady powściągliwości sędziowskiej Trybunał Konstytucyjny nie pozbawił mocy obowiązującej przepisu, który tylko w pewnym zakresie i w pewnej części jest niekonstytucyjny. To szczególnie istotne, zwłaszcza że podmiot, który zainicjował kontrolę, domagał się zbadania niekonstytucyjności przepisu w określonym zakresie. Zgodnie z wydanym wyrokiem przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. stracił moc w zakresie, w jakim umożliwiał uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.

Potrzeba odnieść się do zamieszczonego w art. 1a u.p.o.l. słowniczka definicji legalnych, czyli katalogu pojęć, co do których wskazuje na sposób ich rozumienia na gruncie całej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Budynkiem zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.

Należy ustalić, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem albo obiektem małej architektury, a dopiero później można rozważać jego kwalifikację do kategorii budowli. Żaden budynek nie może być jednocześnie budowlą, a żadna budowla nie może być jednocześnie budynkiem, przy czym pierwszeństwo ma zawsze kwalifikacja danego obiektu budynku.

Z uwagi na różnorodną konstrukcję obiektów budowlanych istotnego znaczenia nabiera ten fragment definicji legalnej, który stanowi o trwałym związaniu budynku z gruntem. Istotna jest zatem nie ta okoliczność, jaką pełni dany obiekt budowlany, lecz czy obiekt ten posiada zintegrowane fundamenty, gdyż trwałe związanie z gruntem nie może być jedynie efektem umieszczenia na fundamencie (wyrok NSA z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3118/16). Posadowienie obiektu ma być na tyle trwałe, aby zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 570/18).

Drugim podstawowym warunkiem decydującym o uznaniu obiektu budowlanego za budynek jest jego wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Pojęcia „przegród budowlanych” nie można zawężać do ścian w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również inne elementy struktury budynku, które mogą pełnić tę samą funkcję co ściana i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni (wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1581/15 ).

Definicja budynku zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. odwołuje się do istnienia fundamentów, których definicji ustawodawca nie przewidział ani w przepisach prawa podatkowego, ani w prawie budowlanym, jak też i w innych aktach prawnych. Przepisy u.p.o.l. nie wymagają, aby fundament był zgodny z wymogami wynikającymi z zakresu Prawa budowlanego albo zasadami sztuki budowlanej. Za fundament można więc uznać nawet taki fundament, który jest kompletnie nieużyteczny z punktu widzenia budowlanego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1389/16).

Czwartą przesłanką pozwalającą zakwalifikować obiekt budowlany jako budynek jest posiadanie dachu. Wskazać potrzeba, że w związku z brakiem definicji pojęcia dachu na gruncie prawa podatkowego i prawa budowlanego w celu odkodowania znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do jego znaczenia w języku potocznym. Przykładowo dopuszcza się przyjęcie, iż dach to konstrukcja osłaniająca od góry budowlę, pojazd lub teren, a także wierzchnia część osłoniętego wnętrza (szerzej na ten temat: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 793/13). Przez dach możemy rozumieć więźbę dachową wraz poszyciem bądź stropodach kryty papą na lepiku. Nawet jeśli nie jest szczelny, kompletny i nie zapewnia odpowiedniego odprowadzania wody, nie oznacza to, że obiekt został trwale i w całości pozbawiony dachu (wyrok NSA z dnia 25 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1273/16).

Dodatkowo do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny sądy administracyjne odwoływały się do pozaustawowej przesłanki - „przesłanki funkcjonalności”, stanowiącej podstawę przekwalifikowania na budowlę obiektu budowlanego spełniającego wszystkie warunki uznania go za budynek. Brano pod uwagę, czy jego funkcje, wyposażenie, przeznaczenie i możliwości wykorzystywania były charakterystyczne dla budynku.

Idąc dalej zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. budowlą jest obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Prawodawca zdecydował się więc na odesłanie do aktu normatywnego zawierającego definicję obiektu budowlanego, właściwego w zakresie dotyczącym rozumienia nazwy występującej w redagowanym tekście prawnym. Zakres odesłania z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. pozwala na sięgniecie do regulacji przepisów Prawa budowlanego tylko w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z obiektem budowlanym. W tym miejscu kończy się granica odesłania (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1356/08).

Dodatkowo za budowlę w rozumieniu art. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »