Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., nie ominą także zwolnień przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a także podniesienie limitu zwolnień w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, świadczeń z ZFŚS, czy dopłat do wypoczynku. W ustawie pojawią się również nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane były w rozporządzeniach, a dotyczące szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych należności związanych z lokalem mieszkalnym.

1. Ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych w grach hazardowych

Obecnie, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są wygrane:

 • w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Od 1 kwietnia 2017 r. w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach poza kasynami gry zostało objęte monopolem Państwa. Monopol ten wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

W obecnym stanie prawnym – z uwagi na dyspozycję zacytowanych powyżej przepisów ustawy PIT – wygrane w grach na automatach uzyskanych w salonach gry Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu, natomiast wygrane na automatach uzyskanych w kasynach gry podlegają zwolnieniu z opodatkowania. W celu rozwiązania tego problemu zaproponowano ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych we wszystkich grach hazardowych z jednym wyjątkiem (zwolnienie wygranych w turnieju gry w pokera). W tym celu w art. 21 ust. 1 uchyla się pkt 6 oraz nadaje nowe brzmienie pkt 6a.

Zatem, od 1 stycznia 2018 r., wolne od podatku dochodowego będą wygrane w grach hazardowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przy czym, za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych uważa się w przypadku:

 1. gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne - kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze;
 2. wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach - uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach;
 3. innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa - kwotę uzyskaną podczas jednego logowania.

Wygrane, które przekroczą ww. kwotę będą w całości podlegały opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT).

Zwolnieniem objęte będą jednak wygrane w turnieju gry w pokera prowadzonym przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dodawany pkt 6b w art. 21 ust. 1). Wprowadzenie tego zwolnienia jest uzasadnione tym, iż pokerzysta jest podatnikiem podatku od gier. W tym przypadku wystąpiłoby zatem podwójne opodatkowanie tego samego dochodu (wygranej).

Tak jak obecnie, ww. zwolnienia, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie stosować się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

2. Podniesienie limitów zwolnień

 • Zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej organizacji związkowej

Zapomogi (inne niż zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa niżej) wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, będą zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 638 zł).

Zwolnienie z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej organizacji związkowej do kwoty 638 zł zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wówczas stanowiło połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku 2009. Zmiana limitu stanowi zatem poprawę obecnego stanu prawnego.

 • Diety i zwrot kosztów dla osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich wolne będą od PIT do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

 • Zapomogi otrzymane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk, choroby czy śmierci

Wolne od podatku dochodowego będą zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:

 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł.

Obecnie, ze zwolnienia z PIT korzystają zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Kwota zwolnienia podatkowego nie ulegała zmianie od dłuższego czasu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, uzależnienie wysokości świadczeń lub zobowiązań obywateli i przedsiębiorców od wskaźników obrazujących realne zmiany cen lub wynagrodzeń wynika z zasady zaufania do państwa. Brak tego rodzaju rozwiązań oznacza w praktyce obniżenie otrzymywanych świadczeń lub podnoszenie obciążeń publicznoprawnych obywateli. Dlatego też powrócono z powrotem do brzmienia przepisu obowiązującego w latach wcześniejszych, a zatem od przyszłego roku:

 1. zlikwidowany będzie limit zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
 2. podniesiony zostanie limit zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie z 2280 zł rocznie do 6000 zł.

Projektodawca postanowił wprowadzić ww. rozróżnienia przede wszystkim ze względu na wyeliminowanie nadużyć jakie mogłyby występować przy okazji likwidacji limitu, np. wypłata części wynagrodzenia w formie zapomogi.

 • Przychody z zamiany rzeczy lub praw

Przychody z zamiany rzeczy lub praw będą zwolnione z PIT, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 zł (do końca 2017 r. jest to kwota 2280 zł).

Podwyższenie limitu zwolnienia podatkowego do wysokości 6000 zł sprowadza się do przywrócenia pierwotnego limitu zwolnienia podatkowego, obowiązującego do końca 2002 r., tj. ustalonego wówczas na poziomie trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę.

Co istotne, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlega przychód z zamiany rzeczy, jeżeli podatnik był właścicielem przez okres co najmniej 6 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT). W przypadku gdy do zamiany rzeczy dojdzie przed upływem 6 miesięcy, wówczas zamiana ta jest wolna od opodatkowania, pod warunkiem że przychody uzyskane z tytułu umowy zamiany nie przekraczają k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »