Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia

Podatnicy, którzy w 2018 r. chcą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decydują się np. na ryczałt, muszą złożyć do 22 stycznia br. stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Oświadczenia nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie należy również złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia składa się także oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków.

Ustawowy termin to 20 stycznia danego roku, ale ponieważ 20 stycznia 2018 r. wypada w sobotę, termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, czyli 22 stycznia.

Zasady opodatkowania wybraną formą podatku

Podatnicy, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, mają możliwość opodatkowania według:

 • zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;
 • podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczałtowanych;
 • karty podatkowej - tj. wg stawek karty określonych obwieszczeniem Ministra Finansów.

1. Zasady ogólne:

 • jest to podstawowa forma opodatkowania;
 • podatnik prowadzący działalność zobowiązany jest prowadzić takie urządzenia księgowe jak:
  1. podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe;
  2. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  3. ewidencję przebiegu pojazdu;
  4. inne ewidencje nie wymienione w ustawie o PIT, a wskazane w odrębnych przepisach;
 • przychody opodatkowane są według skali progresywnej – wg. stawek 18% i 32%;
 • obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku;
 • zaliczki, w terminach określonych w ustawie o PIT, można wpłacać:
  • miesięcznie;
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą).
  • w sposób uproszczony.
 • można korzystać z ulg i preferencji wskazanych w ustawie.

2. Podatek liniowy

 • opodatkowanie możliwe po wybraniu tej formy przy spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o PIT;
 • przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku);
 • dochodów opodatkowanych wg tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem;
 • zaliczki od uzyskanego dochodu, w terminach określonych w ustawie o PIT, można wpłacać:
  • miesięcznie;
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą).
  • w sposób uproszczony.
 • przysługuje prawo odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym;
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie);
 • nie przysługuje możliwość odliczenia od 19% podatku ulgi na dzieci;
 • nie przysługuje prawo do zwolnień z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkół oraz dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku;
 • ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu – 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% oraz 10%;
 • ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, a kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro (limit ten w 2018 r. wynosi 107 842,50 zł);
 • można korzystać z ulg wskazanych w ustawie o zryczałtowanym podatku;
 • nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

4. Karta podatkowa

 • opodatkowanie możliwe przy wyborze tej formy po spełnieniu warunków o których mowa w Rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanym podatku;
 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg, za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów);
 • uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności opodatkowanej tą formą nie rozlicza się zeznaniami podatkowymi;
 • wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji ustalającej (na każdy rok odrębnie) i jest uzależniona jest m.in. od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w których działalność jest wykonywana. Wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w działalności;
 • podatek w formie karty podatkowej płatny jest bez wezwania w terminach wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku;
 • podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne;
 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

Podatnicy, dla działów specjalnych produkcji rolnej, mogą, co do zasady, ustalać dochód na podstawie norm szacunkowych albo ksiąg podatkowych. Podatnicy mogą także wybrać formę opodatkowania tych dochodów według skali podatkowej lub przy zastosowaniu 19% stawki liniowej, przy czym uprawnienie to przysługuje jednak wyłączenie podatnikom, którzy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg.

Z kolei, rolnik ma możliwość, pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie o PIT, dokonywać sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych opodatkowując je ryczałem 2% (od wartości przychodu) lub według skali podatkowej 18% (od dochodu, po rozliczeniu kosztów uzyskania).

Natomiast dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, tzw. najem prywatny, opodatkowane są według skali, przy uwzględnieniu stawek 18%, 32%. Przychody takie na zasadzie wyboru mogą być opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zryczałtowanym podatkiem według stawki 8,5%.

Ważne!
Od 2018 r. zastosowanie ma druga stawka ryczałtu w wysokości 12,5% (dla przychodów ponad 100 000 zł, a dokładnie od nadwyżki ponad tę kwotę), przy czym limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Wykaz oświadczeń i zawiadomień składanych do 22 stycznia 2018 r.:

Zawiadomienie o sposobie ustalania daty powstania przychodu

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach spra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »