Podatki 2017: Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie jednak nabywca towarów w przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie kontrahenta (gdzie brak rejestracji kontrahenta stanowi istotną okoliczność, która powinna być wzięta pod uwagę) powinien zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć wszystkie działania, jakich można od niego racjonalnie oczekiwać, w celu upewnienia się, że dokonywana przez niego transakcja nie prowadzi do udziału w przestępstwie podatkowym - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15666 do ministra finansów w sprawie faktur VAT wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT

Szanowny Panie Ministrze!

Nowelizacja przepisów oraz wyposażenie w instrumenty prawne urzędników skarbowych do walki z wyłudzeniami podatku przynosi do budżetu państwa bardzo wysokie wpływy z podatku VAT. Od 1 stycznia br. urzędnicy obecnej Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęli bardzo szczegółowe kontrole podmiotów zakładających działalność gospodarczą, polegające na wnikliwym sprawdzeniu dokumentów w siedzibie firmy oraz w rejestrach. Każdy przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych podatkiem VAT zobowiązany jest złożyć formularz do urzędu skarbowego w celu wpisania do rejestru VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym sprzedaż, a w przypadku, gdy na rejestracje zdecyduje się przedsiębiorca, który dotychczas korzystał ze zwolnienia, do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego chce stać się czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie przy wzmożonych kontrolach przedsiębiorców oczekiwanie na wpis do rejestru podatnika VAT uległo znaczącemu wydłużeniu. Postępowanie w tym przedmiocie trwa ponad kilka miesięcy.

Przedsiębiorcy skarżą się na niemożność dokonywania transakcji, ponieważ kontrahenci kupujący towar lub usługi nie mogą odliczyć podatku VAT z wystawionych faktur przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT. Obawy te były potwierdzone w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wydanym w maju br. W omawianym przedmiocie swoje stanowisko wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydając odmienną od Ministerstwa interpretację przepisów, twierdząc, że odliczenie może nastąpić pomimo, iż sprzedawca w momencie transakcji nie był jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT pod warunkiem, że transakcja nie może służyć wyłudzeniu podatku VAT. Dwa odmienne stanowiska nie upewniają przedsiębiorców co do sposobu postępowania w takim przypadku, ponieważ kontrahent będzie zobowiązany do kontroli sprzedającego czy został zarejestrowany lub czy zakończył działalność bez wymaganego wpisu w rejestrze był tzw. słupem. Konsekwencje poniesie kontrahent, ponieważ może zostać oskarżony o wyłudzenie VAT pomimo działania w dobrej wierze.

W związku z powyższym proszę od odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa dotyczące powyższego zagadnienia?
  2. Czy interpretacja wydana przez dyrektora KIS nie naraża kontrahentów na łamanie prawa, działając na zasadzie ryzyka, możliwość oskarżenia o wyłudzenia podatku VAT?
  3. Czy Ministerstwo przewiduje zmianę przepisów, które w precyzyjny sposób będą wskazywały postępowanie w ww. przypadku?

Posłowie
Adam Ołdakowski, Jerzy Gosiewski

21 września 2017 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15666 w sprawie faktur VAT wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na interpelację nr 15666 z dnia 27 września 2017 r. Panów Adama Ołdakowskiego i Jerzego Gosiewskiego Posłów na Sejm RP, w sprawie faktur wystawianych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT, uprzejmie informuję i wyjaśniam, co następuje.

Ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024) wprowadzony został do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) – dalej: ustawa o VAT, zapis, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT).

Powyższą zmianę ustawy projektodawca uzasadnił między innymi tym, że: „Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej państwa. Od 2008 roku obserwuje się generalnie wzrost luki w VAT, definiowanej jako różnica między VAT teoretycznie należnym (teoretyczne dochody budżetu państwa) a VAT faktycznie pobranym (rzeczywiste wpływy). Istniejąca sytuacja wymaga zatem zdecydowanych działań i poszukiwania nowych rozwiązań, gdyż wdrożone dotychczas środki mające przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom (w tym podjęte działania o charakterze legislacyjnym), z dzisiejszej perspektywy, okazują się niewystarczające. Niniejszy projekt ustawy wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku - tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających”.

Natomiast zmiany w art. 96 ustawy o VAT, w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podmiotów dla potrzeb VAT projektodawca uzasadnia dużym znaczeniem rejestru podatników VAT dla prawidłowego funkcjonowania systemu VAT, a w konsekwencji potrzebą podjęcia zdecydowanych działań mających na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do tego rejestru i podmiotów w nim znajdujących się. Dla celów VAT mogą rejestrować się również podmioty, których działania nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz nastawione są np. na wprowadzanie do obrotu tzw. „pustych” faktur lub wyłudzenia zwrotu podatku. Konieczne jest zatem identyfikowanie takich podatników i uniemożliwienie im rejestracji lub szybkie wyrejestrowywanie takich podmiotów.

Dalej w uzasadnieniu wskazano, że: „Zmiana brzmienia ust. 4 art. 96 ustawy o VAT ma na celu zapewnienie, aby organy podatkowe, rejestrując podatników, dokonywały weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. W efekcie weryfikacji tych danych nacz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »