Podatek u źródła: Wypłata dla spółki polskiej na konto spółki zagranicznej

Ustawodawca zawęził obowiązek pobrania podatku u źródła do należności wypłacanych w związku z osiąganiem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Jeśli wypłata następuje na rzecz spółki, której dochody podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz tej spółki.

Stan faktyczny

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest domem mediowym świadczącym na rzecz swoich klientów usługi polegające na planowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz zakupie usług mediowych (takich jak czas reklamowy w telewizjach, miejsce na reklamę w prasie, ekspozycja w Internecie materiałów reklamowych, itp.)

Wnioskodawca nabywa różnego rodzaju usługi mediowe (dalej: „Świadczenia”), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm., dalej: „Ustawa o CIT”) zarówno od kontrahentów krajowych (dalej: „Kontrahent krajowy”), jak i od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (dalej: „Kontrahenci zagraniczni”). Przepis art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT dotyczy opodatkowanych ryczałtowo dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty niebędące polskimi rezydentami.

Jednym z Kontrahentów krajowych, od którego Wnioskodawca nabywa Świadczenia jest polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest polskim rezydentem podatkowym i podlega polskiemu podatkowi od osób prawnych od całości dochodów uzyskanych na terytorium RP („Spółka Polska”).

Na fakturze wystawionej przez Spółkę Polską za Świadczenia na rzecz Wnioskodawcy jako odbiorca płatności wskazana jest spółka zagraniczna z siedzibą w Irlandii (dalej: „Spółka zagraniczna”). Na fakturze podany jest zagraniczny rachunek bankowy w banku z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Faktura zawiera adnotację w języku angielskim, że: „Spółka zagraniczna pobiera zapłatę w imieniu Spółki Polskiej”.

Spółka Polska nie jest zakładem Spółki zagranicznej. Posiada odrębną osobowość prawną. Spółka Polska oraz Spółka zagraniczna są jedynie podmiotami z jednej grupy przedstawiciela serwisu z branży mediów społecznościowych. Właścicielem Spółki Polskiej oraz Spółki zagranicznej jest jeden podmiot z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ponadto Spółka Polska zapewniła, że jest ostatecznym beneficjentem przychodu za Świadczenia. Spółka Polska zagwarantowała Wnioskodawcy, że przygotuje stosowne oświadczenie w tej sprawie mówiące, że środki za Świadczenia finalnie trafiają do niej. Spółka zagraniczna zapewniła natomiast, że występuje w roli poborcy płatności w imieniu Spółki Polskiej z przyczyn zapewnienia lepszej wydajności operacyjnej.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy opisana transakcja, tj. nabycie Świadczeń od Spółki Polskiej oraz jednoczesne dokonanie wypłaty z tytułu tych Świadczeń na rachunek bankowy Spółki zagranicznej z siedzibą w Irlandii, która pobiera zapłatę na rzecz Spółki Polskiej, będzie wiązała się z obowiązkiem poboru przez Wnioskodawcę podatku u źródła na gruncie art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT ?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja, tj. nabycie Świadczeń od Spółki Polskiej oraz jednoczesne dokonanie wypłaty z tytułu tych Świadczeń na rachunek bankowy Spółki zagranicznej z siedzibą w Irlandii, która pobiera zapłatę na rzecz Spółki Polskiej, nie będzie wiązała się z obowiązkiem poboru przez Wnioskodawcę podatku u źródła na gruncie art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT, gdyż jest to transakcja krajowa.

Art. 26 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że:

„Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika”.

Art. 21 ust. 1 pkt 2a stanowi natomiast o tym, że „podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów”.

Art. 3 ust. 2 ustawy o CIT wskazuje, że: „Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie natomiast z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, dalej: „O.p.”): „Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »