Podatek od spadków trzeba często zapłacić dwa razy

Zapłacony za granicą podatek od spadków nie może zostać potrącony z czystej wartości spadku. To, czy podatek trzeba będzie zapłacić również w Polsce, zależy od postanowień porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z państwem, w którym zapłacono należny tam podatek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędziowie Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy inspektor sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi M.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę.

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. (dyrektor) decyzją z [...] nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. (naczelnik) z [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia M.G. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w wysokości 301.987 zł.

Organ wskazał, że z poświadczenia spadkowego Sądu Rejonowego w D. z 4 stycznia 2018 r. nr 42 VI 1453/17 wynika, że spadek po zmarłym 10 sierpnia 2017 r. K.B. ostatnio zamieszkałym w W.. nabyła w całości M.G.

M.G. w dniu 14 czerwca 2018 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym w B. zeznanie podatkowe (urzędowy formularz SD-3) o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia po zmarłym K.B., w którym wykazała do opodatkowania masę spadkową w kwocie 1.594.733,00 zł, na którą składały się: nieruchomość wraz z budynkiem - 1.458.555 zł, środki pieniężne – 115.341 zł, meble wraz z wyposażeniem – 20.837 zł. Jako długi i ciężary w kwocie 514.398 zł wykazała: koszty adwokacko-notarialne - 51.193 zł, koszty pogrzebu spadkodawcy - 18.581 zł, koszty utrzymania miejsca na cmentarzu przez 20 lat - 3.624 zł, podatek od spadku zapłacony w Niemczech – 441.000 zł. Według zeznania SD-3 czysta wartość spadku wynosiła 1.080.335,00 zł. Do zeznania podatkowego załączyła rachunki potwierdzające poniesione wydatki na adwokata - 12.114,04 euro, pogrzebu – 3.882,60 euro oraz utrzymania miejsca na cmentarzu - 856,82 euro.

Do złożonego pisma z 2 lipca 2019 r. pełnomocnik strony załączył umowę sprzedaży z 9 kwietnia 2019 r. rep. 109/2018 na mocy której nieruchomość wchodząca w skład spadku po K.B. została sprzedana przez M.G. za 355.000 zł euro, tj. 350.000 euro za budynek wraz z gruntem i 5.000 zł za meble z wyposażeniem. Następnie w piśmie z 6 sierpnia 2018 r. poinformował, że do masy spadkowej weszły środki pieniężne w kwocie 28.557,14 euro, na dowód czego przedłożył wyciąg z rachunku bankowego K.B.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. pełnomocnik dostarczył decyzję niemieckiego urzędu skarbowego z 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia podatku od spadków po zmarłym K.B. wraz z jej tłumaczeniem na język polski. Z w/w decyzji wynika, że podatek od spadku wyniósł 104.460 euro, natomiast całkowita wartość przedmiotów spadku stanowiła 386.577 euro, w tym wartość nieruchomości - 350.000 euro, kwota środków pieniężnych w banku - 28.577 euro i wartość sprzętu domowego 8.000 euro. Przy piśmie z 13 sierpnia 2018 r. pełnomocnik dostarczył potwierdzenie zapłaty podatku od spadku w wysokości 104.460 euro.

Pełnomocnik wyjaśnił, że różnica w wycenie wyposażenia domu pomiędzy jego wartością zgłoszoną do opodatkowania w Niemczech (8000 euro) a wartością wykazaną w zeznaniu SD-3 (5000 euro) wynika z podania do opodatkowania w Niemczech szacunkowej wartości wyposażenia domu, natomiast w zeznaniu SD-3 wskazano wartość transakcyjną wyposażenia, uzyskaną z jego sprzedaży.

W złożonej 30 października 2018 r. korekcie zeznania SD-3, M.G. wartość masy spadkowej określiła na kwotę 1.592.338 zł a wartość długów i ciężarów na kwotę 518.800 zł. Czysta wartość masy spadkowej wyniosła 1.073.538 zł. Do masy spadkowej zaliczono: nieruchomość wraz z budynkiem - 1.453.025 zł, środki pieniężne - 118.555 zł oraz meble wraz z wyposażeniem - 20.758 zł. Natomiast jako długi i ciężary zostały wykazane: koszty adwokacko-notarialne - 51.126 zł, koszty pogrzebu spadkodawcy - 16.541 zł, koszty utrzymania miejsca na cmentarzu przez 20 lat - 3.668 zł oraz podatek od spadku zapłacony w Niemczech - 447.465 zł.

Naczelnik decyzją z 10 stycznia 2019 r. nr 2602-SPV.4104.308.2018 ustalił M.G. zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w wysokości 301.987 zł. Do wyliczenia podstawy opodatkowania przyjęto czystą wartość masy spadkowej w kwocie 1.521.003 zł stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nabytej masy spadkowej w wysokości 1.592.338,00 zł, a wartością długów i ciężarów w postaci kosztów adwokacko-notarialnych - 51.126 zł, kosztów pogrzebu spadkodawcy w kwocie 16.541 zł oraz kosztów utrzymania miejsca na cmentarzu przez 20 lat - 3.668 zł. Organ podatkowy pierwszej instancji nie zakwestionował składników masy spadkowej i ich wyceny wskazanych w korekcie deklaracji SD-3. Nie uznał za długi i ciężary obciążające masę spadkową zapłaconego w Niemczech podatku od spadku w wysokości 104.460 euro (447.465 zł).

Przeliczenia wartości składników masy spadkowej dokonano według kursu euro wynoszącego 4,1515 zł z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z dnia 4 stycznia 2018 r. Natomiast poszczególne składniki długów i ciężarów przeliczono według kursu NBP z dnia ich poniesienia, tj. koszty adwokacko-notarialne według kursu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 4,2204 zł/euro, koszty pogrzebu według kursu z dnia 13 października 2017 r. w wysokości 4,2603 zł/euro oraz koszty utrzymania miejsca na cmentarzu według kursu z dnia 13 października 2017 r. w wysokości 4,2836 zł/euro.

Przy wymiarze podatku uwzględniono kwotę wolną od podatku dla nabywcy z III grupy podatkowej. Podatek obliczono wg skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) - dalej jako: "u.p.s.d.".

Rozpoznając odwołanie wniesione przez M.G. dyrektor przywołał przepisy art. 2 ust. 1-4 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., nr 12, poz. 90) – dalej jako: "umowa z 14 maja 2003 r.", Stwierdził, że umowa z 14 maja 2003 r. dotyczy wyłącznie podatków od dochodów i zysków majątkowych, co oznacza, iż w Polsce ma ona zastosowanie jedynie do podatków dochodowych, tj. podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Podatek od spadków i darowizn nie został wymieniony w katalogu aktualnie istniejących podatków, których umowa dotyczy, chociaż na dzień zawarcia umowy - 14 maja 2003 r. – obowiązywała u.p.s.d. Dla uniknięcia podwójnego opodatkowania spadku otwartego w jednym państwie, którego nabywcą jest rezydent drugiego państwa, zawierane są odrębne umowy. Polska nie zawarła takiej umowy z Niemcami. Dlatego zapłacenie w Niemczech określonej kwoty podatku od spadku zgodnie z prawem niemieckim, nie zwalnia od uiszczenia należnego podatku według prawa polskiego.

Oceny zasadności opodatkowania nabytego przez M.G. spadku dokonać należy na gruncie uregulowań u.p.s.d. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 2 w/w ustawy w sytuacji nabycia tytułem dziedziczenia przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, czynnikiem decydującym o podleganiu u.p.s.d. jest posiadanie przez nabywcę obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku. Dyrektor wskazał na przepisy art. 992 § 1 i § 2, art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego odnoszące się do spadku, w tym chwili otwarcia i nabycia spadku. Stwierdził, że z Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników (SeRCe) wynika, że w dacie otwarcia spadku po K.B., tj. 10 sierpnia 2017 r., M.G. była obywatelką polską. Poza sporem pozostaje okoliczność, że w dacie otwarcia spadku jej miejsce stałego zamieszkania znajdowało się w Polsce. Zatem nabycie przez M.G. spadku podlega opodatkowaniu w oparciu o przepisy u.p.s.d.

Organ jako bezpodstawny ocenił zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 u.p.s.d. poprzez uznanie, że podatek od spadku uiszczony przez podatnika w Niemczech nie stanowi ciężaru spadkowego, podlegającego odliczeniu od podstawy opodatkowania. Przepisy u.p.s.d. nie zawierają definicji długu i z tego względu wykładni pojęcia dług należy dokonać ustalając jakie znaczenie nadają mu przepisy prawa cywilnego.

Jako długi i ciężary w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.s.d. traktowane są, oprócz długów spadkodawcy przechodzących na spadkobiercę zgodnie z art. 922 § 1 w związku z § 2 Kodeksu cywilnego, także obciążenia należące do długów spadkowych zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu cywilnego oraz koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, które - jako poniesione na rzecz spadkodawcy przed jego śmiercią - mogłyby być zaliczone do długów spadkodawcy. Są to obciążenia bezpośrednio związane z obowiązkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. Natomiast zapłacony przez M.G. w Niemczech podatek w związku nabyciem spadku nie należy do tej kategorii obciążeń, ponieważ nie wynika z prawa cywilnego, nie ciążył na spadkodawcy, jego poniesienie nie jest konieczne dla nabycia spadku, potwierdzenia statusu spadkobiercy, wykonania testamentu i pozostaje...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »