PIT: Zakup i ułożenie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe

Pytanie: Wnioskodawca środki ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczyć na zakup kostki brukowej oraz jej ułożenie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie związany z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a także na podjeździe, chodniku oraz na opaskę z kostki wokół domu. Czy ww. zakup i ułożenie kostki brukowej mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2019 r. (data wpływu 27 lutego 2019 r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 4 marca 2019 r. (data wpływu 12 marca 2019 r.) a także w piśmie z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu 17 kwietnia 2019 r.) będącego odpowiedzią na wezwanie z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.188.2019.1.MJ o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatków na zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opaskę z kostki wokół domu, za wydatki na własne cele mieszkaniowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatków na zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opaskę z kostki wokół domu, za wydatki na własne cele mieszkaniowe.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 0114-KDIP3-1.4011.188.2019.1.MJ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (data nadania 12 kwietnia 2019 r., data doręczenia 14 kwietnia 2019 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data nadania 17 kwietnia 2019 r., data wpływu 17 kwietnia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2018 r. Wnioskodawca otrzymał w spadku mieszkanie, które zbył również w 2018 r. i musi tę transakcję rozliczyć w PIT-39. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia stosownego podatku nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 11 kwietnia 2019 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011. 188.2019.1.MJ (data nadania 12 kwietnia 2019 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego o wskazanie:

 • daty śmierci spadkodawcy,
 • czy Wnioskodawca był jedynym spadkobiercą, czy w spadkobraniu brały udział inne osoby? Jeżeli w spadkobraniu brały udział również inne osoby to proszę wskazać:
  • liczbę osób (pozostałych spadkobierców) biorących udział w spadkobraniu, wielkość udziału przysługującą Wnioskodawcy w ramach spadku oraz pozostałym spadkobiercom,
  • czy było prowadzone postępowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności?
  • jeśli było przeprowadzone postępowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności, to czy wartość nabytych składników w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy przed dokonaniem działu spadku lub zniesienia współwłasności?
  • czy działowi spadku i zniesieniu współwłasności towarzyszyły spłaty bądź dopłaty?
 • czy środki ze zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku chce Pan przeznaczyć na zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opaskę z kostki wokół domu, w którym realizuje Pan własne cele mieszkaniowe, tj. zamieszkuje Pan w nim?
 • czy taras, na którym chce Pan ułożyć kostkę brukową jest konstrukcyjnie związany z budynkiem mieszkalnym?

Ponadto tut. Organ wezwał o przeformułowanie zadanych pytań oraz przedstawienie stanowiska do przeformułowanych pytań.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu 17 kwietnia 2019 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. Wskazał w nim, że w związku ze śmiercią matki w dniu 12.01.2018 r. nabył prawo do spadku, którym było mieszkanie własnościowe. Spadkobierców było 3 (łącznie z Wnioskodawcą) i w ramach spadku Wnioskodawca nabył prawo do 1/3 wartości mieszkania. Nie było prowadzone postępowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności. Środki ze zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku Wnioskodawca chce przeznaczyć m.in. na zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opasce wokół domu, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, tj. zamieszkuje w nim. Taras, na którym Wnioskodawca chce ułożyć kostkę brukową nie jest konstrukcyjnie związany z budynkiem mieszkalnym.

W związku z powyższym opisem zadano ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu pytanie.

Czy zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opaskę z kostki wokół domu mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, zakup i ułożenie kostki brukowej na podjeździe, chodniku, tarasie i na opasce wokół domu to wydatek na własne cele mieszkaniowe, gdyż znacznie podnosi standard i wartość materialną domu. Dom jest własnością Wnioskodawcy i znajduje się na jego działce, a planowane ułożenie kostki wokół domu oraz zrobienie tarasu i opaski z kostki będzie jego częścią.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a- c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak z powyższego wynika, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w związku ze śmiercią matki w dniu 12.01.2018 r. nabył prawo do spadku, którym było mieszkanie własnościowe i w ramach spadku Wnioskodawca nabył prawo do 1/3 wartości mieszkania, które zbył w 2018 r.

W związku z przedstawionym opisem wyjaśnić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazując, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw. Zatem, poprzez „nabycie”, należy rozumieć każde zwiększenie aktywów podatnika.

Interpretacja pojęcia „nabycie” została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym. Według Kodeksu cywilnego nabycie jest to uzyskanie prawa własności rzeczy. Zatem, aktywa majątkowe ulegają zwiększeniu. Zdaniem Sądu, przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć, każde zwiększenie aktyw&oa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »