PIT. Skutki podatkowe otrzymania pomocy od fundacji

Pytanie podatnika: Czy pomoc otrzymywana przez Wnioskodawcę od Fundacji jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 16 i 21 lipca 2015 r. oraz 11 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od fundacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 17 lipca 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-23/15/MZ, IBPB-2-1/4511-147/15/MZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 16 lipca 2015 r. (uiszczenie opłaty) oraz 21 lipca 2015 r. i 11 sierpnia 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawczyni jest rodzicem dziecka urodzonego przed 36 tygodniem ciąży („wcześniaka”). Z tego względu razem z ojcem dziecka zamierza korzystać z pomocy udzielanej przez Fundację „...” (dalej Fundacja). Fundacja ta, powstała w 2003 r. z inicjatywy rodziców wcześniaka, pod patronatem merytorycznym Instytutu w W.; jest organizacją pożytku publicznego.

Głównym obszarem działań Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży w postaci dostępu do informacji, fachowej literatury, grup wsparcia działających przy programie „...”, wsparcia finansowego oraz kontaktów z innymi rodzicami wcześniaków zaprzyjaźnionych z Fundacją.

Do przedmiotu działalności Fundacji, określonego w jej statucie (§ 8 ust. 2) należy m. in. pomoc społeczna, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja otrzymuje środki (zasadniczo pieniężne ale również rzeczowe) od darczyńców w różnych formach prawnych: na podstawie umów darowizny, na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lub na podstawie przepisów o zbiórkach publicznych. Fundacja prowadzi główny rachunek bankowy (w celu zbierania środków, otrzymywanych od niektórych darczyńców oraz środków otrzymywanych jako 1% podatku dochodowego od osób fizycznych), dodatkowy rachunek, na który wpływają środki uzyskane ze zbiórek publicznych oraz rachunki pomocnicze (tzw. subkonta), prowadzone dla rodziców poszczególnych dzieci objętych pomocą Fundacji, na które przekazywane są bezpośrednio środki od darczyńców albo pośrednio – w następstwie przeksięgowania środków z głównego rachunku bankowego.

W zależności od formy prawnej przekazywanych Fundacji środków można wyróżnić następujące przypadki:

 1. na rachunek główny Fundacji wpływają środki przekazywane na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; środki te są przekazywane albo ze wskazaniem konkretnego dziecka (beneficjenta), albo bez takiego wskazania;
 2. osoba fizyczna lub prawna wpłaca środki na konkretne subkonto dziecka;
 3. osoba fizyczna lub prawna wpłaca środki na rachunek główny Fundacji ze wskazaniem konkretnego dziecka, które nie ma założonego subkonta;
 4. osoba fizyczna lub prawna przekazuje darowizny rzeczowe Fundacji z przeznaczeniem na użyczanie ich (nieodpłatne oddanie do używania) dzieciom;
 5. Fundacja otrzymuje środki w ramach zbiórek publicznych; środki te trafiają na wyodrębniony rachunek Fundacji, jednakże nie są one przeznaczone dla konkretnego dziecka.

Podział środków pomiędzy beneficjentów jest uzależniony od tego, w który z ww. sposobów Fundacja otrzymała środki (pieniężne albo rzeczowe).

W odniesieniu do środków, które są wpłacane na rachunek główny Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko Fundacja przeksięgowuje je na subkonto dziecka. Subkonto dla danego dziecka prowadzone jest na podstawie umowy zawartej przez Fundację z rodzicami dziecka. Na mocy tej umowy Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dziecka/ dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są rodzice.

Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dziecka/dzieci przez darczyńców oraz osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami przekażą Fundacji na rzecz dziecka/dzieci do 1% (jednego procenta) podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego. Wszystkie środki gromadzone na rzecz dziecka/dzieci są księgowane na jego subkoncie, ale stanowią własność Fundacji.

W przypadku, gdy 1% (jeden procent) podatku dochodowego zostanie wpłacony na konto ogólne Fundacji z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci. W przypadku, gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci.

W przypadku gdy na konto ogólne Fundacji zostanie wpłacona darowizna z przeznaczeniem na konkretne dziecko/dzieci, Fundacja dokonuje przelewu na subkonto danego dziecka/dzieci.

Fundacja raz w roku kalendarzowym, przekazuje rodzicom/rodzicowi informację o stanie środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej. Rodzic/każdy z rodziców, ma prawo zasięgania na bieżąco informacji o stanie środków zgromadzonych na subkoncie, o którym mowa powyżej.

Wypłata środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica, po przedstawieniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dziecka/dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami, tj. koszty:

 1. lekarstw, szczepionek, odżywek, suplementów diety, mleka w proszku, produktów bezglutenowych – w przypadku rodzin bliźniąt, trojaczków, czworaczków również artykuły pielęgnacyjne typu pieluchy jednorazowe i wielokrotnego użytku, chusteczki wilgotne itp.;
 2. operacji i zabiegów;
 3. wizyt i konsultacji lekarskich;
 4. usług pielęgniarzy, masażystów, rehabilitantów, terapeutów, a także opiekunów z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej;
 5. sprzętu rehabilitacyjnego (np. mat, chodzików, rurek tracheotomijnych, sprzętu do ćwiczeń z integracji sensorycznej, w tym butów/wkładek profilaktycznych i ortopedycznych, a także wózków itp.) oraz konserwacji tego sprzętu;
 6. zabawek edukacyjnych, w tym książek, gier, w tym gier do rehabilitacji ruchowej;
 7. przystosowania samochodu do przewożenia dziecka/dzieci poprzez zakup fotelików samochodowych lub innych akcesoriów niezbędnych do przewożenia dziecka niepełnosprawnego;
 8. przejazdów karetką, w tym koszty pobytu rodzica w szpitalu w czasie hospitalizacji dziecka;
 9. opłat za uczęszczanie do przedszkola/ośrodka integracyjnego lub specjalistycznego oraz za zajęcia specjalistyczne typu gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia z logopedą, integracji sensorycznej i inne, a także wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, w tym włącznie z kosztami pobytu rodzica;
 10. koszty wyżywienia w przedszkolu, jeżeli dziecko musi przebywać na specjalistycznej diecie;
 11. koszty przejazdów do lekarzy, szpitali i innych specjalistycznych ośrodków dowolnymi środkami komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

Koszty paliwa oraz konserwacji pojazdów wykorzystywanych również do innych celów niż transport dziecka/dzieci w celu jego rehabilitacji i leczenia nie podlegają rozliczeniu ze środków znajdujących się na subkoncie.

Ze środków zgromadzonych na subkoncie nie można refundować zakupu samochodu, komputerów, sprzętu RTV oraz AGD.

W przypadkach szczególnych, na umotywowany wniosek i po uzgodnieniu z przedstawicielem Fundacji, mogą być rozliczane również inne koszty niż wymienione w pkt 1-11.

Fundacja refunduje poniesione przez rodziców/rodzica koszty, na podstawie faktur i rachunków wystawionych na rodziców/rodzica, lub na dziecko, na które założone jest subkonto, tylko do wysokości środków znajdujących się na subkoncie, o którym mowa wyżej.
Fundacja nie ma obowiązku zapłacić przedstawionej jej do rozliczenia faktury lub rachunku dokumentujących koszty, o których mowa w ust. 5, ale jeszcze niezapłacone.

W przypadku środków, które są wpłacane na rachunki (rachunek główny oraz prowadzony dla celów zbiórek publicznych) Fundacji bez wskazywania beneficjenta, decyzję o ich podziale (przyznaniu konkretnym dzieciom) podejmuje zarząd Fundacji na podstawie obowiązującego regulaminu przyznawania pomocy społecznej, kierując się następującymi zasadami:

 • pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają rodzice dzieci znajdujący się w trudnej sytuacji majątkowej i rodzinnej (ocenianej na podstawie dochodu, warunków mieszkalnych, możliwości zarobkowych itp.);
 • pomoc ponadto otrzymują rodzice dzieci, wskazanych (zakwalifikowanych do leczenia) przez autorytety medyczne, np. Konsultanta ds. Neonatologii;
 • wreszcie Fundacja przyznaje pomoc rodzicom dzieci o wysokim stopniu niepełnosprawności.

W każdym z ww. wypadków Fundacja przekazuje (daruje w przypadku środków pieniężnych oraz użycza sprzęt) środki pieniężne (albo płaci zobowiązania pieniężne zaciągnięte przez rodziców) lub rzeczowe na rzecz rodziców dziecka objętego pomocą z przeznaczaniem na pomoc takiego dziecka.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, co następuje:
Zgodnie z projektem umowy o udostępnienie subkonta, którą Fundacja zawiera z rodzicami:

 1. Fundacja zobowiązuje się do udostępnienia swojego subkonta prowadzonego w Banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację Dziecka/Dzieci, której/którego/których przedstawicielem prawnym są Rodzice.
 2. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »