Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA

Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2012 r. (data wpływu 25 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r. (data wpływu 6 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej oraz obowiązku odprowadzania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) w związku z czym pismem z dnia 26 lipca 2012 r., Nr IPTPB1/415-399/12-2/MG, na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Wezwanie z dnia 26 lipca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 30 lipca 2012 r., następnie w dniu 6 sierpnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 3 sierpnia 2012 r.). Ponadto w dniu 2 sierpnia 2012 r. uiszczono brakującą opłatę od wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przyszłości zamierza zostać akcjonariuszem (inwestorem biernym) spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA").
W uzupełnieniu wniosku z dnia 2 sierpnia 2012 r. Wnioskodawczyni wskazała, iż:

 • Aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Spółka komandytowo-akcyjna będzie miała siedzibę w P. Ponadto SKA będzie prowadziła działalność na terenie całej Polski.
 • Zakres działalności spółki komandytowo-akcyjnej będzie, zgodnie z PKD, obejmował następującą działalność:
  • produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych - PKD 10.41.Z,
  • produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – PKD 10.71.Z,
  • produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek - PKD 10.72.Z,
  • przetwórstwo herbaty i kawy - PKD 10.83.Z,
  • produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej - PKD 10.86.Z,
  • produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 10.89.Z,
  • produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych - PKD 11.07.Z,
  • reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,
  • produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych - PKD 20.42.Z,
  • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych - PKD 21.10.Z,
  • produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z,
  • sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 46.34.B,
  • sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - PKD 46.38.Z,
  • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z,
  • sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45.Z,
  • sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z,
  • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z,
  • transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
  • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
  • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z,
  • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
  • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z,
  • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej - PKD 61.20.Z,
  • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z,
  • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z,
  • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z,
  • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z,
  • pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
  • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,
  • działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20Z,
  • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z,
  • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
  • badania i analizy związane z jakością żywności - PKD 71.20.A,
  • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,
  • działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
  • badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
  • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z,
  • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych - z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
  • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
  • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z.

Wnioskodawczyni stwierdziła ponadto, iż podane pozycje PKD mają charakter wstępny i mogą zostać zmienione w późniejszym okresie.

 • Udział Wnioskodawczyni w zysku będzie proporcjonalny do posiadanych przez Nią akcji w kapitale zakładowym SKA. Dokładny procent Jej udziału w kapitale zakładowym SKA nie został jeszcze określony.
 • Z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawczyni będzie uiszczać podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Ponadto, Wnioskodawczyni poinformowała, że będzie uiszczać podatek dochodowy ze źródła przychodów, jakim są emerytura/renta oraz inne krajowe świadczenia, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Wnioskodawczyni zamierza zostać wyłącznie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej i nie będzie pełniła roli komplementariusza w SKA.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego...
Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na status akcjonariusza SKA, Jej dochodem będzie jedynie kwota zatwierdzonej przez walne zgromadzenie dywidendy, wynikająca z uchwały walnego zgromadzenia SKA. Obowiązek podatkowy powstanie w momencie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały w tym przedmiocie (o wypłacie dywidendy), zatem w związku z uczestnictwem w SKA nie będzie Ona zobowiązana do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
Jak stanowi art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „KSH”), SKA jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za jej zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Jako osobowa spółka prawa handlowego, SKA pozbawiona jest osobowości prawnej. W konsekwencji nie ma ona również odrębnej osobowości na gruncie przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym (jest „transparentna podatkowo”), a tym samym nie jest uznawana za podatnika podatku dochodowego. Dochód uzyskany przez SKA opodatkowany jest na poziomie każdego wspólnika SKA, zgodnie z właściwymi ze względu na jego formę prawną uregulowaniami prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.
W myśl art. 8 ust. 1 i 2 tej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz (z zastrzeżeniem możliwości odrębnego opodatkowania tego przychodu, tzw. podatkiem liniowym), łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, a także ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.
Jak stanowi art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, przy czym obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.
Jak wynika z powyższych uregulowań, uczestnictwo Wnioskodawczyni (jako akcjonariusza) w SKA, która prowadzić będzie działalność gospodarczą, będzie prowadziło do uzyskiwania przez Nią przychodów z działalności gospodarczej. Przychód Wnioskodawczyni związany z uczestnictwem w SKA powinien być określony proporcjonalnie do Jej prawa do udziału w zysku tej spółki i opodatkowany według wyboru Wnioskodawczyni - podatkiem liniowym (na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy) lub łącznie z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
Powyższe nie przesądza jednak w ocenie Wnioskodawczyni o tym, kiedy zobowiązana Ona będzie rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu przychodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w SKA oraz czy będzie zobowiązana do wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek.
Przychód z działalności gospodarczej:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia przychodu „należnego”. Sięgając do jego słownikowego znaczenia, należy stwierdzić, że „należny” to przysługujący, należący się komuś lub czemuś, zaś „należeć się” to przysługiwać komuś, stanowić dług, powinność, należność, zapłatę (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN Warszawa 1988 r.).
Idąc tropem przywołanego przez Słownik Języka Polskiego pojęcia „długu”, należy odwołać się do uregulowań prawa cywilnego, zgodnie z którymi dług (zobowiązanie) polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego). Jednocześnie z powstaniem długu powstaje u strony uprawnionej wierzytelność.
Powyższe definicje nie pozostawiają wątpliwości, że przychód może być uznany za „należny” wyłącznie, jeżeli istnieje podstawa, na której uprawniony może się skutecznie domagać zapłaty.
Podobny pogląd prezentowany jest również w literaturze przedmiotu, gdzie wskazuje się, że pojęciu „kwota należna” najbardziej odpowiada określenie długu (pieniężnego). Zatem kwota należna powstaje wówczas, gdy po stronie dłużnika powstaje obowiązek świadczenia. Od tego czasu możemy w zasadzie mówić o przychodzie (Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki w: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Stanowisko to potwierdzone zostało również w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II FSK 1028/06 „Ustawa nie definiuje terminu „kwoty należnej”; w orzecznictwie i piśmiennictwie przeważa zaś pogląd zbieżny z zaprezentowanym w skardze kasacyjnej a podzielany również przez skład orzekający w niniejszej sprawie, iż cecha „należności” dotyczy kwot (przychodów), które są wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego. (...) Termin „kwota należna” jest w tym ujęciu tożsamy z pojęciem „wymagalne świadczenie (wierzytelność)”. (...) Nieracjonalna jest bowiem wykładnia omawianego przepisu, która prowadzi do uznania, iż opodatkowaniu w danym roku podatkowym podlega przychód, który podatnikowi nie przysługuje w tym sensie, iż nie może się on go nawet domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, by podatnikowi „należał się” przychód, skoro nie ma on możliwości realizacji prawa do niego.”
W świetle powyższego Wnioskodawczyni jest zdania, że Jej przychód jako akcjonariusza SKA powstanie najwcześniej w momencie, w którym będzie Ona mogła skutecznie, na gruncie prawa handlowego, domagać się wypłaty dywidendy.
Charakterystyka SKA:
SKA została przez ustawodawcę zaliczona do spółek osobowych, jednak jej konstrukcja stanowi połączenie elementów typowych zarówno dla spółek osobowych, jak i dla spółek kapitałowych. Zadaniem tej spółki jest umożliwienie połączenia interesów dwóch...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »