Opodatkowanie VAT usług magazynowania towarów

Pytanie podatnika: Czy kompleksowe usługi magazynowania świadczone przez Spółkę w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.) oraz z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług magazynowania towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług magazynowania towarów oraz prawa do ujęcia faktur korygujących w deklaracji i informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym zostały wystawione. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 10 czerwca 2015 r. oraz 5 sierpnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą polegającą na produkcji mrożonych owoców i warzyw. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przeważająca działalność polega na produkcji mrożonek na własne potrzeby, w celu ich odsprzedaży na własny rachunek. Ponadto, na zlecenie kontrahentów, Spółka świadczy usługi mrożenia owoców i warzyw z powierzonego surowca oraz magazynuje (przechowywuje) zamrożone towary w niskich temperaturach.

Odbiorcami usług są również kontrahenci zagraniczni, których stałe siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności znajdują się na terenie innych krajów UE, jednak dla potrzeb podatku od towarów i usług zarejestrowani są także w Polsce i posiadają krajowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Kompleksowa usługa obejmuje:

 1. przyjmowanie i rozładunek zaawizowanych przez kontrahenta świeżych owoców i warzyw,
 2. zamrożenie jako półfabrykatu do dalszego przerobu lub wyrobu gotowego,
 3. zapakowanie i oznakowanie,
 4. przechowywanie w komorach mroźnych,
 5. po otrzymaniu dyspozycji, przepakowanie mrożonek w inne opakowania lub ponowne sortowanie,
 6. wydanie i załadunek na awizowany samochód (Spółka nie ponosi kosztów transportu).

W odniesieniu do niektórych kontrahentów usługa polega na wykonywaniu czynności wymienionych powyżej z pominięciem pkt 1), tzn. przyjmowany towar jest już zamrożony.

Należy zauważyć, że udostępnienie powierzchni magazynowej jest tylko jednym z elementów kompleksowej usługi świadczonej na rzecz kontrahentów. Ponadto usługobiorcom nie zostało przyznane prawo do używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości i w związku z tym powierzchnie magazynowe nie są udostępniane w sposób swobodny do wyłącznego dysponowania. Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka rozpoznała miejsce świadczenia usług dla zagranicznych kontrahentów na podstawie art. 28b, tj. w siedzibie usługobiorcy.

Jednak zagraniczny usługobiorca w lipcu 2010 r. zakwestionował fakturę Wnioskodawcy, powołując się na czynności sprawdzające przeprowadzone przez Urząd Skarbowy, którego zdaniem usługa magazynowania jako związana z nieruchomością podlega opodatkowaniu VAT w Polsce na podstawie art. 28e. Takie samo stanowisko prezentowały inne urzędy skarbowe, jak również Krajowa Informacja Podatkowa, dlatego też Spółka skorygowała wystawione faktury i zastosowała art. 28e.

Zdarzenie przyszłe
Obecnie w wyniku zmiany interpretacji przepisów dotyczących ustalenia miejsca świadczenia dla usług, których tylko jednym z elementów jest magazynowanie towarów Spółka powinna skorygować faktury i otrzymać potwierdzenie odbioru.
W piśmie z dnia 10 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Kontrahenci, na rzecz których Spółka świadczyła i świadczy usługi (opisane we wniosku z dnia 07 maja 2015 r.) są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami).
 3. Wymienione we wniosku usługi Spółka wykonała w okresie od stycznia 2010 r. do września 2014 r. i za ten właśnie okres wystawiła faktury dla kontrahentów zagranicznych z zastosowaniem art. 28e (usługi związane z nieruchomościami). Począwszy od października 2014 r. Spółka dla kontrahentów zagranicznych za ww. usługi wystawia faktury, dla których miejscem świadczenia jest siedziba usługobiorcy (art. 28b). Powodem zmiany miejsca świadczenia dla usług opisanych we wniosku była odmowa kontrahentowi Wnioskodawcy zwrotu podatku naliczonego przez Urząd Skarbowy.
 4. Pierwotne faktury za usługi opisane we wniosku Spółka wystawiła w okresie od stycznia 2010 r. do września 2014 r.
 5. Opisana we wniosku korekta faktur w lipcu 2010 r. polegała na zmianie miejsca świadczenia usług magazynowania z siedzibą usługobiorcy na usługi związane z nieruchomościami (art. 28e) i objęła okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r. Podsumowując, za okres od stycznia 2010 r. do września 2014 r. wszystkie faktury za usługi magazynowania wykonane dla kontrahentów zagranicznych są wystawione w oparciu o art. 28e. Spółka na dzień składania uzupełnień do wniosku nie skorygowała ww. faktur.
 6. Miejsce, gdzie Spółka magazynuje towary jest nieruchomością w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn.zm.).
 7. Kontrahenci, na rzecz których Spółka świadczyła i świadczy usługi magazynowania, nie mieli i nie mają jakichkolwiek uprawnień do nieruchomości, na której była i jest wykonywana usługa magazynowania, tj.:
  • kontrahenci nie mieli i nie mają tytułu prawnego do powierzchni magazynowej na której był i jest przechowywany towar,
  • kontrahenci nie mieli i nie mają prawa decydowania o sposobie i miejscu składowania ich towarów w ramach nieruchomości,
  • kontrahenci nie mogli i nie mogą swobodnie poruszać się po terenie magazynu, jedynie w obecności pracownika Spółki, tj. Dyrektora Chłodni.

Ponadto w piśmie z dnia 5 sierpnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, iż kontrahenci zagraniczni, o których mowa w opisie sprawy oraz objęci zakresem zadanego we wniosku pytania nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce. Usługi, o których mowa w opisie sprawy oraz objęte zakresem zadanego we wniosku pytania są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności w Niemczech.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kompleksowe usługi magazynowania świadczone przez Spółkę w Polsce na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce?

Zdaniem Spółki, miejscem świadczenia usług opisanych w zaistniałym stanie faktycznym jest miejsce siedziby usługobiorcy. Tym samym, przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.
Istotnym jest, iż Spółka nie świadczy na rzecz kontrahentów usług użytkowania, czy też używania nieruchomości w rozumieniu art. 28e.
Usługi użytkowania nieruchomości mogą być rozumiane jako ustanowienie przez właściciela prawa do używania nieruchomości i pobierania z niej pożytków w rozumieniu art. 252 kodeksu cywilnego.
Natomiast usługi używania nieruchomości dotyczą udostępniania konkretnej nieruchomości (gruntu, lokalu, budynku) na podstawie umów cywilnoprawnych (najem, użyczenie, dzierżawa).
Zdaniem Spółki, usługa, której jednym z elementów jest udostępnienie miejsca do przechowywania towarów nie ma związku z nieruchomością w rozumieniu art. 28e.
Potwierdzeniem stanowiska Spółki może być:

 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. (C-155/12),
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1786/13),
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 września 2014 r. (sygn. ILPP2/443-452/10/14-S/EWW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »