Opodatkowanie ryczałtem przychodów osoby małoletniej z wynajmu lokali mieszkalnych

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do majątku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez małoletnią Wnioskodawczynię mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2017 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 31 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. nr 3063-ILPB1-1.4511.5.2017.1.KF, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 25 stycznia 2017 r., skutecznie doręczono w dniu 27 stycznia 2017 r., natomiast w dniu 31 stycznia 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w polskiej placówce pocztowej w dniu 28 stycznia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Matka Wnioskodawczyni jest radcą prawnym oraz prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (…). Z darowizn otrzymanych od męża, pieniędzy uzyskanych z podziału majątku oraz ze zwrotu udzielonych mężowi pożyczek nabyła 10 lokali mieszkalnych, które należą do jej majątku osobistego (prywatnego).

Matka Wnioskodawczyni rozważa możliwość:

 • nabycia kolejnych 4 lokali mieszkalnych do swojego majątku osobistego,
 • wynajęcia przez dwuletnią córkę (Wnioskodawczynię) kilku lub wszystkich (w zależności od popytu oraz potrzeb małoletniej) ww. lokali mieszkalnych,
 • wynajęcia przez małoletnią córkę kolejnych lokali mieszkalnych, które nabędzie w 2017 lub 2018 roku ojciec Wnioskodawczyni, jej matka lub małoletnia (chodzi o kilkadziesiąt lokali).

Ani matka Wnioskodawczyni, ani jej mąż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, ani też innej działalności związanej z nieruchomościami. Prowadzą jedynie działalność prawniczą objętą PKD 69.10.Z.

Przychód uzyskany z wynajmu lokali mieszkalnych będzie przeznaczony na utrzymanie małoletniej Wnioskodawczyni oraz zabezpieczenie jej przyszłości. Najem będzie miał charakter tzw. najmu prywatnego i nie będzie związany z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą jej rodziców, a nabyte już lokale mieszkalne albo nabyte przez ojca Wnioskodawczyni lub małoletnią nie stanowią (nie będą stanowić) składników majątku rzeczowego w prowadzonej przez rodziców małoletniej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nabyte lokale będą wynajmowane okazjonalnie osobom fizycznym, aczkolwiek nie wykluczone jest wynajmowanie ich podmiotom gospodarczym. Lokale zostały zakupione w celu lokaty kapitału i jego ochrony, gdyż sytuacja na rynku kapitałowym nie pozwala na jego pełną ochronę. W przyszłości rodzice Wnioskodawczyni chcą przekazać mieszkania córce. Aby zachować ich substancję (by nie uległy zniszczeniu) oraz w celu pokrycia opłat eksploatacyjnych za mieszkania chcą by córka je - do czasu przekazania jej na własność - wynajmowała.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 • stroną zawieranych umów najmu będzie małoletnia;
 • Wnioskodawczyni będzie posiadała tytuł do wynajmu lokali, gdyż z treści przepisu art. 659 wyraźnie wynika, że wynajmujący nie musi być właścicielem rzeczy oddawanej w najem. Wystarczy, że rodzice w przyszłości chcą dać małoletniej mieszkania na własność jak będzie pełnoletnia, a obecnie użyczają jej mieszkania, żeby mogła je okazjonalnie wynajmować do czasu aż osiągnie pełnoletniość. Żeby „zachować ich substancję” - opłaty za zarząd, ewentualne zniszczenie w wyniku braku używania, ogrzewanie itd. Notabene przed rozpoczęciem najmu rodzice przekażą już teraz małoletniej udziały w ww. lokalach, tak aby stała się ich współwłaścicielem jako małoletnia;
 • zgodnie z art. 101 § 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (majątkiem małoletniego) ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Oznacza to, że rodzice nie mogą pobierać pożytków ze źródeł małoletniej. Jeżeli nawet sąd opiekuńczy wyrazi taką zgodę, musi zobowiązać rodziców do zabezpieczenia majątku w interesie dziecka. Oznacza to, że jeżeli rodzice dostaną zgodę na pobieranie pożytków z majątku małoletniej, muszą te pieniądze spożytkować na małoletnią, np. założyć jej lokatę, kupić jej rzeczy konieczne do jej wychowania i prawidłowego rozwoju itd. Reasumując, nie mogą czerpać pożytków z majątku małoletniej, gdyż jest to jej majątek odrębny od majątku rodziców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych należących do majątku osobistego matki albo ojca Wnioskodawczyni, albo do Wnioskodawczyni, wynajmowanych przez małoletnią Wnioskodawczynię mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 8,5 %?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody z wynajmu mieszkań mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa ta reguluje m.in. kwestię opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie art. 10 updof zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie tytułów powstawania źródeł przychodów ma na celu pogrupowanie tych źródeł według podobnego charakteru, co następnie skutkuje zróżnicowanym traktowaniem tychże źródeł. Ustalenie z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Tak zgodnie z art. 10 ust. 1 updof odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 5a pkt 6 updof, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika zatem, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu, zaliczonych do tego źródła przychodów ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem.

W opinii Wnioskodawczyni umowy najmu zawierane przez małoletnią mieszczą się w definicji umów określonych w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W szczególności podkreślić należy, iż przychody z najmu nie będą związane z prowadzoną przez rodziców Wnioskodawczyni, a tym bardziej przez małoletnią - działalnością gospodarczą. Nabyte mieszkania nie stanowią i nie będą stanowiły składników majątku związanych z prowadzoną przez rodziców Wnioskodawczyni lub małoletnią działalnością gospodarc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »