Opodatkowanie podatkiem tonażowym można wybrać ponownie?

Pytanie podatnika: Czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2016 r. (data wpływu do BKIP w Toruniu 22 września 2016 r.), przesłanym zgodnie z właściwością do tut. BKIP (data wpływu 4 października 2016 r.), uzupełnionym 11 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku tonażowego w zakresie ustalenia, czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2016 r. do BKIP w Toruniu (4 października 2016 r. tut. Biura) wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku tonażowego w zakresie ustalenia, czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X sp. z o.o. (dalej: „Podatnik”) jest polskim przedsiębiorcą żeglugowym, który po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (dalej: „Ustawa”), wybrał opodatkowanie dochodów tym podatkiem począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Art. 10 ust. 1 Ustawy w pierwotnym brzmieniu (tj. przed nowelizacją z 2012 r.) przewidywał, że armator podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania wskazany w oświadczeniu, nie krótszy niż 5 lat podatkowych, przy czym zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy w pierwotnym brzmieniu, opodatkowanie podatkiem tonażowym ulega przedłużeniu na kolejne 5 lat, chyba że armator, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po okresie opodatkowania, złoży organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku tonażowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Podatnik przedłużył okres opodatkowania podatkiem tonażowym na kolejne 5 lat i tym samym okres opodatkowania tym podatkiem w przypadku Podatnika skończy się 31 grudnia 2016 r.

Art. 10 ust. 1 Ustawy został w międzyczasie znowelizowany ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1540) i w obecnym brzmieniu przewiduje, że przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat. Jednocześnie, art. 9 ust. 1 Ustawy stanowi, że wybór opodatkowania podatkiem tonażowym następuje przez złożenie przez przedsiębiorcę żeglugowego oświadczenia, według ustalonego wzoru, o wyborze takiego opodatkowania.

Przepisy Ustawy w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają prawa przedsiębiorcy żeglugowego do ponownego wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym po zakończeniu obecnego okresu opodatkowania tym podatkiem, byleby oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy (tj. oświadczenie o wyborze o opodatkowania podatkiem tonażowym) zostało złożone w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 13a Ustawy, wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności podatku tonażowego z rynkiem wewnętrznym.

W przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zastosowanie znajdzie więc decyzja Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie Pomoc Państwa nr C 34/07 (ex N 93/2006) w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce (dalej: „Decyzja”). W ocenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wyrażonej w załączonym piśmie z 17 maja 2016 r. i powołującej się ponadto na konsultację z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, okres obowiązywania Decyzji (do której odwołuje się art. 13a Ustawy) upływa 31 grudnia 2020 r. Po tym czasie, ewentualne przedłużenie obowiązywania programu pomocowego w postaci podatku tonażowego, wymaga zdaniem Ministra ponownej notyfikacji programu - tak, by przed dniem 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska mogła wydać decyzję o przedłużeniu jego obowiązywania. Wskazany przez Ministra koniec obecnego okresu obowiązywania programu (31 grudnia 2020 r.) koresponduje wprost z treścią Decyzji, a ściślej z jej motywem 4...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »