Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy

Działanie polegające na ograniczeniu wydatków w celu minimalizacji straty nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Należy przy tym podkreślić, iż organ nie kwestionuje sensu ekonomicznego poniesionego wydatku, czy też racjonalności podejmowanych przez przedsiębiorcę decyzji gospodarczych i ich efektywności, bada natomiast czy konkretny wydatek został poniesiony w związku dążeniem do osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka z o.o., która zawarła umowę partnerstwa handlowego z firmą A. W zawartej umowie widnieje zapis który określa sposób rozwiązania umowy przed terminem. Spółka była uprawniona do rozwiązania umowy z ważnych powodów, w tym w szczególności w przypadku gdy dalsza współpraca z firmą A w racjonalnej ocenie spółki utraci ekonomiczne uzasadnienie, o ile brak tego uzasadnienia utrzymuje się przez okres 6 miesięcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i zapłatą świadczenia pieniężnego jeśli skutek wypowiedzenia nastąpi przed zakończeniem trzeciego roku obowiązywania umowy. Umowa ta została przez spółkę wypowiedziana z uwagi na planowaną sprzedaż stacji paliw, która prowadzona była w partnerstwie handlowym z firmą A. Na skutek wypowiedzenia umowy partnerstwa została wystawiona przez firmę A faktura na kwotę […] zł, tytułem: „Opłaty z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy”, którą spółka opłaciła.  Przedłużenie bowiem prowadzenia stacji paliw, ze względu na coraz większe opłaty z tytułu odsetek od kredytu który spółka zaciągnęła na budowę tej stacji oraz słabe wyniki na sprzedaży spowodowały nieopłacalność dalszej działalności.

Spółka chciała wiedzieć, czy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktury wystawionej przez firmę A tytułem „Opłata z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy”. Spółka uważa, że faktura ta powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży stacji paliw. Potwierdzeniem tego jest art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych gdzie „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.” Rozwiązanie umowy z firmą A nie wynika z naruszenia przepisów prawa, niedbalstwa bądź nieuzasadnionych (racjonalnie i ekonomicznie) działań podatnika tylko w celu osiągnięcia przychodu jakim będzie sprzedaż stacji paliw.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

W wydanej interpretacji organ wskazał:

Rozpoznanie konkretnego wydatku poniesionego przez spółkę, jako kosztu uzyskania przychodów, wymaga interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które to przepisy regulują omawianą kwestię. W kontekście tych rozważań, należy stwierdzić, że opisane we wniosku wynagrodzenie z tytułu przedterminowego rozwiązania wskazanej we wniosku umowy nie mieści się w dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT. Należność ta nie jest związana z wyrównaniem jakiejkolwiek szkody z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Odnosząc się do wątpliwości spółki, nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że wskazane we wniosku wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży stacji paliw. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. W przypadku sprzedaży składników majątku wchodzących w skład stacji paliw, kosztem tej sprzedaży będzie podatkowa wartość składników majątku trwałego, a więc wartość początkowa tych składników majątku, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, a w odniesieniu do pozostałych składników majątku ich wartość wynikająca z ksiąg o ile nie stanowiła uprzednio kosztów podatkowych. Kosztem uzyskania przychodów z ww. sprzedaży będą także inne wydatki, bezpośrednio związane ze sprzedażą, np. koszty sporządzenia umowy sprzedaży. Wydatkiem takim nie jest jednak wskazany we wniosku wydatek z ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »