Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania a VAT

Pytanie podatnika: Czy miejscem świadczenia przez Spółkę przedstawionych w stanie faktycznym usług przechowywania jest miejsce, w którym Kontrahenci będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usług magazynowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie określenia miejsca świadczenia usług magazynowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi działalność gospodarczą polegającej głównie na produkcji kabli i przewodów.

Na podstawie zawieranych umów (dalej: Umowy), Spółka świadczy usługę przechowywania towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych (dalej: Kontrahenci). Kontrahenci są spółkami prawa zagranicznego, nieposiadającymi siedziby, ani miejsca stałego prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami Umów, Kontrahenci nabywają od Wnioskodawcy towary, które następnie przechowywane są w jednym z magazynów Spółki. Wnioskodawca przechowuje towary do czasu ich wydania Kontrahentom i ponosi odpowiedzialność za ich stan.

W ramach wykonywanej usługi, o miejscu składowania towarów decyduje Spółka. W szczególności, uprawniona jest do wyboru magazynu, w którym przechowywane będą towary. W związku z tym, Wnioskodawca w okresie przechowywania towarów Kontrahentów może swobodnie decydować o przemieszczeniu towarów między magazynami Spółki, jak również w ramach danego magazynu.

W związku z nabywaną usługą przechowywania, Kontrahenci nie nabywają tytułu prawnego do magazynu, w którym składowane są towary stanowiące jego własność, ani też żadnej wyszczególnionej części tego magazynu. Kontrahenci, nie mają prawa samodzielnego wykorzystywania powierzchni magazynowej Spółki, ani zarządzania nią.

Co więcej, pracownicy/przedstawiciele Kontrahentów, co do zasady, nie mają prawa do przebywania na terenie magazynu, w którym składowane są towary Kontrahentów. W szczególności, ewentualne wizyty pracowników/przedstawicieli Kontrahentów w magazynie Spółki nie mogą odbywać się bez wiedzy i zgody Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano pytanie:
Czy miejscem świadczenia przez Spółkę przedstawionych w stanie faktycznym usług przechowywania jest miejsce, w którym Kontrahenci będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, miejscem świadczenia przez Spółkę przedstawionych w stanie faktycznym usług przechowywania jest - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT- miejsce, w którym Kontrahenci będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, określenie miejsca świadczenia usług przedstawionych w stanie faktycznym wymaga rozstrzygnięcia, czy przedmiotowe usługi wypełnia hipotezę powołanego art. 28e ustawy o VAT.

Zakres przedmiotowy art. 28e ustawy o VAT był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o. (sygn. C-155/12). W przytoczonym wyroku, TSUE wskazał, iż opodatkowanie usługi magazynowania w miejscu, w którym znajduje się magazyn (tj. zgodnie z dyspozycją art. 28e ustawy o VAT) wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
i.magazynowanie musi stanowić świadczenie główne podejmowanych czynności, oraz
ii. usługobiorca ma prawo używania wyraźnie określonej części nieruchomości.

Odnosząc powyższe na grunt analizowanego stanu faktycznego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że Kontrahenci w związku z nabywanymi usługami przechowywania towarów, nie nabywają tytułu prawnego do magazynu, w którym utrzymywane są towary stanowiące ich własność, ani też żadnej wyszczególnionej części tego magazynu. W szczególności, Kontrahenci nie mają prawa do samodzielnego wykorzystywania powierzchni magazynowej Wnioskodawcy, ani zarządzania nią. Co więcej, pracownicy/przedstawiciele Kontrahentów, co do zasady, nie mają prawa przebywania na terenie magazynu, w którym składowane są towary Kontrahentów (ewentualne wizyty pracowników/przedstawicieli Kontrahentów w magazynie Spółki nie mogą odbywać się bez wiedzy i zgody Wnioskodawcy).

Powyższe argumenty, w ocenie Wnioskodawcy, jednoznacznie wskazują na to, że usługi świadczone prze; Spółkę nie podlega regulacjom art. 28e ustawy o VAT, gdyż nie są usługami związaną z nieruchomością.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 28e ustawy o VAT znajduje zastosowanie jedynie w przypadku świadczenia usług, które pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z konkretną nieruchomością, która to nieruchomość jest najistotniejszym elementem świadczonej usługi. Jednocześnie nie można uznać, że istotą wykonywanego przez Spółkę świadczenia jest korzystanie ze ściśle określonej nieruchomości. Nieruchomość, w której towary są przechowywanie nie stanowi centralnego i nieodzownego elementu usługi O powyższym przesądza fakt, iż zgodnie z postanowieniami Umów, Spółka decyduje o miejscu składowania towarów Kontrahentów, tj. w szczególności, Spółka może swobodnie decydować o przemieszczeniu towarów między posiadanymi magazynami.

W...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »