Odliczenie VAT z faktury za najem mieszkań dla pracowników

Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Spółka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spółka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi od podmiotu trzeciego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 września 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi od podmiotu trzeciego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi od podmiotu trzeciego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce oraz czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jest również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na fakt posiadania przymiotu pracodawcy.

Przedmiotem przeważającej działalności spółki jest działalność agencji pracy tymczasowej. Ponadto spółka, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze KRS, zajmuje się także m.in. działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz pozostałą działalnością związaną z udostępnianiem pracowników.

Spółka, jako agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca, zatrudnia pracowników tymczasowych i kieruje tych pracowników oraz osoby niebędące pracownikami (zleceniobiorców) do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawców użytkowników. Spółka zatrudnia zarówno polskich obywateli, jak i obywateli innych państw (w szczególności obywateli Ukrainy). W celu maksymalizacji zysków oraz uzyskania większego zainteresowania swoją ofertą pracy, sp. z o.o. stara się, by pracownicy tymczasowi, w tym pracujący na podstawie zawartej umowy o pracę, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (w szczególności Spółka ma tutaj na uwadze cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z zagranicy), mieli zapewnione miejsce noclegowe - zakwaterowanie, które może być częściowo lub w całości finansowane przez pracodawcę.

W tym celu sp. z o.o. wynajmuje kwatery w dogodnych lokalizacjach, znajdujących się w miejscach, które umożliwią pracownikowi wykonywanie pracy u pracodawców-użytkowników przy danym projekcie.

Sp. z o.o. obecnie posiada 28 najmowanych kwater, których cena jest ustalana w różny sposób, w zależności od takich czynników jak lokalizacja, standard czy wysokość cen i dostępność kwater na danym rynku lokalnym. Niektóre z kwater rozliczane są w sposób ryczałtowy (12 kwater, 77 miejsc noclegowych ), tj. poprzez zapłatę z góry określonej ceny, niepodlegającej wahaniom w okresie trwania umowy, za liczbę dostępnych miejsc lub całe mieszkanie. Druga grupa kwater rozliczana jest w sposób dwuskładnikowy (1 kwatera, 9 miejsc noclegowych) - część całkowitej kwoty jest z góry znana (czynsz), zaś druga część rozliczana jest w zależności od kosztów dodatkowych przypadających na kwaterę, takich jak koszty eksploatacji czy media. Trzecia z grup (14 kwater, 114 miejsc noclegowych) rozliczana jest zgodnie z przyjętą przez strony umowy stawką dobową przypadającą na jedną osobę. Rozliczenie następuje z dołu na podstawie liczby mieszkających w danym miesiącu osób, zaś stawki różnią się nawet u tych samych dostawców, w zależności od czasu współpracy oraz skali wynajmowanych kwater.

Z uwagi na fakt, iż działalność Spółki polega na zatrudnieniu pracowników tymczasowych, pracownicy mogą być skierowani do pracy u kontrahentów w różnych częściach kraju. W związku z tym Spółka w ramach prowadzenia działalności gospodarczej nabywa od podmiotów trzecich (Wynajmujących) usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników. Sp. z o.o. wynajmuje mieszkania za określoną w poszczególnych umowach kwotę, a następnie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oddaje je do używania swoim pracownikom. Ostatecznie w zależności od projektu, przy którym pracownik świadczy pracę u danego pracodawcy użytkownika, do którego dany pracownik został skierowany, ustalana jest stawka dofinansowania kwatery dla pracownika (obecnie najczęściej takie dofinansowanie wynosi około 300-500 złotych miesięcznie). Pozostałą część należności z tytułu zakwaterowania lokalu pokrywana jest przez samego pracownika (najczęściej poprzez potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika za jego zgodą).

W sytuacji, gdy Spółka wynajmuje na rzecz swoich pracowników od podmiotów trzecich lokale mieszkalne, zarówno wynajmujący, jak i najemca posiadają wiedzę o tym, w jakim celu dany lokal jest użytkowany przez Spółkę już w chwili nabywania usługi najmu danego lokalu. F. wynajmuje lokale celem zakwaterowania pracowników-najemców, a ponadto zakwaterowanie pracowników stanowi realizację ich celu mieszkalnego, o czym Wynajmujący posiada wiedzę. Z faktur VAT jasno wynika, iż przedmiotem najmu są lokale mieszkalne przeznaczone na cele mieszkalne.

Przedmiotem umowy najmu jest lokal mieszkalny, a jego najemca wykorzystuje go na cele mieszkaniowe. Jest to bowiem ostateczny cel udostępnienia lokalu pracownikom. Fakt, że Spółka wykorzystuje lokale w prowadzonej działalności gospodarczej ma znaczenie dla osiągania korzyści ekonomicznych, ale nie wpływa na klasyfikację lokalu jako niemieszkaniowego, z uwagi na brak potrzeb mieszkaniowych Spółki..

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi jednak fakt, iż wynajem wskazanych lokali na rzecz swoich pracowników cechuje wyraźna tymczasowość zamieszkania w danych lokalach oraz bardzo duża rotacja osób w nich zamieszkujących. Zdarza się bowiem, iż niektórzy pracownicy zamieszkują w nich wyłącznie tymczasowo, a najem ma na celu przede wszystkim zapewnienie na określony czas miejsca, w którym dany pracownik przebywa w związku z wykonywaną czasowo pracą. Celem pracownika nie zawsze jest przeniesienie interesu życiowego do danej miejscowości, lecz możliwość przebywania w danej kwaterze tymczasowo wyłącznie w związku z wykonywaną pracą, a więc tylko na okres jej wykonywania. Mimo to, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do uznania wskazanej usługi za wynajem celem krótkotrwałego zakwaterowania, tj. usług o symbolu PKWiU 55.20.19.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest twierdzenie, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), a tym samym Spółka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spółka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi od podmiotu trzeciego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy nabywa on usługi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to transakcja ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), a tym samym Spółka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spółka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usługi od podmiotu trzeciego.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »