Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia VAT w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym nabył prawo do odliczenia, rozumianym jako okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji, powstał obowiązek podatkowy i Wnioskodawca otrzymał fakturę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia okresów rozliczeniowych, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT otrzymanych z opóźnieniem, faktur korygujących „in-plus” oraz duplikatów faktur VAT, które wcześniej nie wpłynęły do Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia okresów rozliczeniowych, w których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT otrzymanych z opóźnieniem, faktur korygujących „in-plus” oraz duplikatów faktur VAT, które wcześniej nie wpłynęły do Spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji i replikacji płyt w formacie DVD, BD oraz CD, które następnie sprzedaje odbiorcom w kraju i za granicą. Deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług Spółki składane są do urzędu skarbowego miesięcznie.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka otrzymuje faktury zakupowe od swoich dostawców, bądź duplikaty faktur oraz faktury korygujące zwiększające kwotę netto oraz podatek VAT. W zakresie, w jakim zakupy związane są z czynnościami opodatkowanymi Spółka dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur. Zdarza się, że Spółka otrzymuje ww. faktury z opóźnieniem, nawet po upływie trzech lub więcej miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towarów/usług.

Z uwagi na fakt, że sytuacje tego typu mają miejsce dość często i Spółka ma podstawy przypuszczać, że podobne sytuacje występować będą również w przyszłości, w świetle przepisów w zakresie odliczenia podatku naliczonego, w brzmieniu obwiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., pojawiła się wątpliwość, co do okresów rozliczeniowych, w których Spółka ma prawo do realizacji odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących zwiększających wartość podatku VAT. Wątpliwości pojawiają się w szczególności w sytuacjach, gdy Spółka otrzymuje ww. faktury z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do daty dostawy towarów lub świadczenia usług - przykładowo dla scenariuszy przedstawionych poniżej:

 1. Spółka otrzymała fakturę zakupową w kwietniu 2014 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w styczniu 2014 r.
 2. Spółka otrzymała fakturę korygującą zwiększającą wartość podatku VAT w kwietniu 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towarów/usług, których faktura korygująca dotyczy powstał w styczniu 2014 r., przy czym faktura pierwotna została otrzymana i zadeklarowana w styczniu 2014 r. lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 3. Spółka otrzymała duplikat faktury w maju 2014 r. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu sprzedaży towarów/usług powstał w lutym 2014 r., przy czym Spółka nigdy nie otrzymała faktury oryginalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. w zakresie odliczenia podatku naliczonego, należy interpretować w ten sposób, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc, w którym warunek powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz warunek posiadania faktury przez nabywcę zostały łącznie spełnione?
 2. Czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. Spółka ma możliwość zrealizowania prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym Spółka nabyła prawo do odliczenia, rozumianym jako okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji, powstał obowiązek podatkowy i Spółka otrzymała fakturę?
 3. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., gdy Spółka nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 1 i 2, jest ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia, przy czym przez okres, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego należy rozumieć okres, w którym zostały łącznie spełnione obydwa warunki przewidziane w przepisach, tj. w stosunku do danej transakcji powstał obowiązek podatkowy i Spółka otrzymała fakturę?
 4. Czy w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r., Spółka ma prawo zadeklarować kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury korygującej zwiększającej kwotę podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę korygującą „in plus”, lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, bądź poprzez korektę deklaracji VAT za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym to prawo powstało, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 10, ust. 10b, ust. 11 i ust. 13 ustawy o VAT?
 5. Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r., w sytuacji, gdy Spółka nie otrzymała pierwotnej faktury VAT zakupu, dotyczącej czynności, dla której obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał, prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanego duplikatu faktury, może zostać efektywnie zrealizowane w miesiącu otrzymania duplikatu faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, bądź w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym to prawo powstało, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 10, ust. 10b, ust. 11 i ust. 13 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W myśl art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r, ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm; dalej: „ustawa o VAT”) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast w związku z brzmieniem art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku, gdy podatek naliczony stanowi suma kwot wynikająca z faktur/dokumentów celnych otrzymanych przez podatnika, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przytoczone przepisy nie budzą wątpliwości, gdy obydwa warunki zostają łącznie spełnione w tym samym okresie rozliczeniowym. Wątpliwości pojawiają się w przypadku, gdy Spółka otrzymuje fakturę w okresie późniejszym niż powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do danej transakcji, w szczególności po upływie trzech lub więcej miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku podatkowego.

Zdaniem Spółki powyższe przepisy, należy interpretować w ten sposób, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstanie po spełnieniu łącznie obydwu warunków przewidzianych w przepisach dotyczących danej transakcji, tj. powstania obowiązku podatkowego i otrzymania przez Spółkę faktury. W konsekwencji, w przypadku otrzymania faktury w okresie późniejszym niż okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstanie dopiero w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów/świadczenie usług. Zdaniem Spółki, dopiero moment łącznego spełnienia powyższych warunków można uznać za ten, w którym po stronie Spółki powstaje prawo do odliczenia.

W tym miejscu należy wskazać, że w przepisach ustawy o VAT, zarówno w art. 86 ust. 10, jak i w art. 86 ust. 10b pkt 1, ustawodawca posłużył się następującym jednakowo brzmiącym zwrotem: „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje (...)”.

Niewątpliwie prawo do odliczenia ze swej natury może powstać tylko raz. Niemożliwym byłoby nabywanie prawa do odliczenie w kilku odrębnych od siebie okresach, byłoby to założenie wręcz niewykonalne. Co więcej, ustawodawca jasno wskazał, że w momencie otrzymania faktury „prawo powstaje” nie zaś np. „prawo, które powstało wcześniej może zostać zrealizowane”, co niewątpliwie wskazuje na zamiar ustawodawcy, co do łącznego traktowania obu warunków po spełnieniu, których prawo do odliczenia powstaje.

Przeciwna interpretacja, wskazująca jakoby prawo do odliczenia pows...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »