Odliczenie VAT z faktur wystawianych przez zleceniobiorcę

Pytanie podatnika: Spółka Komandytowa zawarła (jako zleceniodawca) z jednym z komandytariuszy, działającym w ramach swojej działalności gospodarczej (zleceniobiorca), umowę o świadczenie usług, zgodnie z którą tenże zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania na rzecz Spółki Komandytowej „usługi organizacji transportu wysyłek oraz opracowywania dokumentów z tym związanych, a także doradztwa w zakresie marketingu i realizacji kontraktów.” Czy Wnioskodawca ma prawo do potrącania VAT naliczonego w fakturach wystawianych z tytułu usługi świadczonej przez zleceniobiorcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2016 r. (data wpływu za pośrednictwem ePUAP 27 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 19 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez zleceniobiorcę z tytułu świadczonej usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez zleceniobiorcę z tytułu świadczonej usługi.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. złożonym w dniu 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 sierpnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wspólnikami Spółki Komandytowej są dwaj komandytariusze (osoby fizyczne, uprawnione do 49,9% udziału w zysku Spółki Komandytowej każda) oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością J sp. z o.o.” (dalej „Spółka z o.o.”, jej udział w zysku Spółki Komandytowej wynosi 0,2%), której jedynymi udziałowcami są w równych częściach ww. komandytariusze. Obydwaj komandytariusze są również członkami zarządu Spółki z o.o. Głównym przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest zarządzanie Spółką Komandytową.

Zgodnie z umową Spółki Komandytowej:

 • do jej reprezentowania uprawniony jest komplementariusz,
 • komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik,
 • oświadczenia w imieniu komplementariusza składa organ uprawniony do jego reprezentowania albo ustanowiony przez niego pełnomocnik lub prokurent,
 • komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia wszystkich spraw spółki, za wyjątkiem spraw, które wymagają zgody wspólników,
 • w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki zgoda komandytariuszy nie jest wymagana, za wyjątkiem spraw, które wymagają zgody wspólników,
 • komplementariusz może otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki na podstawie umowy zawartej ze spółką („umowa o zarządzanie spółką”).

Umowa o zarządzanie spółką, o której mowa powyżej, nie została dotąd zawarta.

Zakres obowiązków członków zarządu Spółki z o.o. został określony dokumentem z 2 stycznia 2016 r., zgodnie z którym „do obowiązków członków zarządu należą:

 1. Dbanie o wizerunek firmy.
 2. Nadzór nad procesami kapitałowymi wewnątrz struktury kapitałowej J Spółka z o.o. i spółki komandytowej.
 3. Udział w posiedzeniach zarządu.
 4. Zawieranie umów w imieniu spółki.
 5. Zapewnienie realizacji uchwał zgromadzenia wspólników.
 6. Akceptacja dla dokonywanych czynności prawnych.
 7. Planowanie inwestycji związanych z działalnością spółki.
 8. Nadzór nad zabezpieczeniem tajemnicy spółki.
 9. Nadzór nad terminowym zatwierdzaniem dokumentów finansowych.
 10. Nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentów księgowo-finansowych.
 11. Dobór odpowiednich pracowników.
 12. Kontrola kosztów spółki i utrzymywanie ich na odpowiednim poziomie.

W dniu 1 lutego 2016 r. Spółka Komandytowa zawarła (jako zleceniodawca) z jednym z komandytariuszy, działającym w ramach swojej działalności gospodarczej pod firmą Piotr Ż. (dalej „Zleceniobiorca”), umowę o świadczenie usług, zgodnie z którą tenże Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania na rzecz Spółki Komandytowej „usługi organizacji transportu wysyłek oraz opracowywania dokumentów z tym związanych, a także doradztwa w zakresie marketingu i realizacji kontraktów.” Zgodnie z umową „do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

 • organizacja transportu towarów,
 • koordynacja logistyczna wysyłek,
 • przygotowywanie dokumentacji transportowej,
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych Zleceniodawcy,
 • doradztwo i pomoc w utrzymaniu i budowaniu relacji z klientami i dostawcami Zleceniodawcy,
 • przygotowanie planu działań mających na celu poprawę kontaktów Zleceniodawcy z wybranymi klientami i jego realizacja,
 • monitoring rynku i analiza wydarzeń mogących mieć wpływ na rozwój przedmiotu działalności Zleceniodawcy,
 • organizacja zakupu i sprzedaży towarów i usług wraz z związanymi z tym czynnościami.”

Umowa nie zawiera żadnych postanowień ograniczających wykonywanie czynności Zleceniobiorcy co do czasu lub miejsca, nie podporządkowuje także Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy. Zleceniobiorca ma zatem pełną swobodę wyboru sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności wynikających z umowy. Przy tym, ponieważ umowa nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Zleceniobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, Zleceniobiorca odpowiada za ewentualne szkody na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. W umowie wyraźnie zaznaczono, że „dla uniknięcia wszelkich wątpliwości strony oświadczają, że żaden zapis niniejszej umowy nie miał na celu tworzenia między stronami innego stosunku prawnego niż stosunku zlecenia, w tym w szczególności stosunku pracy bądź agencji.”

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi 10.000 zł + 23% VAT miesięcznie i zdaniem Wnioskodawcy jest to wynagrodzenie w pełni uwzględniające warunki rynkowe.

Umowa o świadczenie usług z 1 lutego 2016 r. od dnia jej zawarcia jest wykonywana zgodnie z jej postanowieniami. W praktyce konkretne czynności Zleceniobiorcy polegają przede wszystkim na:

 • znalezieniu odpowiedniego transportu dla sprzedawanych przez Spółkę Komandytową towarów (klienci Spółki to zazwyczaj duże firmy chemiczne i jakiekolwiek niedopatrzenie, np. spóźnienie, może spowodować zatrzymanie produkcji, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »