Odliczenie VAT od udostępnianych składników majątku

Pytanie podatnika: Czy spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją składników majątku udostępnianych przedstawicielom i zleceniobiorcom, tj. samochodów, laptopów i telefonów komórkowych, na podstawie zawartych umów odpowiednio pośrednictwa i o zarządzanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2014 r. r. (data wpływu 8 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją składników majątku udostępnianych Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, tj. samochodów, laptopów i telefonów komórkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją składników majątku udostępnianych Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, tj. samochodów, laptopów i telefonów komórkowych. Wniosek uzupełniono w dniu 4 lipca 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży asortymentu chemii gospodarczej, kosmetyków i detergentów. Ponadto Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”).

W przyszłości Spółka zamierza zawrzeć umowy na świadczenie usług pośrednictwa z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - przedstawicielami handlowymi (dalej: „Przedstawiciele”). Umowy te będą określać szczegółowe warunki, zgodnie z którymi Przedstawiciele będą świadczyć na rzecz Spółki usługi pośrednictwa. Świadczone przez Przedstawicieli usługi będą polegały w szczególności na reprezentowaniu Spółki na wskazanym obszarze geograficznym, pozyskiwaniu nowych klientów dla Spółki, utrzymywaniu relacji z klientami dotychczas pozyskanymi, promowaniu produktów Spółki, ich reklamie oraz sprzedaży. Celem zawieranych z Przedstawicielami umów jest intensyfikacja sprzedaży produktów Spółki, rozszerzenie sieci dystrybucji, a także poprawa wizerunku marki produktów Spółki.

Dodatkowo, w związku z zaistnieniem ze strony Spółki zapotrzebowania na usługi zarządzania, Spółka podpisała umowę o zarządzanie z podmiotem świadczącym usługi w zakresie doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania (dalej: „Zleceniobiorca”). Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, świadczone przez Zleceniobiorcę usługi polegają w szczególności na prowadzeniu spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi, księgowości, podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, reprezentowaniu Spółki na zewnątrz, organizowaniu (koordynowaniu) pracy kierownictwa, zgodnie z celami i planami działalności Spółki, wspieraniu kluczowych decyzji Spółki poprzez dostarczanie informacji na temat jej aktualnej sytuacji w zarządzanych obszarach, jak i sytuacji konkurentów oraz realizowaniu strategii rozwoju Spółki.

Celem zawartej ze Zleceniobiorcą umowy jest zapewnienie wysokiego poziomu zarządzania Spółką w zakresie przeprowadzania usprawnień działalności przedsiębiorstwa Spółki, zapewnienie wysokiej efektywności i sprawności logistyki, dążenie do wzrostu zyskowności prowadzonych przez Spółkę przedsięwzięć, a także stworzenie właściwych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania.

Aby umożliwić wykonywanie zarówno przez Przedstawicieli jak i Zleceniobiorców usług na najwyższym poziomie, Spółka ma zamiar udostępniać Przedstawicielom oraz udostępnia Zleceniobiorcom należące do niej składniki majątku w postaci m.in. telefonów komórkowych, samochodów czy laptopów, koniecznych do wykonania usług zgodnie z zawartymi umowami. Spółka planuje wprowadzić do zawieranych umów z Przedstawicielami zapis, w myśl którego - przykładowo, w odniesieniu do używania telefonów komórkowych - Przedstawiciel ma prawo do nielimitowanego używania telefonów komórkowych jedynie w celu wykonania umowy.

Ponadto umowa zwierać będzie podobne zapisy wskazujące na możliwość korzystania z pozostałych składników majątku Spółki jedynie w celu wykonania umowy. Zapisy o możliwości korzystania ze składników majątkowych Spółki jedynie w celu wykonywania umowy zawarte zostały również w umowie o zarządzanie.

Udostępnianie przez Spółkę składników majątku (m.in. telefony komórkowe, samochody oraz laptopy) odbędzie się bez odrębnie ustalonej w umowach opłaty, jednak wartość świadczeń (wartość udostępnienia) będzie pomniejszać wartość wynagrodzenia należnego Przedstawicielowi za świadczenie przez niego usługi pośrednictwa (sposób kalkulacji ceny za usługi pośrednictwa handlowego) lub wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za usługi zarządzania (sposób kalkulacji ceny za usługi pośrednictwa handlowego).

Jednocześnie, Spółka ponosi wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją udostępnianych Przedstawicielom i Zleceniobiorcom składników majątku, w szczególności samochodów osobowych (w tym także paliw wykorzystywanych do napędu tych samochodów), telefonów komórkowych oraz laptopów.

Ponadto Spółka dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Jednocześnie udostępnienie składników majątku w sposób przedstawiony w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego nie jest oraz nie będzie rozpoznawane jako odrębne świadczenie usług dla potrzeb rozliczenia podatku do towarów i usług.

Ponadto z pisma z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) - stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, że:

1. Składniki majątku udostępniane Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, tj. samochody osobowe, laptopy i telefony komórkowe są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych. Nie są one wykorzystywane do czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2. Samochody firmowe będące przedmiotem wniosku to:

 1. samochody osobowe;
 2. pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 i dopuszczalna ładowność jest większa niż 425 kg,
  • 2 i dopuszczalna ładowność jest większa niż 493 kg,
  • 3 lub więcej i dopuszczalna ładowność jest większa niż 500 kg,
 3. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

3. Wśród pojazdów, o których mowa we wniosku, są pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (grupa pojazdów określona jako III, tj. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van). Dla tej kategorii pojazdów Spółka posiada i będzie posiadać odpowiednie zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację zawartą w dowodzie rejestracyjnym tych pojazdów o spełnieniu wymagań dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy. W odniesieniu do pojazdów określonych powyżej jako II, Spółka posiada dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w których określono dopuszczalną ładowność oraz liczba miejsc (siedzeń) dla tych pojazdów.
4. Pojazdy samochodowe, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym nie wynika takie przeznaczenie.
5.

 1. Spółka nadmienia, że konstrukcja pojazdów należących jedynie do grup oznaczonych jako (I) i (II) ww. pkt 2 nie wyklucza ich użycia do celów niezwiązanych działalnością gospodarczą, a zatem właśnie tych grup pojazdów dotyczą. Spółka zaznacza, że nie składała do właściwego organu podatkowego w odniesieniu do tych pojazdów informacji VAT-26 oraz nie zamierza takiej informacji składać w przyszłości. Spółka w odniesieniu do tych pojazdów stosuje i zamierza stosować ograniczenie w prawie od odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług związanych z ich eksploatacją i używaniem. Nie istnieją i nie zaistnieją w przyszłości okoliczności obiektywnie potwierdzające brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego;
 2. Wnioskodawca ustalił reguły co do sposobu wykorzystywania pojazdów poprzez zawarcie zakazu użytkowania pojazdów dla celów prywatnych przez Przedstawicieli i Zleceniobiorców, którym udostępniane są omawiane pojazdy, w regulaminach użytkowania pojazdów oraz w umowach zawartych z tymi podmiotami. Wnioskodawca nie podejmuje i nie podejmie działań zabezpieczających wykonanie ustalonych reguł;
 3. w przypadku uzyskania zgody Spółki na okazjonalne użytkowanie pojazdów do celów prywatnych Przedstawiciele oraz Zleceniobiorcy składają oświadczenie o użytkowaniu pojazdu dla celów prywatnych;
 4. miejsce garażowania pojazdów zależy od rodzaju i charakteru wykonywanych aktualnie obowiązków przez Przedstawicieli lub Zleceniobiorców. W szczególności jednak, jest to miejsce siedziby Wnioskodawcy lub miejsce siedziby usługodawcy;
 5. Wnioskodawca nie wprowadził i nie ma zamiaru wprowadzić obowiązku zostawienia po godzinach pracy na parkingu Spółki pojazdów używanych przez Przedstawicieli/Zleceniobiorców, bez możliwości ich pobrania;
 6. obecnie w Spółce nie istnieje i w przyszłości nie będzie istnieć nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności w postaci GPS;
 7. Wnioskodawca nie dokona należytej staranności, aby wykluczyć możliwość użycia pojazdu do celów prywatnych Przedstawicieli/Zleceniobiorców.

6. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT.
7. Wnioskodawca ponosi i będzie ponosił w przyszłości następujące koszty eksploatacyjne związane ze składnikami majątku udostępnianego Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, od których nabycia zamierza odliczyć podatek VAT w całości lub w części:

 • paliwo do napędu pojazdów,
 • części zamienne,
 • olej silnikowy,
 • płyn do spryskiwaczy,
 • usługi myjni,
 • serwis,
 • przeglądy techniczne,
 • opłaty abonamentowe,
 • usługi naprawy,
 • oprogramowanie,
 • usługi parkingowe,
 • przejazdy autostradami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją składników majątku udostępnianych Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, tj. samochodów, laptopów i telefonów komórkowych, na podstawie zawartych umów odpowiednio pośrednictwa i o zarządzanie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z nabyciem, używaniem i eksploatacją składników majątku udostępnianych na podstawie zawartych umów odpowiednio pośrednictwa i o zarządzanie Przedstawicielom i Zleceniobiorcom, tj. samochodów, laptopów i telefonów komórkowych. Okoliczność, że Spółka udostępnia składniki majątku Przedstawicielom oraz Zleceniobiorcy i jednocześnie udostępnienie to nie stanowi odrębnego świadczenia usług nie pozbawia Spółki w jej ocenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wyżej wskazanego nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na wstępie Spółka nadmienia, że jej zdaniem, udostępnianie Przedstawicielom Zleceniobiorcom opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym składników majątku stanowiących własność Spółki nie stanowi świadczenia usług, w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Bezzasadne jest, w opinii Spółki, sztuczne wydzielanie pojedynczego świadczenia z kompleksowej usługi zarządzania, czy usługi pośrednictwa i odrębne opodatkowanie jest podatkiem od towarów i usług. Takie działanie nie miałoby ekonomicznego sensu, gdyż w przypadku braku zawarcia umowy pośrednictwa, czy umowy o zarządzanie udostępnianie składników majątku na zasadach, o których mowa w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie miałoby racji bytu.

Zarówno Przedstawiciele, jak i Zleceniobiorcy świadczą usługi na rzecz Spółki z wykorzystaniem udostępnionych im przez Spółkę składników majątku.

Wskazane w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym sprzęty, w szczególności: samochody, telefony komórkowe czy laptopy, mają być używane wyłącznie do celów określonych w zawartej umowie, tj. w celu właściwego wykonania usługi. Spółka zawarła bowiem z wymienionymi kontrahentami umowy przewidując, że działanie to spowoduje wzrost sprzedaży produktów Spółki prowadząc do powiększenia jej zysku. Zdaniem Spółki, wydatki ponoszone przez nią na nabycie towarów i usług są pośrednio związane z wykonywaniem przez nią czynności opodatkowanych. Spółka poprzez zawarcie wspomnianych umów przenosi pewne kompetencje na inne podmioty, zlecając im wykonanie czynności na jej rzecz, które w następstwie mają wpływ na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży opodatkowanej. Spółka przy tym podkreśla, że dokonuje ona wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie udostępnianych składników majątku, wydatków na ich utrzymanie i związanych z ich eksploatacją, gdyż zachodzi związek pomiędzy ponoszeniem tych wydatków a wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 grudnia 2012 r, (sygn. ILPP2/443-1482/10-26/MN), w której stwierdził, że „wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od podatku VAT lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego”.

W odniesieniu natomiast do nabycia przez Spółkę samochodów i kosztów przez nią ponoszonych w związku z utrzymaniem tych samochodów, w tym także do nabywanych przez Spółkę paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu używanych przez Przedstawicieli i Zleceniobiorców samochodów, Spółka uważa, że niezależnie od typu zakupionych pojazdów będzie miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących opisane powyżej zakupy, w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o VAT. Regulacje obecnie obowiązujące, wskazane w art. 86a i art. 88a ustawy o VAT, obowiązujące w okresie do 31 marca 2014 r., nakładają na podatnika ograniczenie w prawie do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do nabycia niektórych typów pojazdów samochodowych, m.in. samochodów osobowych oraz nabycia paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu pojazdów wskazanych w odpowiednich przepisach. Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem odpowiednich, przewidzianych w przepisach ustawy o VAT ograniczeń dotyczących prawa do odliczenia VAT od wydatków na nabycie samochodów (w zależności od typu zakupionego pojazdu) oraz paliwa wykorzystywanego do napędu tych samochodów - tj. ograniczeń określonych w treści przepisów art. 86a oraz 88a ustawy VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. przepisy ustawy o VAT zostały zmienione ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z roku 2014, poz. 312, dalej: „ustawa zmieniająca”). Art. 1 pkt 4, art. 1 pkt 5, art. 10, art. 12 i art. 13 ustawy zmieniającej wprowadzają m. in. nowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie pojazdów samochodowych oraz innych wydatków związanych z tymi pojazdami zmieniając kryteria warunkujące możliwość odliczenia podatku od tych wydatków oraz zakres ograniczeń tego odliczenia. Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, również od 1 kwietnia 2014 r. będzie ona uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pojazdów samochodowych oraz innych wydatków dotyczących tych pojazdów, na zasadach określonych w zmienionych przez ustawę zmieniającą przepisach o podatku od towarów i usług, tj. według zasad określonych w przepisach art. 1 pkt 4, art. 1 pkt 5, art. 10, art. 12 art. 13 ustawy zmieniającej.

Reasumując, zdaniem Spółki, będzie ona miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oraz wydatki na utrzymanie i eksploatację udostępnianych Przedstawicielom i Zleceniobiorcy składników majątku, tj. telefonów komórkowych, laptopów i samochodów w okresie do 31 marca 2014 r. na zasadach określonych w ustawie o VAT, natomiast od 1 kwietnia 2014 r. na zasadach wprowadzonych ustawą zmieniającą.

Okoliczność, że Spółka udostępnia składniki majątku Przedstawicielom oraz Zleceniobiorcy i jednocześnie udostępnienie to nie stanowi odrębnego świadczenia usług nie pozbawia Spółki w jej ocenie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wyżej wskazanego nabycia towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i opisanego zdarzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »