Odliczenie VAT od kampera

Pytanie: Czy użytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawcę do pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bieżącej eksploatacji? Kamper ma być wykorzystywany na cele prowadzonej działalności. Na co dzień kamper będzie spełniał funkcję „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem również funkcję transportową osób, materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych użytkowaniem kampera takich jak: raty leasingowe, paliwo i wszelkie inne wydatki eksploatacyjne – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych użytkowaniem kampera takich jak: raty leasingowe, paliwo i wszelkie inne wydatki eksploatacyjne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a głównym przedmiotem działalności gospodarczej, którą prowadzi są usługi remontowo-budowlane. Wnioskodawca wystawia faktury na kontrahentów będących czynnymi zarejestrowanymi podatnikami od towarów i usług z którymi podpisuje umowy na wykonanie usług jako główny wykonawca lub podwykonawca. Spółka bierze czynny udział w przetargach na wykonanie robót budowlanych. Siedziba Wnioskodawcy mieści się w …, ale Spółka często świadczy usługi na terenie innych miast w Polsce. Na chwilę obecną Spółka zatrudnia 19 pracowników. W umowach z osobami zatrudnionymi jako miejsce wykonywania pracy określa się siedzibę Spółki – miasto … . W związku z tym w przypadku, gdy realizacja zadań wynikających z zawartych umów o wykonanie usług remontowo-budowlanych ma odbyć się poza …, pracownicy kierowani są w te miejsca na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Samochody firmowe, które przewożą pracowników oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania robót budowlanych, są samochodami dostawczymi i obiektywnie nie nadają się do wykorzystania do celów innych niż prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza. Tego rodzaju wyjazdy trwają z reguły kilka dni i w tym czasie pracownicy mają zapewnione zakwaterowanie – zazwyczaj nocleg w hotelu. Pracownicy przebywający kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania nie mają tam żadnych spraw prywatnych do załatwienia i wykorzystują udostępnione samochody tylko i wyłącznie do realizacji zadań; przemieszczają się zazwyczaj między budową, a miejscem zakwaterowania i spożywania posiłków. Zwyczajowo podczas wykonywania usług poza terenem … w podróż służbową z pracownikami wyjeżdża Prezes Zarządu, który pełni podczas takiego wyjazdu funkcję nadzorczą i koordynującą przebieg robót, ale jednocześnie w dalszym ciągu, jako jedyny członek Zarządu Spółki wykonuje wszelkie konieczne czynności związane z bieżącym zarządzaniem Spółką, pozyskiwaniem nowych klientów, składaniem ofert, sporządzaniem kosztorysów itp. W związku z realizacją inwestycji poza … Spółka ponosi bardzo wysokie koszty; Wnioskodawca wskazuje, iż same tylko wydatki związane z zakwaterowaniem podczas wyjazdów służbowych w roku 2017 wyniosły około 10.000,- zł, a w miesiącach I-IV/2018 roku już około 8.800,- zł. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż Prezes Zarządu oprócz czynności polegających na prowadzeniu bieżących spraw Spółki, zarządzaniu, przygotowywaniu ofert i kosztorysów, bierze czynny udział podczas realizacji inwestycji, osobiście nadzorując i kontrolując przebieg prac.

W związku z powyższym oraz faktem, iż umowy z kontrahentami, które Spółka ma podpisane lub w przypadku których negocjacje dobiegają końca, dotyczą w przeważającej części wykonywania robót remontowo-budowlanych poza …, Zarząd Spółki postanowił, że w III kwartale bieżącego roku dokona zakupu poprzez zawarcie umowy leasingu operacyjnego, samochodu – kampera marki FIAT DUCATO model …, rok produkcji 2017 r. o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony; w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd ten będzie sklasyfikowany jako „samochód specjalny kempingowy”.

Spółka wskazuje, iż kamper ma być wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług remontowo-budowlanych; do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz do czynności objętych tzw. „odwrotnym obciążeniem”.

Na co dzień kamper będzie spełniał funkcję „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem …, również funkcję transportową osób, materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.

Użytkownikiem kampera będzie wyłącznie Prezes Zarządu; pojazd nie będzie bez jego wiedzy i udziału udostępniany innym osobom lub pracownikom do samodzielnego wykorzystywania, a co za tym idzie tylko Prezes Zarządu będzie „opiekunem” kampera, będzie posiadaczem kluczyków do niego i osobiście będzie sprawował pieczę nad prawidłowym wykorzystaniem samochodu tzn. w celach, dla których został zakupiony.

Wnioskodawca nie przewiduje prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w rozumieniu art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ani zgłoszenia do urzędu skarbowego informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12-15 tej ustawy na formularzu VAT-26.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Zarząd Spółki powziął wątpliwość, czy planowany zakup kampera w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie uprawniał Wnioskodawcę do pełnego odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących rat leasingowych, zakupu paliwa oraz innych kosztów bieżącej eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę wystąpienie z niniejszym wnioskiem stało się konieczne i uzasadnione.

W uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie 0113-KDIPT1-3.4012.499.2018.1.JM zgodnie z wezwaniem z dnia 26.07.2018 r. Wnioskodawca wyjaśnia, że kamper, którego zakup planuje zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, nie mieści się w żadnej z kategorii pojazdów wymienionych w ust. 9 art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, że:

 1. kamper jest specyficznym rodzajem pojazdu samochodowego (w dowodzie rejestracyjnym zostanie opisany jako „samochód specjalny kempingowy”), a w praktyce pełni funkcję „samochodu mieszkalnego”, co wynika zarówno z charakterystycznej budowy pojazdu, jak i jego wyposażenia,
 2. Spółka planuje przeznaczyć kamper na „mobilne biuro” w celu należytego sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu w sytuacji, gdy usługi budowlane stanowiące główny przedmiot działalności są realizowane w różnych miejscach, zarówno na terenie …, jak i całej Polski, a sprawowanie nadzoru przez Prezesa Zarządu na budowach w czasie realizacji inwestycji jest konieczne,
 3. możliwości transportowe i noclegowe kampera nabierają charakteru ubocznego w stosunku do funkcji nadrzędnej, którą będzie wykorzystanie pojazdu samochodowego przez Prezesa Zarządu jako „mobilnego biura”,
 4. trudność w interpretacji przepisów w zakresie prawa do odliczenia podatku należnego wynika z faktu, że kamper nie został wymieniony w przepisach ustawy o VAT; jako pojazd specjalny, pomimo zakwalifikowania do tej kategorii przez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 5. prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego w przypadku zakupu i użytkowania kampera nie należy jednak rozpatrywać w rozumieniu art. 86a ust. 9 ustawy o VAT,
 6. biorąc pod uwagę posiadane cechy techniczne, funkcjonalność i przeznaczenie pojazdu trudno uznać również, że jest to samochód z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia VAT, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy,
 7. ograniczenia ustawowe w odliczeniu podatku naliczonego dotyczą bowiem określonych rodzajów pojazdów samochodowych, nie odnoszą się zaś do pojazdów, które są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika; o czym stanowi ust. 3 punkt 1 art. 86a ustawy o VAT,
 8. ponadto w myśl decyzji wykonawczej Rady UE nr 2013/805/UE z dnia 17.12.2013 r. ustawodawca polski został upoważniony do wprowadzenia ograniczenia do 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co oznacza, że ograniczeniu nie powinny podlegać pojazdy samochodowe, które podatnik faktycznie wykorzystuje wyłącznie do działalności gospodarczej,
 9. przegląd stanowisk prezentowanych przez fiskusa w interpretacjach indywidualnych, wydanych w analogicznych sprawach, pozwala wysnuć wniosek, że przyznanie podatnikom prawa do pełnego odliczenia VAT od pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej ma charakter pozorny, ponieważ wymagane warunki formalne; w tym zwłaszcza w zakresie ustalenia zasad używania pojazdów, są tak rygorystyczne, że w praktyce nie do spełnienia; urzędy skarbowe żądają bowiem wyeliminowania choćby potencjalnej możliwości prywatnego użycia pojazdu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stwierdza, że ograniczenia w odliczeniu VAT wynikające z art. 86a ustawy o VAT w praktyce nie dotyczą kampera, który zgodnie z przedstawionym opisem użytkowany będzie wyłącznie przez Prezesa Zarządu przede wszystkim jako „mobilne biuro”, a funkcja transportowa lub noclegowa pojazdu nabierze charakteru drugorzędnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy użytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu w sposób i na warunkach opisanych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uprawnia Wnioskodawcę do pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczących rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bieżącej eksploatacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie miała prawo do odliczenia 100% VAT wykazanego w fakturach dotyczących rat leasingowych, zakupu paliwa i wydatków związanych z eksploatacją kampera.

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »