Odliczenie przez spadkobiercę wydatków poniesionych przez spadkodawcę na cele mieszkaniowe

Pytanie podatkowe: Czy w świetle przedstawionych faktów Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego i dokonać odliczenia wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17 grudnia 2015 r., uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. złożony został wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 4 marca 2016 r., Nr IPTPB2/4511-811/15-2/AKu, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 7 marca 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 marca 2016 r.). W dniu 21 marca 2016 r. (nadano w dniu 18 marca 2016 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 marca 2013 r. mąż Wnioskodawczyni …., nabył w spadku tytułem dziedziczenia po wujku, nieruchomość o wartości 120 000 zł. Od nabytego spadku zapłacił podatek od spadków i darowizn do Urzędu Skarbowego ….. W lutym 2015 r. nabytą nieruchomość sprzedał.

Uzyskane ze sprzedaży pieniądze Wnioskodawczyni wraz z mężem postanowili przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego, który wspólnie zaciągnęli na budowę domu. Pozostałą część środków postanowili przeznaczyć na cele mieszkaniowe (wykończenie i remont domu mieszkalnego), korzystając z ulgi mieszkaniowej dla małżonków. W marcu 2015 r. spłacili kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku.

Po wypadku samochodowym, także w marcu 2015 r., zmarł mąż Wnioskodawczyni. Zgodnie z wyrokiem Sądu, Wnioskodawczyni jako jedyna spadkobierczyni odziedziczyła dom, działkę i pieniądze. Nabyła także dług – zapłatę podatku dochodowego od sprzedaży nabytej w 2013 r., a sprzedanej w lutym 2015 r. nieruchomości przez męża Wnioskodawczyni.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, że:

 1. elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się wobec Wnioskodawczyni postępowania podatkowego lub kontrolnego, prowadzonego przez organ administracji skarbowej;
 2. nieruchomość nabyta w dniu 6 marca 2013 r. przez męża Wnioskodawczyni jest położona …., w jej skład wchodziły: nieruchomość gruntowa o pow. 0,0279 ha, zabudowana budynkiem o nr 132 i nieruchomość gruntowa o pow. 0,0024 ha z prawem drogi koniecznej. 

  Mąż Wnioskodawczyni był jedynym spadkobiercą ww. nieruchomości (zapłaty podatku dokonał w dniu 20 sierpnia 2013 r. ze wspólnego rachunku bankowego w kwocie 14 265 zł).
 3. wartość sprzedanej nieruchomości to 135 000 zł;
 4. przychód ze sprzedaży nieruchomości został przelany w dniu 13 lutego 2015 r. zgodnie z aktem notarialnym na wspólny rachunek bankowy;
 5. mąż Wnioskodawczyni sprzedał nieruchomość jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej;
 6. kredyt w wysokości 151 500 zł został zaciągnięty przez Wnioskodawczynię i Jej męża na budowę własnego domu mieszkalnego;
 7. przychód ze zbycia nieruchomości został wydatkowany w kwocie 66 590 zł 31 gr na spłatę kredytu hipotecznego, kwota około 14 000 zł na remont i modernizację budynku mieszkalnego, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku, natomiast od pozostałej części środków pieniężnych Wnioskodawczyni zamierza zapłacić podatek;
 8. Mąż Wnioskodawczyni po sprzedaży nieruchomości zamierzał rozliczyć przychód korzystając ze zwolnienia przedmiotowego, wydatkując go na cele mieszkaniowe (do śmierci męża istniała pomiędzy nim a Wnioskodawczynią wspólność majątkowa);
 9. Wnioskodawczyni zamierza rozliczyć dochody zgodnie z art. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym …..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w świetle przedstawionych faktów Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego i dokonać odliczenia wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), pozostawanie do śmierci męża Wnioskodawczyni we wspólności majątkowej, wspólnie zaciągnięty kredyt na budowę własnego budynku mieszkalnego, wniesienie przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez męża na wspólny rachunek bankowy upoważniają Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni nabył w 2013 r. w spadku po zmarłym wujku nieruchomość zabudowaną, którą następnie odpłatnie zbył w lutym 2015 r. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze Wnioskodawczyni wraz z mężem planowali przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego na budowę domu oraz na wykończenie i remont ww. domu mieszkalnego. Mąż Wnioskodawczyni zmarł w marcu 2015 r. Spadek po nim odziedziczyła Wnioskodawczyni, będąc jedynym spadkobiercą.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121 z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 powyższej ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem, w świetle powyższego stwierdzić należy, że nabycie przez męża Wnioskodawczyni nieruchomości zabudowanej, będącej przedmiotem odpłatnego zbycia w 2015 r. nastąpiło w 2013 r. w spadku.

Z uwagi na fakt, że nabyta przez męża Wnioskodawczyni w spadku po wujku nieruchomość, została przez Niego sprzedana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej nabycie, sprzedaż ta s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »