Ochrona z interpretacji dla utworzonej spółki

Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2016 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 7 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy spółce przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy spółce przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej.

Przedmiotowy wniosek w części dotyczącej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa został przekazany tut. organowi (wpływ do tut. Biura 13 października 2016 r.) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim za pismem znak: 1061-IPTPB3.4518.9.2016.1.IC z 12 października 2016 r., celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca rozważa zawiązanie w przyszłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mającej podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „Spółka”). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Spółki, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca przewiduje w przyszłości wniesienie do nowoutworzonej Spółki wkładu niepieniężnego (aportu), w zamian za co Spółka wyemituje dla Wnioskodawcy swoje udziały. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie składnik lub składniki majątkowe inne niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „Składniki majątkowe”). Wskazanymi Składnikami majątkowymi mogą być rzeczy (w tym nieruchomości) i/lub prawa majątkowe. Na moment wniesienia aportu zostanie ustalona rynkowa wartość składników majątkowych.

W zamian za wniesienie składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego Spółka wyda Wnioskodawcy:

  1. udziały o określonej wartości nominalnej albo
  2. udziały o określonej wartości nominalnej oraz kwotę pieniężną odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu.

W przypadku, gdy wartość rynkowa składników majątkowych będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych Wnioskodawcy w zamian za aport, różnica powstała w powyższy sposób zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (agio emisyjne). Zgodnie bowiem z art. 154 § 3 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. - dalej: „KSH”) jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W zależności od tego, który ze składników majątkowych będzie przedmiotem aportu, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego na gruncie ustawy o VAT może zostać określona jako dostawa towarów, jako świadczenie usług lub może być zwolniona z podatku od towarów i usług. W szczególności, przedmiotem aportu może być niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona pod zabudowę bądź prawo użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. Wówczas czynność taka będzie uznana za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Niewykluczone, iż w skład składników majątkowych wchodzić będą określone w art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT - grunty, budynki, budowle lub ich części, których dostawa stanowić będzie czynność zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego wystawiona zostanie faktura. Cena podana na fakturze zależeć będzie od tego, czy za wniesienie do Spółki Składników majątkowych zostaną wydane jedynie udziały o określonej wartości nominalnej czy udziały o określonej wartości nominalnej oraz kwota pieniężną odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu. W zależności od tego, czy w skład przedmiotu aportu będą wchodzić takie Składniki majątkowe, których dostawa stanowi czynność zwolnioną z opodatkowania VAT, czy też nie, kwota należnego podatku VAT od przedmiotu wkładu zostanie skalkulowana w odmienny sposób.

Nabyte przez Spółkę składniki majątkowe będą wykorzystywane do wykonywanych przez nią czynności opodatkowanych. Spółka nie wyklucza również możliwości, że otrzymane w ramach aportu składniki majątkowe zostaną w przyszłości zbyte przez Spółkę na rzecz innego podmiotu w ramach transakcji obejmującej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e i art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na gruncie powyższej opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie prawa do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej aport.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »