Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji

Wypłacony pracownikom zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczących okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych źródeł. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowiązany jest do sporządzenia kandydatom informacji według ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2019 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 18 lipca 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kandydatom do zatrudnienia kosztów związanych z rekrutacją - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze zwrotem kandydatom do zatrudnienia kosztów związanych z rekrutacją.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 lipca 2019 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.153. 2019.1.AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 lipca 2019 r., a w dniu 18 lipca 2019 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 17 lipca 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest spółka komandytową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja mebli. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatrudniania obcokrajowców. Aby zachęcić kandydatów z Ukrainy do podjęcia pracy w Polsce, Wnioskodawca ma zamiar zwrócić obywatelom Ukrainy, kandydatom do pracy, koszty związane z rekrutacją, w szczególności koszty związane z uzyskaniem wizy, podróżą i oczekiwaniem na zatrudnienie, tj. wyżywienie lub rekompensatę zwiększonych kosztów wyżywienia i noclegów, powstałe przed podjęciem zatrudnienia u Wnioskodawcy.

Koszty te miałyby być zwrócone po podjęciu zatrudnienia u Wnioskodawcy przez obywatela Ukrainy. Dowodami do zwrotu poniesionych przez kandydata do pracy kosztów byłyby:

 • w przypadku zwrotu koszów uzyskania wizy - potwierdzenie opłaty za ubezpieczenie, lub inny dowód zapłaty na rzecz konsulatu,
 • w przypadku kosztów transportu - bilet autobusowy/kolejowy lub w przypadku braku biletu jego równowartość na podstawie oświadczenia kandydata do pracy,
 • zwiększone wydatki na wyżywienie za czas podróży oraz oczekiwania na zatrudnienie, mieszczące się w limitach określonych w przepisach o podróżach służbowych,
 • koszt noclegów na terenie Polski od dnia przyjazdu do Polski do dnia zatrudnienia.

Zwrot kosztów poniesionych na terenie Ukrainy zostanie rozliczony w PLN na podstawie kursu z dnia poprzedzającego wystąpienie kosztów. Koszty związane z rekrutacją i przyjazdem kandydatów do pracy będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodu.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że krajem zamieszkania kandydatów, którym pracodawca zamierza pokrywać wydatki związane z ich uczestnictwem w procesie rekrutacji będzie Polska, gdyż zwrot ma następować dopiero po podjęciu zatrudnienia i zamieszkania w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przypadku wystąpienia opisanej sytuacji, wypłacony pracownikowi zwrot kosztów dotyczących okresu sprzed zatrudnienia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy ewentualna zaliczka na podatek dochodowy z tytułu zwrotu tych kosztów, powinna być naliczona na liście płac i odprowadzona do Urzędu Skarbowego z wynagrodzenia za pracę? Jeśli zwrot kosztów zostanie uznany za przychód, czy należy uwzględnić tę kwotę w PIT-11 w poz. „wynagrodzenie pracownika”, czy w poz. „inne przychody”, czy uwzględnić w PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot kosztów poniesionych przez kandydata do pracy dotyczących okresu sprzed powstania stosunku pracy nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązku obliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy i uwzględnienia tego w PIT-11 w poz. „wynagrodzenie pracownika”, ani uwzględnienia tej kwoty w informacji PIT-8C. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, z zastrzeżeniem ust. 13. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy ustawy o PDOF, tj. art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) z zastrzeżeniem ust. 13, zwrot poniesionych kosztów rekrutacji, po zatrudnieniu kandydata, będzie stanowić jego przychód, lecz będzie on wolny od podatku dochodowego, jeżeli wydatki te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołany przepis art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje na dwa warunki, od spełnienia których uzależnia się kwalifikację danej osoby jako mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Powyższe przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - podlega w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli opodatkowaniu od wszystkich osiąganych dochodów.

Jako pierwszy warunek pozwalający na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis wskazuje posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób, jeśli chodzi o zakreśloną grupę osób, które na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych posiadają w Polsce ośrodek interesów życiowych. Wynikać może to z użycia w powołanym powyżej przepisie spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych” dla doprecyzowania, kiedy uznaje się daną osobę za mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/ klubów, uprawiane hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »