Obowiązek rejestracji VAT przy wynajmie mieszkania

Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje lokal mieszkalny znajdujący się na terytorium Polski od lipca 2016 r., wynajem ma charakter wynajmu krótkotrwałego. Wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000 zł. rocznie. W ramach przedmiotowego najmu podatnik współpracuje z holenderskim portalem internetowym, z którym ma podpisaną umowę w zakresie pośrednictwa w najmie owego lokalu. Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek złożyć zgłoszenia rejestracyjne VAT-R i VAT-R/UE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2016 r. (data wpływu 3 października 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 22 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 22 grudnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 grudnia 2016 r. znak: 2461-IBPB-2-2.4511.918.2016.1.MZA,2461-IBPP2.4512.778.2016.1.IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Podatnik jest współwłaścicielem (razem z małżonkiem) lokalu mieszkalnego, który wynajmuje. jest to jedyny lokal podatnika, będący przedmiotem najmu. W ramach przedmiotowego najmu podatnik współpracuje z holenderskim portalem internetowym, z którym ma podpisaną umowę w zakresie pośrednictwa w najmie owego lokalu. Najem ma charakter wynajmu krótkoterminowego. Od pośrednika podatnik otrzymuje zestawienia zawierające informacje na temat imienia i nazwiska najemcy, okresu, na jaki została dokonana przez niego rezerwacja oraz kwot należnych od najemcy.

Najemcy dokonują płatności na rzecz pośrednika, który po potrąceniu należnej prowizji przekazuje pieniądze podatnikowi na rachunek bankowy.

Do obowiązków podatnika - które wykonuje osobiście - należy przede wszystkim utrzymanie czystości lokalu (sprzątanie, zmiana pościeli i ręczników, uzupełnianie ubytków w wyposażeniu tudzież bieżące remonty). Podatnik nie pracuje zawodowo, nie jest właścicielem innych lokali, które są lub byłyby przedmiotem najmu. Wartość sprzedaży podatnika z tytułu usług najmu nie przekracza ani też nie przekroczy kwoty 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca wynajmuje przedmiotowy lokal mieszkalny od lipca 2016 r.

W poprzednim roku podatkowym Wnioskodawca nie wynajmował przedmiotowego lokalu (ani też żadnego innego).

Wartość prowizji pobieranej przez pośrednika holenderskiego wynosi 15%.

Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że holenderski portal internetowy działa w imieniu i na rzecz osób trzecich.

Holenderski portal internetowy przesyła Wnioskodawcy raport z dokonanych za jego pośrednictwem rezerwacji wraz z rozliczeniem oraz stosowną fakturę na należną mu kwotę z tytułu prowizji.

Fakturę na rzecz najemcy lokalu wystawia każdorazowo Wnioskodawca.

Holenderski portal internetowy jest podatnikiem nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Usługa świadczona jest dla stałego miejsca zamieszkania Wnioskodawcy, które znajduje się w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek złożyć zgłoszenia rejestracyjne VAT-R i VAT-R/UE?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Stosownie do treści art. 113 ust. 1 ustawy VAT podatnik korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego, wobec czego, mając na uwadze również treść art. 96 ust. 3 ustawy VAT, nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Jednocześnie, mając na uwadze zaistniały w sprawie stan faktyczny oraz treść art. 97 ust. 1-3 ustawy VAT w zw. z art. 15 tejże ustawy należy a contrario stwierdzić, że podatnik nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE, gdyż w przedmiotowej sprawie nie są wyczerpane przesłanki określone w treści przywołanych przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zaś w myśl art. 96 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

Z art. 96 ust. 3 i 3a ww. ustawy wynika, że podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Natomiast na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że każdy, kto dokonuje czynności, polegającej na wykorzystaniu towaru (np. nieruchomości) dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast zwolnienie podmiotowe od podatku VAT dla pewnej grupy podatników reguluje art. 113 ustawy.

Jak stanowi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »